Chrobrego 6

Chrobrego 6

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji Chrobrego 6

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 6

data zamieszczenia: 26.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 6.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej i dachu od 14.03.2011r. do 30.06.2011 r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 01.07.2011r. do 30.09.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 04.04.2012r. do 29.06.2012r.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki Atena Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 6 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Napisz komentarz
grzybson
27454_1000x.jpg27455_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Mam nadzieję, że wszystkie remontowane kamienice, które straciły cały swój urok odzyskają detale jak powyższa kamienica. Np ten nowy remont na Krasińskiego - tak też łysa była kamienica jak glaca w porównaniu do przedwojennych zdjęć.
alsen strasse 67
26608_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Jak widać zostało przywróconych część detali, super! :)
anne geddes
26186_1000x.jpg
anne geddes
26185_1000x.jpg
REKLAMA