Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU

Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU

inwestorMo-BRUK S.A
realizacja inwestycjiIV kw. 2011

O inwestycji Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU

Wałbrzych, 10.03.2011 r.

WRM.DGPiŚ-76240/32/ /10/11

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU”,

realizowanego w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego, na działkach nr 10/27, 10/53, 10/66, obręb nr 31 Sobięcin, do tut. Organu wpłynęły następujące dokumenty:

– Aneks do raportu wraz z uzupełnieniem przekazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,

– uzupełnienie z dnia 10.01.2011 r. (wpływ 12.01.2011 r.) firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, przekazane w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

– uzupełnienie z dnia 22.02.2011 r. (wpływ 25.02.2011 r.) firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, przekazane w odpowiedzi na wezwanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha do ponownego przeanalizowania treści przedłożonego raportu wraz z uzupełnieniami i odniesienia się do wszystkich pytań, zarzutów i stwierdzeń przedłożonych do zgromadzonej dokumentacji.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Wałbrzycha pismami z dnia 04.03.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o ponowne przeanalizowanie zgromadzonego materiału w świetle wydanego uzgodnienia oraz opinii.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości:

– zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu,

– składania przez zainteresowanych uwag i wniosków do do przedłożonego uzupełnienia w terminie 21 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, tj. najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2011 r. Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą być wnoszone codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 :

• w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu,

• ustnie do protokołu, w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu.

 

Sprawę prowadzi inspektor Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska – Karolina Pankowska-Sowa, tel. 074 66-55-335.

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6254&idmp=325&r=r

Napisz komentarz
please delete this account
Wałbrzych, 10.03.2011 r.
WRM.DGPiŚ-76240/32/ /10/11
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Zakład Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU”,
realizowanego w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego, na działkach nr 10/27, 10/53, 10/66, obręb nr 31 Sobięcin, do tut. Organu wpłynęły następujące dokumenty:
– Aneks do raportu wraz z uzupełnieniem przekazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
– uzupełnienie z dnia 10.01.2011 r. (wpływ 12.01.2011 r.) firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, przekazane w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
– uzupełnienie z dnia 22.02.2011 r. (wpływ 25.02.2011 r.) firmy Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej, przekazane w odpowiedzi na wezwanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha do ponownego przeanalizowania treści przedłożonego raportu wraz z uzupełnieniami i odniesienia się do wszystkich pytań, zarzutów i stwierdzeń przedłożonych do zgromadzonej dokumentacji.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Wałbrzycha pismami z dnia 04.03.2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o ponowne przeanalizowanie zgromadzonego materiału w świetle wydanego uzgodnienia oraz opinii.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości:
– zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu,
– składania przez zainteresowanych uwag i wniosków do do przedłożonego uzupełnienia w terminie 21 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, tj. najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2011 r. Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą być wnoszone codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 :
• w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu,
• ustnie do protokołu, w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu.
 
Sprawę prowadzi inspektor Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska – Karolina Pankowska-Sowa, tel. 074 66-55-335.

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6254&idmp=325&r=r 
REKLAMA