REKLAMA

Opinie o [Cieszyn] Projekt "Revita Silesia" (1)

Napisz komentarz
TVIP
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów, poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. Rewitalizacja musi angażować zawsze wszystkich aktorów lokalnej sceny: władzę samorządową i różne służby publiczne, a z drugiej strony – biznes i organizacje obywatelskie, a wreszcie – samych mieszkańców.
Przemiany gospodarcze i społeczne we współczesnym świecie doprowadziły do zaniedbań i degradacji wielu obszarów. Istotne miejsce wśród nich zajmują tereny poprzemysłowe. Stanowią one specyfikę wszystkich krajów, które pozostawiły za sobą epokę intensywnego uprzemysłowienia. W większości państw Europy od lat realizowane są działania rewitalizacyjne, mające na celu przywrócenie tych terenów społecznościom lokalnym. Ich ożywienie wiąże się z przekształceniem w nowoczesną przestrzeń gospodarczą, mieszkaniową, kulturalno-wypoczynkową. Atutem tych terenów jest często atrakcyjna lokalizacja.
W najbardziej uprzemysłowionym i wciąż podlegającym przeobrażeniom regionie kraju - na Górnym Śląsku - aż roi się od nieczynnych kopalń, hut, hal produkcyjnych i postindustrialnych nieużytków. Od lat trwa dyskusja, jak z pożytkiem dla ludzi i dla krajobrazu zagospodarować ogromne tereny poprzemysłowe.
Jeszcze niedawno inwestorzy z daleka omijali tereny pogórnicze czy pohutnicze. Obawiali się skażonej gleby i nieprzewidywalnych skutków podziemnej eksploatacji węgla.
Od kilku lat Polska włącza się aktywnie w działania rewitalizacyjne, projekty i programy międzynarodowe, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie. Do takich inicjatyw należy projekt COBRAMAN nr 1CE084P4 pn. „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities”, dotyczący rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie Europy Centralnej.
Jego celem jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami poprzemysłowymi, a ponadto stworzenie nowego stanowiska pracy: „menedżera do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych na obszarach poprzemysłowych”.
Głównym celem projektu Revita–Silesia, realizowanego przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach wraz ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, jest wzmocnienie powiązań sfery nauki i biznesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Adresatem projektu są przedsiębiorstwa, które myślą o nawiązaniu współpracy z naukowcami, oraz naukowcy, którzy szukają partnera gospodarczego do wspólnych projektów. W województwie śląskim dostrzegamy unikalne szanse inwestycyjne związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych.

Film o projekcie: http://stream1.tvip.pl/revitasilesia/

Projekt Revita Silesia jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
REKLAMA