REKLAMA

Opinie o Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (6)

Napisz komentarz
witsof
czesc
StraightPik
no dokładnie, jak to wypali to bedzie super
HifAmbulance
zapowiada sie super
MatKoz
24835_1000x.jpg

24836_1000x.jpg

24837_1000x.jpg

24838_1000x.jpg

24839_1000x.jpg
please delete this account
Rozpoczęła się budowa placówki naukowo-badawczej, która powstanie nad jeziorem Skanda. Jeden z pawilonów zajmą naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Park Technologiczny to miejsce do testowania nowoczesnych patentów. O jego budowie miasto mówiło już od kilku lat. W tym czasie zmieniały się koncepcje realizacji tego zamierzenia, jak i lokalizacja. Pierwotnie wskazywano trzy miejsca. Obecne władze postawiły na tereny przy Skandzie. Tam na 20 ha powstanie kilka budynków laboratoryjno-biurowych oraz jeden konferencyjny. Wartość projektu to ok. 70 mln zł. Miasto nie jest w stanie samo go sfinansować, dlatego sięgnęło po dotacje ze środków unijnych. Wysokość dotacji wyniosła blisko 60 mln zł.

pokaz-artykul.png
please delete this account
Inkubator przedsiębiorczości, budynek biurowy będący również siedzibą Zarządu Parku wraz z zapleczem konferencyjno-ekspozycyjnym  oraz gastronomicznym, budynki laboratoryjno-biurowe dla firm działających w regionie to inwestycje, które do końca 2013 r. powstaną w okolicach jeziora Skanda w Olsztynie, w ramach planowanego projektu pn. "Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego". Inwestycja kosztować będzie około 71 mln zł, z czego ponad 55 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Wiedza dla firm
Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń na styku nauki, nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie włączania wyników badań naukowych do praktyki biznesu i gospodarki całego regionu. Dzięki budowie Parku, Olsztyn znajdzie się w grupie miast sprzyjających rozwojowi biznesu opartego na wiedzy. Obecnie do tego grona zalicza się takie ośrodki jak m.in. Poznań (pierwsza taka inwestycja w Polsce), Warszawa, Gdańsk, Wrocław. 

Jak pokazują doświadczenia, funkcjonujących już Parków Naukowo-Technologicznych, ich marka staje się zachętą do inwestowania w dany region przez przedsiębiorstwa z innych części kraju oraz z zagranicy. Działania tego typu niejednokrotnie pokazały, że inwestycje podobne do olsztyńskiej, w dłuższej perspektywie stają się kołem zamachowym rozwoju gospodarki regionu, czego odczuwalnym efektem jest wzrost poziomu zatrudnienia.


Spójna różnorodność
Nowoczesny kompleks powstanie na prawie 20 hektarach terenów miejskich. W jego skład wejdzie m.in. budynek biurowy z pomieszczeniami usługowymi oraz zapleczem konferencyjnym i wystawienniczym oraz budynek inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto powstaną dwa obiekty biurowe, przeznaczone na lokalizację siedzib firm o dłuższym stażu na rynku. 

Zbliżenie nauki z biznesem umożliwi również budowa dwóch obiektów laboratoryjno-biurowych. Firmy skupione wokół Parku, pozostali przedsiębiorcy, naukowcy i studenci będą tu mogli przeprowadzać badania, doświadczenia i eksperymenty, prowadzące do powstania nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii i produktów.

Założeniem projektowanej zabudowy Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego było stworzenie zespołu budynków spójnych architektonicznie. Pomimo różnorodności funkcji, poszczególne budynki będą posiadać wspólne elementy podkreślające ich przynależność do jednego zespołu. 

Oprócz budynków, przestrzeń dla pracy naukowców i biznesmenów stworzy nowa infrastruktura drogowa (drogi główna i wewnętrzne), place manewrowe, parkingi, oświetlenie itp. Zachowanie naturalnego ukształtowania terenu oraz zieleni, świadczy o przyjaznym dla środowiska i przestrzeni publicznej charakterze inwestycji. 


Krok po kroku
Zakończenie budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie zaplanowano na koniec 2013r. Aby przystąpić do właściwej realizacji przedsięwzięcia, konieczne było opracowanie dokumentacji wstępnej (koncepcyjnej i przygotowawczej). Zrealizowano to w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania:  „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę  595.848,00 zł z VAT przedstawiło Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. z siedzibą w Szczecinie.
W dniu 11 lutego br.  w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyn nastąpiło podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa i uruchomienie OPNT".  W imieniu Gminy Olsztyn umowę podpisał Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyn, zaś w imieniu Konsorcjum Firm umowę parafował Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowane przez Pana Rafał Sokoła.
Inżynier Kontraktu będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji następujących zadań:

ZADANIE nr 1 „Budowa dróg dojazdowych do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego
ZADANIE nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót związanych z budową i uruchomieniem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
ZADANIE nr 3 „Wyposażenie obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego

 
Do obowiązków  Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.:

Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC obowiązującymi dla danego Zadania (w tym: zarządzanie, monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym).
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad projektem zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (tekst jednolity – Dz. U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) i innych obowiązujących w tej dziedzinie przepisów. Nadzór powinien być prowadzony przez skoordynowany zespół złożony ze specjalistów branżowych posiadających stosowne uprawnienia, przewidziane przepisami Prawa budowlanego, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Podejmowanie działań wynikających z przepisów prawa lub wytycznych instytucji zarządzających Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, które umożliwią Zamawiającemu prawidłową realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, zatwierdzaniem i oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę Robót.
Sprawne zarządzanie projektem w sposób umożliwiający:

kontrolę i rejestrację postępu robót,
kontrolę kosztów,
kontrolę finansowania,
rejestrację zmian,
kontrolę roszczeń finansowych Wykonawcy Robót.W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego  wraz z infrastrukturą, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę  43.567.151,60 zł z VAT przedstawiła Firma BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 
W wyniku podpisanej w dniu 5 marca br. umowy z Wykonawcą (firmą Budimex S.A.), do połowy roku 2011 planowane jest projektowanie obiektów i całej infrastruktury na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (na podstawie przyjętej koncepcji architektoniczno-przestrzennej.). Do tego czasu powinny zostać wybudowane zewnętrzne drogi dojazdowe, których budowa rozpocznie się w połowie 2010 roku. Budowa obiektów Parku rozpocznie się w drugiej połowie roku 2011 i będzie trwała dwa lata. Po wyposażeniu budynków, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny zostanie uruchomiony przed końcem 2013 roku.
W ramach projektu zaplanowano budowę zespołu budynków biurowych oraz laboratoryjnych o łącznej powierzchni zabudowy ponad 7000 m2, w których swoje miejsce znajdą przedsiębiorstwa innowacyjne, wykorzystujące nowoczesne technologie oraz firmy badawcze, których działalność będzie stanowić doskonałą bazę dla rozwoju nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Nowoczesny kompleks powstanie na prawie 20 hektarach terenów miejskich. W jego skład wejdzie sześć spójnych architektonicznie budynków, m.in. budynek inkubatora przedsiębiorczości, budynek biurowy będący również siedzibą Zarządu Parku wraz z zapleczem konferencyjno-ekspozycyjnym oraz gastronomicznym. Ponadto powstaną dwa obiekty laboratoryjno-biurowe, przeznaczone na lokalizację siedzib firm o dłuższym stażu na rynku.
Wszystkie prace objęte projektem „Budowa i uruchomienie olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” zostały podzielone na trzy zadania:

ZADANIE nr 1 „Budowa dróg dojazdowych do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Zamawiającego
ZADANIE nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót związanych z budową i uruchomieniem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
ZADANIE nr 3 „Wyposażenie obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego” - na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego

 
Wykonawcy będą wybierani dla każdego zadania osobno.
 Do obowiązków Wykonawcy, realizującego Zadanie nr 1 należeć będzie m.in.:

Wykonanie robót zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), Warunkami Szczególnymi i pozostałą Dokumentacją w zakresie budowy drogi dojazdowej (gminnej i lokalnej) do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T), w tym:


wykonanie przełożenia odcinków sieci kolidujących z planowaną drogą dojazdową,
budowę nowych dróg dojazdowych z chodnikami i ścieżką rowerową, wraz z uzbrojeniem w sieć wodociągową, kanalizacyjną, deszczową i energetyczną z oświetleniem
budowę uzbrojenia - sieć wodociągowa, sieć deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej


Zapewnienie doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów – zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego i w zgodzie z postanowieniami  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniami, opiniami, postanowieniami i decyzjami warunkującymi prawidłową realizację zamierzenia.

 
Do obowiązków  Wykonawcy realizującego Zadanie nr 2 należeć będzie m.in.:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót związanych z budową i uruchomieniem Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Wykonanie robót zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy” (dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę), edycja 4, wydanie angielsko-polskie niezmienione z 2008r. Z erratą (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, w tym:


ukształtowania terenu – roboty ziemne,
budowę budynku dwukondygnacyjnego biurowo-konferencyjnego o pow. użytkowej ok. 3000 m2 w stanie wykończonym,
budowę budynku dwukondygnacyjnego biurowego na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości o pow. użytkowej ok.1625 m2 w stanie wykończonym,
budowę 2 budynków dwukondygnacyjnych biurowych o pow. użytkowej ok.1925 m2 każdy, w stanie wykończonym,
budowę 2 budynków dwukondygnacyjnych laboratoryjno-biurowych o pow. użytkowej ok. 1515 m2 każdy, w stanie wykończonym,
budowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłowniczej preizolowanej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej na terenie OPNT,
wykonanie instalacji wewnętrznych w powyższych budynkach: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, c.o., klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, telekomunikacyjnej,
budowę kotłowni gazowych,
budowę drogi wewnętrznej dojazdowej o charakterze promenady ze szpalerami zieleni
budowę drogi wewnętrznej dojazdowej i przeciwpożarowej
budowę parkingów terenowych, utwardzonych dojazdów, placów manewrowych o łącznej powierzchni ok. 26 000 m2,
budowę chodników i dojść utwardzonych,
oświetlenia terenu,
wykonania elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, urządzenia zieleni - sadzenie krzewów, drzew, urządzenie trawników.


Zapewnienie doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów – zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnionych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego i w zgodzie z postanowieniami  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniami, opiniami, postanowieniami i decyzjami warunkującymi prawidłową realizację zamierzenia.

Do obowiązków  Wykonawcy realizującego Zadania nr 3 należeć będzie m.in.:

Wykonanie robót związanych z wyposażeniem objektów, w tym:


dostawa i montaż umeblowania obiektów
dostawa i montaż wyposażenia labolatoriów
dostawa i montaż sprzętu komputerowego
dostawa i montaż niezbędnej elektroniki i sprzętu.


Zapewnienie doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów (monterów, techników, informatyków) – zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamierzenia.


http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu

 
 
REKLAMA