[Wrocław] Chrobrego 15

[Wrocław] Chrobrego 15

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Chrobrego 15

Wrocław: Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 15 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 15. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 01.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont dachu od 04.05.2011r. do 30.06.2011r.,

III etap - remont elewacji frontowej od 01.08.2011r. do 30.09.2011r.,

IV etap - remont elewacji podwórzowej od 04.04.2012r. do 29.06.2012r.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt pn. *Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 15 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców..
Napisz komentarz
grzybson
27452_1000x.jpg27453_1000x.jpg
Jan Augustynowski
"worldinmyeyes" napisał:
Też chętnie poznam. :-)


:rotfl:
worldinmyeyes
Też chętnie poznam. :-)
Jan Augustynowski
Nie znamy, ale chętnie poznamy. O co chodzi?
worldinmyeyes
Czy ktoś z Państwa zna tajemnicę lilipuciej bramy?
alsen strasse 67
26604_1000x.jpg
REKLAMA