DODAJ

Kredyty mieszkaniowe – profil kredytobiorców

Polska
Kredyty mieszkaniowe – profil
Kajtman
2016-06-20 16:05:02
W jakim wieku najczęściej zaciągane są kredyty mieszkaniowe, jakimi dochodami dysponują kredytobiorcy, jakim wykształceniem się legitymują? Jak dokładnie wyglądają statystki udzielonych kredytów mieszkaniowych możemy dowiedzieć się z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podsumowującego 2015 r.

Opracowanie o którym mowa to „Raport o sytuacji banków w 2015 r.” Zaprezentowano w nim szczegółową charakterystykę kredytobiorców, którzy w ubiegłym roku zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. 

Podobnie jak w poprzednich latach przeważają wśród nich osoby młode (wiek 59% kredytobiorców nie przekraczał 35 lat). Zdecydowanie najczęściej kredyty mieszkaniowe zaciągały osoby legitymujące się wykształceniem niepełnym wyższym lub wyższym (ponad 70% udzielonych kredytów). Ponad połowę kredytów mieszkaniowych zaciągnęły małżeństwa. Autorzy opracowania zwracają uwagę, iż w porównaniu do wcześniejszych lat nieznacznie wzrósł udział osób korzystających przy zaciąganiu kredytu ze wsparcia innych członków rodziny (do 12%).

Jak wyglądają kwestie związane z dochodami kredytobiorców? Większość czerpie je z pracy najemnej wykonywanej na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Sytuację dochodową większości kredytobiorców można uznać za przeciętną lub niewiele lepszą niż przeciętna. Niemal 40% kredytobiorców dysponuje miesięcznymi dochodami netto w wysokości nieprzekraczającej 4 tys. zł. Kolejne 26% kwalifikuje się do przedziału dochodowego 4-6 tys. zł netto/m-c. Należy jednak zwrócić uwagę, iż większość kredytów została udzielona małżeństwom, często z dziećmi, w związku z czym odpowiednie przedziały dochodowe należałoby podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wskaźnik DTI – czyli współczynnik pomiędzy wysokością środków przeznaczanych na regulowanie zobowiązań kredytowych a wysokością dochodu kredytobiorcy, pozostaje na niskich lub umiarkowanych wartościach. W większości przypadków wskaźnik ten nie przekracza 40%. Za niekorzystny trend uznano jednak zwiększenie udziału kredytów udzielonych przy wysokich poziomach DTI (udział kredytów o DTI > 50% wzrósł do 16% ogólnej liczby udzielonych kredytów). W przypadku części kredytobiorców może to ograniczać ich zdolność do realizacji dużych wydatków i tworzenia oszczędności.

Jarosław Mikołaj Skoczeń
Grupa Emmerson S.A.