DODAJ

Rewitalizacja Parku Strażackiego

[Kłodzko] Rewitalizacja Parku Strażackiego 6130[Kłodzko] Rewitalizacja Parku Strażackiego 6131

Kłodzko: Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych, ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności
Numer ogłoszenia: 83152 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kłodzko , pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074/8654600, faks 074 8674062.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych, ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów pieszych i jezdnych z odtworzeniem historycznej nawierzchni w miejscach szczególnie eksponowanych. Dodatkowy element to wyznaczenie przestrzeni publicznych w formie placyków (fontanna, elementy architektury ogrodowej - wiata pijalni wód mineralnych), wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze - nawiązujące do zabytkowego charakteru parku) oraz oświetlenie różnego typu (latarnie, oświetlenie w posadzce przy fontannie, oświetlenie fontanny, oświetlenie wiaty pijalni). Dodatkowo niedaleko ciągu jezdnego oraz istniejącej zabudowy przewidziano budowę toalety miejskiej - w miejscu, w którym niegdyś się znajdowała (zachowane posadzki rozebranego obiektu). Projekt zakłada przebudowę istniejących ciągów pieszych i jezdnych z niewielką korektą w części południowej - włączenie istniejącego dojazdu do podwórek budynków przy ul. Wojska Polskiego do ul. Traugutta (analogicznie jak dla budynków przy ul. Floriana Szarego) - zamiast do ul. Kościuszki, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie ul. Kościuszki. Głównym akcentem parku jest wiata pijalni wód mineralnych oraz przebudowywana fontanna. Projektowane place wokół nich podkreślono układem nawierzchni oraz detalem architektonicznym. Plac przy fontannie podkreślono dodatkowym oświetleniem posadzki. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Uwagi: Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zakresu robót /harmonogram rzeczowo - finansowy/ do wykonania przedmiotu zamówienia. 2 Finansowanie zamówienia 2.1. Przedmiot umowy obejmuje również finansowanie zamówienia poprzez sprzedaż (wykup) wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego przez instytucje finansującą. Wykonawca zapewni dokonanie wykupu wierzytelności do wysokości 839 428 zł łącznie z należnym podatkiem VAT; a. Wykonawca, jako Zbywca zapewnia, a tym samym zobowiązuje się, że podpisze pod rygorem nieważności w formie pisemnej umowę o sprzedaż (wykup) wierzytelności z wybraną instytucją finansującą, nie później niż do czasu rozpoczęcia robót budowlanych (przejęcia placu budowy), umowa będzie miała charakter umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Wykonawcą robót, Zamawiającym a instytucją finansującą, b. wykupem wierzytelności będą objęte faktury za wykonane roboty budowlane, pomniejszone o środki posiadane przez Gminę Miejską Kłodzko, c. wykup wierzytelności będzie realizowany przez instytucję finansującą działającą na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ich wystawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego, d. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez instytucje dokonującą wykupu wierzytelności w zawartej umowie wykupu wierzytelności tak by termin zapłaty mógł być dotrzymany, e. spłata wykupionych przez instytucję finansującą wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 7 lat w ratach miesięcznych, z zachowaniem okresu karencji do 31.12.2011 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy trójstronnej, f. odsetki będą spłacane od kwoty wykorzystanej na ostatni dzień każdego miesiąca, g. system spłaty - stała rata kapitałowa, odsetki wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy, h. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec instytucji finansującej bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, i. zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji, j. Zamawiający będzie miał możliwość przesuwania terminu wykupu wierzytelności, k. W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych, 2.2. Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję, zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 2.3. Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty: a. spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniającej warunki zawarte w SIWZ, b. instytucja finansująca nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty, c. instytucja finansująca Wykonawcę, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansującej lub osobie trzeciej. d. wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące, W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ze zmianami). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót (Załącznik 5). Uwagi: Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do opracowania oferty - kosztorysu ofertowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 40.000,00 zł-brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45, ust 6 ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzach Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Wadium - Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych. 3.Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Potwierdzenie Kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4.Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art.46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie dróg, ulic i placów o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej i z kostki betonowej, a także obiektów kubaturowych oraz - min 1 robota na kwotę min. 800 000 PLN-brutto, należy przedstawić wykaz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.[w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie]

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Dysponuje osobami na stanowisku kierownika budowy/robót posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ogólno budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty.[w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny].

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia. [w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa].

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zakresu robót /harmonogram rzeczowo - finansowy/ do wykonania przedmiotu zamówienia. Pozostałe dokumenty zgodne z SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty zgodne z SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139-145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.klodzko.pl /zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego1, 57-300 Kłodzko pok. 217 w godz. 7:30-15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, to znaczy Urząd Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego1, 57-300 Kłodzko pok. 101 Biuro Obsługi Ludności w godzinach 7.30-15.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach Priorytetu 9 -Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) - Działania nr 9.1 -Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców-dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


 

Szczegóły - [Kłodzko] Rewitalizacja Parku Strażackiego
inwestorGmina Miejska Kłodzko
realizacja inwestycjiIII kw. 2010
eyango 14.07.2010, godz. 20:24
[size=150:vep61of4]PARK STRAŻACKI WYPIĘKNIEJE[/size:vep61of4]

Historyczne centrum Kłodzka, istotna ze względów tury-stycznych i rekreacyjnych część miasta położona pomiędzy ulicami Traugutta i Kościuszki, odzyska swoje dawne piękno. Mowa tu o Parku Strażackim-obszarze, który od dawna zasługiwał, by nadano mu nowy niepowtarzalny wygląd.

Dotychczas wszystko wskazuje na to. że działania bunnistrza Bogusława Szpytmy zmierzające do realizacji zaplanowanych na początku kadencji inwestycji prz\iioszą oczekiwany efekt. Kolejny projekt złożony przez Kłodzko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego uzyskał pozytywna ocenę formalna. Początek prac rewitalizacyjnych w Parku Strażackim, wraz z budową Mmipijalni Wód Mineralnych. zbliża się wielkimi krokami - prace budowlane rozpoczną sie wiosną, a zakończą pod koniec roku. To powód do radości nie tylko dla mieszkańców, także dla odwiedzających nasze miasto turystów.

- W minionym roku udało
nam się pozyskać 32 miliony złotych z unijnych dotacji. Myślę, że w tym roku nie będziemy gorsi. Zaczynamy od odnowy Parku Strażackiego, na co planujemy wydać blisko 2,9 min z czego dofinansowanie ze środków RPO wynosi ponad 2 min zł - wyjaśnia burmistrz Bogusław Szpyt-ma. - Projekt przewiduje przebudowę ciągów pieszych i jezdnych z odtworzeniem historycznej nawierzchni. Postawione zostaną elementy małej architektury z fontanną i pijalnią wód. Będą ławki, kosze, latarnie, toaleta miejska (przystosowana dla osób niepełnosprawnych) - ar-
chitektonicznie nawiązujące do zabytkowego charakteru parku. Zieleń parkowa od tej pory przynosić będzie chlubę naszemu miastu, zasadzimy nowe drzewa, krzewy i byliny, które utworzą mmiarbo-retum - opisuje inwestycje włodarz miasta.

Atrakcyjna dla mieszkańców przestrzeli to zarazem zapowiedź nowych form spędzania wolnego czasu oraz poszerzenie oferty turystycznej dla całego regionu. Kłodzko położone obok miejscowości uzdrowiskowych, posiadających własne pijalnie wód. wzmocni swoją pozycję jako obszar przyciągający turystów krajowych i zagranicznych.

- Rewitalizacja Parku Strażackiego doskonale wpisuje się w program rozwoju gospodarczego gminy, ożywi działalność podmiotów gospodarczych na terenie Kłodzka, a tym samym powiększy liczbę stanowisk pracy oraz przysporzy wpływów do budżetu miasta. Najlepsze zyski z turystyki uzyskuje się bowiem wraz z rozwojem usług dla przybywających do Kotliny Kłodzkiej turystów, kuracjuszy i wczasowiczów - dodaje burmistrz.

6130_1000x.jpg
[size=85:vep61of4]Projekt Minipijalni Wód Mineralnych[/size:vep61of4]


6131_1000x.jpg
[size=85:vep61of4]Dzięki oświetleniu nowej fontanny miejsce będzie miało
romantyczny charakter.[/size:vep61of4]

Kurier Kłodzki Marzec
odpowiedz
eyango 14.07.2010, godz. 20:10
Ruszyły prace związane z przebudową Parku Strażackiego w Kłodzku, którego główną atrakcją ma być pijalnia wody.

Koszt prac to prawie 3 mln zł, z czego większość to dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego. Za te pieniądze przywrócony zostanie historyczny kształt parku położonego przy ul. Traugutta i Kościuszki.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
eyango 14.07.2010, godz. 20:08

Kłodzko: Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych, ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności
Numer ogłoszenia: 83152 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kłodzko , pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074/8654600, faks 074 8674062.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych, ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów pieszych i jezdnych z odtworzeniem historycznej nawierzchni w miejscach szczególnie eksponowanych. Dodatkowy element to wyznaczenie przestrzeni publicznych w formie placyków (fontanna, elementy architektury ogrodowej - wiata pijalni wód mineralnych), wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze - nawiązujące do zabytkowego charakteru parku) oraz oświetlenie różnego typu (latarnie, oświetlenie w posadzce przy fontannie, oświetlenie fontanny, oświetlenie wiaty pijalni). Dodatkowo niedaleko ciągu jezdnego oraz istniejącej zabudowy przewidziano budowę toalety miejskiej - w miejscu, w którym niegdyś się znajdowała (zachowane posadzki rozebranego obiektu). Projekt zakłada przebudowę istniejących ciągów pieszych i jezdnych z niewielką korektą w części południowej - włączenie istniejącego dojazdu do podwórek budynków przy ul. Wojska Polskiego do ul. Traugutta (analogicznie jak dla budynków przy ul. Floriana Szarego) - zamiast do ul. Kościuszki, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie ul. Kościuszki. Głównym akcentem parku jest wiata pijalni wód mineralnych oraz przebudowywana fontanna. Projektowane place wokół nich podkreślono układem nawierzchni oraz detalem architektonicznym. Plac przy fontannie podkreślono dodatkowym oświetleniem posadzki. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Uwagi: Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zakresu robót /harmonogram rzeczowo - finansowy/ do wykonania przedmiotu zamówienia. 2 Finansowanie zamówienia 2.1. Przedmiot umowy obejmuje również finansowanie zamówienia poprzez sprzedaż (wykup) wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego przez instytucje finansującą. Wykonawca zapewni dokonanie wykupu wierzytelności do wysokości 839 428 zł łącznie z należnym podatkiem VAT; a. Wykonawca, jako Zbywca zapewnia, a tym samym zobowiązuje się, że podpisze pod rygorem nieważności w formie pisemnej umowę o sprzedaż (wykup) wierzytelności z wybraną instytucją finansującą, nie później niż do czasu rozpoczęcia robót budowlanych (przejęcia placu budowy), umowa będzie miała charakter umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Wykonawcą robót, Zamawiającym a instytucją finansującą, b. wykupem wierzytelności będą objęte faktury za wykonane roboty budowlane, pomniejszone o środki posiadane przez Gminę Miejską Kłodzko, c. wykup wierzytelności będzie realizowany przez instytucję finansującą działającą na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ich wystawienia i zaakceptowania przez Zamawiającego, d. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich warunków określonych przez instytucje dokonującą wykupu wierzytelności w zawartej umowie wykupu wierzytelności tak by termin zapłaty mógł być dotrzymany, e. spłata wykupionych przez instytucję finansującą wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 7 lat w ratach miesięcznych, z zachowaniem okresu karencji do 31.12.2011 roku zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy trójstronnej, f. odsetki będą spłacane od kwoty wykorzystanej na ostatni dzień każdego miesiąca, g. system spłaty - stała rata kapitałowa, odsetki wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy, h. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec instytucji finansującej bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, i. zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji, j. Zamawiający będzie miał możliwość przesuwania terminu wykupu wierzytelności, k. W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych, 2.2. Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję, zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 2.3. Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty: a. spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniającej warunki zawarte w SIWZ, b. instytucja finansująca nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty, c. instytucja finansująca Wykonawcę, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansującej lub osobie trzeciej. d. wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące, W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. Nr 139 z dnia 08.08.2003r poz. 1323 ze zmianami). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót (Załącznik 5). Uwagi: Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do opracowania oferty - kosztorysu ofertowego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 40.000,00 zł-brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45, ust 6 ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzach Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Wadium - Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych. 3.Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Potwierdzenie Kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4.Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art.46 ustawy PZP.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie dróg, ulic i placów o nawierzchni bitumicznej, z kostki kamiennej i z kostki betonowej, a także obiektów kubaturowych oraz - min 1 robota na kwotę min. 800 000 PLN-brutto, należy przedstawić wykaz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.[w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie]
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Dysponuje osobami na stanowisku kierownika budowy/robót posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ogólno budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Oświadczenie, że osoby te posiadają uprawnienia i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa należy dołączyć do oferty.[w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny].
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia. [w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa].
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zakresu robót /harmonogram rzeczowo - finansowy/ do wykonania przedmiotu zamówienia. Pozostałe dokumenty zgodne z SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe dokumenty zgodne z SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139-145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Pozostałe istotne dla Wykonawcy postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.klodzko.pl /zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego1, 57-300 Kłodzko pok. 217 w godz. 7:30-15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, to znaczy Urząd Miasta Kłodzka pl. Bolesława Chrobrego1, 57-300 Kłodzko pok. 101 Biuro Obsługi Ludności w godzinach 7.30-15.30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana w ramach Priorytetu 9 -Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) - Działania nr 9.1 -Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców-dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

 
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję