DODAJ
Tsamb 08.11.2011, godz. 11:22
W przyszłym roku ma rozpocząć się rewitalizacja Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Projekt zyskał akceptację ze strony Urzędu Marszałkowskiego, a co za tym idzie dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.
Celem projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, jest utworzenie trasy przyrodniczo – edukacyjnej w Parku im. J. Sobieskiego. Zmodernizowane zostaną m.in. istniejące ścieżki spacerowe, które będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Projekt zakłada renowację małej architektury, oświetlenia, infrastruktury ścieżek rekreacyjnych, punktów widokowych, tablic informacyjnych. Najważniejsze jest to, że po raz pierwszy od wielu lat, podejmiemy prace rewitalizacyjne, aby park stał się miejscem atrakcyjnym, uporządkowanym, dobrym dla spędzania czasu wolnego - mówi prezydent, Roman Szełemej.
Park Sobieskiego powstał w 1907 roku kiedy gmina miejska odkupiła od księcia Pless częściowo zalesiony teren zwany Wzgórzem Szubienicznym oraz część majątku szlacheckiego Altwasser o łącznej powierzchni blisko 70ha. Tu znajduje się też schronisko Harcówka, a park okalają ogrody działkowe. Jest to największy park w Wałbrzychu, w którym występuje ponad 100 gatunków drzew i krzewów.
- Czasy świetności dopiero nadejdą, a wspominam Park Sobieskiego zawsze mile, bo przez cztery lata uczyłem się w II LO, więc Park Sobieskiego był moim naturalnym zapleczem i chwilą wytchnienia od nauki. Zawsze był piękny, pełen zieleni -wspomina prezydent.
Jak mówi prezydent przetarg zostanie rozpisany pod koniec listopada lub na początku grudnia. Prace rewitalizacyjne rozpoczną się na wiosnę przyszłego roku. Koszt projektu to ponad 1,5 miliona złotych. Gmina planuje uzupełnić projekt o oświetlenie i renowację murów oporowych.
odpowiedz
szastek 04.01.2012, godz. 23:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwetycyjnego pn. Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu, w celu utworzenia trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz występujące struktury geologiczne obejmującej: 1. modernizację wszystkich istniejących wejść do parku (z przystosowaniem dwóch z nich do ruchu dla osób niepełnosprawnych ruchowo), 2. modernizację ścieżek z propozycją naturalnych nawierzchni, uwzględnieniem ich odwodnienia oraz montażu ławek, a także montażem tabliczek opisujących poszczególne gatunki flory i fauny oraz przyrody nieożywionej, w tym: a) budowa jednej ścieżki przyrodniczej (długość ok. 1,5 km, łącząca stworzone stanowiska, stanowiąca pętlę okalającą park) polegająca na modernizacji istniejącej ścieżki spacerowej i dostosowaniu jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z wytyczeniem szlaku (w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu pn.: Opracowanie ekspertyzy biocenotycznej w zakresie oddziaływania na środowisko projektu pn.: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu autorstwa Karoliny Małeckiej), b) stworzenie i zorganizowanie pięciu przystanków dydaktyczno - przyrodniczych przy ścieżce przyrodniczej wymienionej w podpunkcie a), c) dodatkowe dostosowanie jednej z istniejących ścieżek do ruchu dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z wytyczeniem szlaku, 3. stworzenie trzech punktów widokowych wyposażonych w ławki, 4. odsłonięcie kamieniołomu, 5. stworzenie dwóch punktów informacyjnych w miejscach występowania wartościowej flory i fauny (ekspozycja druków i materiałów edukacyjno - informacyjnych), 6. organizacja stanowisk: a) teren kamieniołomów - zakres planowanych prac obejmuje modernizację ścieżki spacerowej oraz budowę deszczochronu typu leśnego, osadzenie 10 ławek typu leśnego, montaż tablic informacyjnych z opisem gatunków flory i fauny a także oczyszczenie terenu z samosiewu i niebezpiecznych elementów, b) aleja kasztanowców - zakres planowanych prac obejmuje: prezentację działań dotyczących ochrony gatunkowej kasztanowców oraz udostępnienie ok. 20 metrowej alei do prowadzenia edukacji, wycięcie samosiewów, prace sanitarne, korekcyjne i pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących wzdłuż ścieżki, modernizacja ścieżki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wzdłuż ścieżki zostaną umieszczone elementy małej architektury takie jak: tablice informacyjne (2 szt.) kosze na śmieci (4x2 szt. z możliwością segregacji), c) Stok narciarski - zakres planowanych prac obejmuje: budowę z bali drewnianych platformy widokowej typu leśnego umożliwiającej podziwianie panoramy Wałbrzycha na Stary Zdrój, Ptasią Kopę, Wzgórze Gedymina, wycięcie samosiewów rosnących na stoku oraz montaż tablicy informacyjnej z opisami widzianych z platformy widoków. d) Schronisko Harcówka - zakres planowanych prac obejmuje przeprowadzenie prac w sąsiedztwie Harcówki polegających na przebudowie pasa zieleni wysokiej na zieleń niską umożliwiających całoroczne korzystanie z okna widokowego na panoramę Śródmieścia i kompleksu leśnego Góry Chełmiec - zamontowanie lunety w celu obserwacji ptaków żerujących w remizie oraz panoramy miasta i gór, stworzeniu remizy dla ptaków, wybudowaniu platformy widokowej typu leśnego oraz zamontowaniu tablicy informacyjnej. e) Różanka korty tenisowe - zakres planowanych prac obejmuje wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo udostępniającego dostęp do terenu oraz montaż tablic informacyjnych. 7. elementy małej architektury oraz urządzenia do ćwiczenia na świeżym powietrzu, 8. propozycje nasadzeń i korekt zieleni istniejącej, 9. oświetlenie parkowe dwóch ścieżek - odtworzenie oświetlenia - lokalizacja zgodnie z wybranym wariantem koncepcji, 10. monitoring wizyjny dwóch ścieżek przewidzianych do oświetlenia - lokalizacja zgodnie z wybranym wariantem koncepcji.

http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=445&r=r
odpowiedz
DlugiX 13.05.2012, godz. 08:54
Proszę o przeniesienie inwestycji do odpowiedniego działu:
dolnoslaskie-sport-rekreacja-f74/
odpowiedz
DlugiX 13.05.2012, godz. 08:59
Prawie 1,8 mln złotych będzie kosztowała rewitalizacja Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu. Przyznano już środki unijne na rewitalizację - prawie półtora miliona złotych.

Projekt nosi nazwę "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego". Teren parku bezpośrednio sąsiaduje z terenem Śródmieścia wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha. Projekt polega na utworzeniu trasy przyrodniczo–edukacyjnej.

[...]

W ramach inwestycji planowana jest budowa ścieżki przyrodniczej, polegająca na modernizacji istniejącej ścieżki spacerowej i dostosowaniu jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Część ścieżek przystosowana będzie do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Planowane jest też stworzenie i zorganizowanie pięciu przystanków dydaktyczno - przyrodniczych przy ścieżce przyrodniczej, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia części ścieżek, stworzenie trzech punktów widokowych, punktów informacyjnych, montaż tabliczek informacyjnych opisujących poszczególne gatunki zwierząt, roślin oraz przyrodę nieożywioną, czyli skały.

c_661_430_16777215_01___images_stories_wiadomosci_2012.05_1-15_0510_park-03.jpg.jpg
0510_park-01.jpg.jpg

pokaz-artykul.png
odpowiedz
DlugiX 25.07.2012, godz. 05:32
Trwają prace w Parku Sobieskiego. Do połowy listopada zrealizowanych zostanie wiele robót związanych z rewitalizacją tego miejsca.

Teren Parku Sobieskiego bezpośrednio sąsiaduje z terenem Śródmieścia wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha.

- Mamy w centrum miasta duży obszar leśny i trzeba to wykorzystać – mówi prezydent Roman Szełemej.

Całkowita wartość zadania to blisko 1 milion 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wynosi blisko 1 milion 500 tysięcy złotych.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
kn11 07.01.2013, godz. 21:47

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa podstopnic granitowych oraz dostawa i montaż czapek granitowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J.Sobieskiego w Wałbrzychu.Źródło:
http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11008&idmp=533&r=r
odpowiedz
Mateusz Kaszubski 05.04.2013, godz. 15:01
Wałbrzych: Modernizacja parku im. J. Sobieskiego etap II w zakresie remontu wejść do parku od Al. Wyzwolenia, remontu schodów terenowych oraz wykonania ścieżki z kostki granitowej
Numer ogłoszenia: 49583 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013


http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=12312&idmp=595&r=r
odpowiedz
kn11 16.05.2013, godz. 22:10
Trwa rewitalizacja Parku Sobieskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, jak dziś wygląda Park Sobieskiego. To jednak nie koniec prac, jakie Gmina Wałbrzych zamierza w Parku przeprowadzić.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
kn11 28.07.2013, godz. 00:00
Jak za dawnych lat Park Sobieskiego w Wałbrzychu znów zachwyca swoim wyglądem. Dotychczasowa rewitalizacja pochłonęła około 2 mln zł.
..Ponadto przebudowanych zostało 1,5 km ścieżek. Rozbudowano i ogrodzono plac zabaw dla dzieci z siłownią terenową. Dodatkowo wykonano nasadzenia drzew, roślin ozdobnych. Rozbudowano oświetlenie oraz zainstalowano monitoring.

51f14500bf8ba_g1.jpg
51f1454b85619_g1.jpg

pokaz-artykul.png
odpowiedz
DlugiX 05.01.2014, godz. 18:40
Remont wejścia do parku od strony Nowego Miasta (ul. Piłsudskiego)
94395_1000x.jpg94396_1000x.jpg94397_1000x.jpg94398_1000x.jpg94399_1000x.jpg
odpowiedz
DlugiX 15.01.2014, godz. 13:48
Trwają dalsze prace w Parku Sobieskiego

Kolejny etap rewitalizacji Parku obejmuje roboty, które są prowadzone wzdłuż ulicy Piłsudskiego. W ramach tych prac wykonanych zostanie szereg działań, m.in. wyremontowane zostaną stare mury oporowe, które lata świetności mają już dawno za sobą, schody i ścieżki. Zmiany są widoczne gołym okiem. W tej okolicy pojawiły się również nowe ławeczki oraz kosze na śmieci.
photo.php?id=177418&typ=0&data=2014-01-15&kat=sobieskiego
photo.php?id=177415&typ=0&data=2014-01-15&kat=sobieskiego
photo.php?id=177405&typ=0&data=2014-01-15&kat=sobieskiego
photo.php?id=177403&typ=0&data=2014-01-15&kat=sobieskiego

pokaz-artykul.png
odpowiedz