DODAJ
eyango 03.07.2010, godz. 23:53
Wałbrzych: Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zgodnie z Projektem zagospodarowania zieleni przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 156937 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zgodnie z Projektem zagospodarowania zieleni przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko zgodnie z Projektem zagospodarowania zieleni przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera w/w projekt oraz projekt umowy będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. Ponadto dokumentacja zawierająca mapki w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.30.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
o    Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonać minimum 1 usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez usługę spełniającą warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie m.in. rekultywacyjne prace ziemne, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin sezonowych oraz montaż małej architektury.
o    Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dysponować potencjałem technicznym w celu realizacji niniejszego zamówienia: a1) mikrociągnik - min. 1 szt.; a2) glebogryzarka - min. 1 szt.; a3) koparko-spycharka - min. 1 szt.
o    Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
o    a1) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika prac posiadającą wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze potwierdzone co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zawodzie;
o    a2) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję koordynatora prac posiadającą wykształcenie co najmniej wyższe z zakresu architektury krajobrazu;
o    a3) min. 1 osobą z w/w w ppkt. a1) i a2) lub inną osobą która która będzie pełnić funkcję koordynatora w zakresie zieleni miejskiej posiadającą ukończony kurs/szkolenie z zakresu prac w zieleni miejskiej na terenach zurbanizowanych w tym parkach i na drzewach pomnikowych potwierdzone odpowiednim świadectwem lub certyfikatem;
o    a4) min. 1 osobą z w/w w ppkt. a1) i a2) lub inną osobą która będzie pełnić funkcję koordynatora w zakresie pielęgnacji i chirurgii drzew posiadającą ukończony kurs/szkolenie z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew potwierdzony odpowiednim świadectwem/certyfikatem;
o    a5) min. 1 osobą z w/w w ppkt. a1) i a2) lub inną osobą która będzie kierować ruchem drogowym posiadającą ukończony kurs inżynierii ruchu drogowego uprawniający do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem drogowym w pasie drogowym.
o    W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków do załącznika nr 4 dla osób wymienionych w rozdziale III pkt.1.3.a1) -a5) SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że w/w osoby posiadają wymagane wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie.
o    Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia tj. posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
a)terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy;
b)osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego;
c)osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.
d)jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/zieleniecmiejski.zip 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010 godzina 11:00,
miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
odpowiedz
Tsamb 06.07.2010, godz. 18:18
Czy kto wie co to dokładnie jest - skwer, park? I gdzie to dokładnie ma powstać?
odpowiedz
eyango 06.07.2010, godz. 18:46
Prawdopodobnie pętla na Wrocławskiej ostatni przystanek Wrocławskiej, już jest mocno rozkopane ;)
odpowiedz
kn11 30.07.2010, godz. 23:22
zaczęli coś robić


6725_1000x.jpg6724_1000x.jpg6723_1000x.jpg6722_1000x.jpg
[size=85:3tpvb4kz]Zieleniec - ul.Wrocławska, Wałbrzych[/size:3tpvb4kz]

6721_1000x.jpg
[size=85:3tpvb4kz]Zieleniec - ul.Wrocławska, Wałbrzych[/size:3tpvb4kz]
odpowiedz
DlugiX 31.07.2010, godz. 10:31
Przestrzenny napis [size=150:5jr8zsv8]„Wałbrzych”[/size:5jr8zsv8] w otoczeniu zadbanej zieleni – taki widok mogą zobaczyć kierowcy i turyści wjeżdżający do naszego miasta od strony Świdnicy. Za ponad 180 tysięcy złotych władze miasta urządziły zieleniec miejski przy ul. Wrocławskiej na Szczawienku (pętla autobusowa linii nr 12).

wroclawska3.jpg
wroclawska4.jpg

pokaz-artykul.png
odpowiedz
ziolek2020 31.07.2010, godz. 19:57
Jadąc od Świebodzic lub Świdnicy z zamkniętymi oczami można stwierdzić (poczuć), że wjechało się do Wałbrzycha. Napis jest niepotrzebny :P Ale nawet ładnie im to wyszło :)
odpowiedz
voyager 01.08.2010, godz. 09:41
Tak? To może uściślij czym Ci tak tu śmierdzi. Bo ja jakoś nie czuję różnicy między Wałbrzychem czy innymi miastami. Przypominam, że czas kopalni skończył się dość dawno.
odpowiedz
spurr 01.08.2010, godz. 10:50
"Poczuć" niekoniecznie nosem ;) Chodzi raczej o dziury na Wrocławskiej ;)
odpowiedz
Tsamb 01.08.2010, godz. 11:26
A ja uważam, że świetnie to wygląda - nie widziałem podobnego w okolicy, więc będą teraz pisać wszystko, żeby przyćmić fajny pomysł. Sto razy lepsze niż kamienny napis "Lubin" :D.
odpowiedz
DlugiX 01.08.2010, godz. 18:36
Otóz to, pomysł bomba! :)
odpowiedz
ziolek2020 01.08.2010, godz. 20:34
Zdecydowanie chodziło mi o dziury w drodze, a nie o smród bo takiego nie czuje. Jak nie napisze człowiek dosłownie to zaraz ktoś bulwersa strzela.
odpowiedz
DlugiX 01.08.2010, godz. 21:30
ja tam Cię zrozumiałem :P
bo sam tak czuję gdy się wjeżdża, ślepy by rozpoznał :D
odpowiedz
Dżosef 04.08.2010, godz. 00:26
Ale szczerze, jestem pod wrażeniem :D Bardzo mi się podoba ten napis. Aż inaczej jak się do miasta wjeżdża. Wiadomo chciało by się żeby nawierzchnia była gładka jak stół, ale... Ale żaden wjazd do Wałbrzycha taki nie jest. Przynajmniej coś cieszy oko :D
odpowiedz
DlugiX 04.08.2010, godz. 10:12
Od kilku dni każdego przybysza wjeżdżającego do Wałbrzycha od strony Świebodzic, wita wielki napis „Wałbrzych”. Nad nim góruje nasz herb. W porze nocnej wszystko jest podświetlone. Każdy, nawet najbardziej zadumany kierowca, zauważy, że wjechał do Wałbrzycha.

Wokół całkiem gustownie urządzony klomb z kolorowymi kwiatkami, iglastymi krzaczkami i olbrzymimi wiklinowymi koszami, również pełnymi kwiatów.

photo.php?id=33348&szer=445&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz

pokaz-artykul.png
odpowiedz
DlugiX 04.08.2010, godz. 10:14
Dodam jeszcze zdjęcia z tego artykułu, bo na prawdę warto je obejrzeć :)

photo.php?id=33348&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz
photo.php?id=33351&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz
photo.php?id=33350&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz
photo.php?id=33349&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz
photo.php?id=33347&typ=0&data=2010-08-04&kat=witacz

Fot. Krzysztof Żarkowski
źródło: http://www.walbrzyszek.pl/news,single,p ... p,0#photos
odpowiedz
kn11 04.08.2010, godz. 12:14
Może ktoś ma zdjęcia zrobione nocą?
witacz jest podobno oświetlony
odpowiedz