[Wrocław] Chrobrego 17

[Wrocław] Chrobrego 17

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Chrobrego 17

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 17

data zamieszczenia: 29.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 17. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 07.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont elewacji frontowej od 01.07.2011r. do 30.09.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 05.04.2012r. do 29.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Biuro Spółki Atena Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 17 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Napisz komentarz
grzybson
27452_1000x.jpg27453_1000x.jpg
alsen strasse 67
26605_1000x.jpg
grzybson
25107_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Tuńczyk z wrzosem - wspaniała!! Właśnie o to chodzi!
alsen strasse 67
17.10


24268_1000x.jpg24270_1000x.jpg
grzybson
23308_1000x.jpg
REKLAMA