[Wrocław] Chrobrego 19

[Wrocław] Chrobrego 19

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Chrobrego 19

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19

data zamieszczenia: 29.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 04.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont dachu od 02.05.2011r. do 30.06.2011r.,

III etap - remont elewacji frontowej od 01.07.2011r. do 30.09.2011r.,

IV etap - remont elewacji podwórzowej od 05.04.2012r. do 29.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki *Atena* Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 19 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Napisz komentarz
grzybson
27452_1000x.jpg27453_1000x.jpg
alsen strasse 67
26606_1000x.jpg
Orzech
Teraz dopiero zauważyłem te okna. Niestety remont nie obejmował (nie obejmuje) wymiany okien :(

Dla przypomnienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające [u:zhvueiyg] na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej [/u:zhvueiyg] w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19.
Jan Augustynowski
Szkoda, że okien nie wymienili wszystkich :(
grzybson
25108_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Już prawie! I znowu żółta :) Ja bym wolał, żeby one wszystkie były zielone!!
REKLAMA