[Wrocław] Chrobrego 20

[Wrocław] Chrobrego 20

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Chrobrego 20

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 20.

data zamieszczenia: 29.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji podwórzowej, dachu oraz klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 20. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach:

I etap - remont klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji domofonowej od 21.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont dachu od 04.05.2011r. do 15.07.2011r.,

III etap - remont elewacji podwórzowej od 02.04.2012r. do 15.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 14:00, miejsce: Biuro Spółki *Atena* Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 20 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Napisz komentarz
alsen strasse 67
2.12


92513_1000x.jpg
Orzech
8.09.2013

85081_1000x.jpg85082_1000x.jpg85083_1000x.jpg
Orzech
6.09.2013

tljs.jpg
Foto: Andrzejj9 - Skyscrapercity
Orzech
3.09.2013 - Chrobrego 20 - pierwsza z lewej i zaraz za nią Chrobrego 22:

84449_1000x.jpg
grzybson
9373899936_65b1862392_b.jpg
DSC_0611 by grzybson88, on Flickr
Orzech
8.07.2013

78894_1000x.jpg
REKLAMA