REKLAMA
Napisz komentarz
Jan Hawełko
0
Zaloguj aby dodać komentarz
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Xyz
Zgodnie z założeniami, na odcinku I etapu (od węzła \"Bielska\" do węzła \"Długa\") ma być zlokalizowanych 10 obiektów mostowych. Wszystkie skrzyżowania trasy z drogami poprzecznymi będą w formie bezkolizyjnych węzłów i przejazdów. Projekt miejskiego odcinka będzie miał różnego rodzaju elementy techniczne, w tym:
oświetlenie na całej długości,
bariery energochłonne,
trwałe oznakowanie poziome i pionowe,
ekrany akustyczne przy zabudowie mieszkalnej,
zieleń trwała — osłonowa,
drogi serwisowe dla ruchu lokalnego.
Zadanie obejmujące budowę obwodnicy północno-zachodniej Płocka realizowane będzie w ramach czterech etapów:

I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

Składa się na niego:
dwujezdniowa droga na odcinku od węzła \"Bielska\" do węzła \"Długa\"
wiadukt kolejowy w poziomie istniejących torów w rejonie węzła \"Bielska\" (WK-1)
wiadukt drogowy w ciągu ul. Bielskiej (WD-6)
obiekt mostowy nad rzeką Brzeźnicą w ciągu Obwodnicy (M-3)
wiadukt w ciągu Obwodnicy i dróg łącznikowych na węźle Trzepowo (WD-5)
obiekt mostowy nad dopływem Brzeźnicy (M-1)
wiadukt drogowy w ciągu ulicy Długiej i dróg łącznikowych (węzeł \"Długa) (WD-4)
połączenie ul. Przemysłowej z węzłem \"Trzepowo\"
obiekt mostowy nad rzeką Brzeźnicą w ciągu ul. Przemysłowej (M-2)
Długość: ok. 2,4 km
Koszt: ok. 127 mln zł

II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do węzła „Maszewo”

Etap ten obejmuje budowę:
dwujezdniowej drogi na odcinku od węzła \"Długa\" do węzła \"Maszewo\"
wiaduktu w ciągu obwodnicy nad ul. Łukasiewicza (WD-3)
rondo na węźle Maszewo, bez obiektu mostowego
jedniojezdniowego łącznika od węzła \"Maszewo\" do ronda na ul. Zglenickiego
Długość: ok. 2,2 km
Koszt: ok. 38 mln zł

III. Budowa odcinka od węzła \"Maszewo\" do ul. Szpitalnej (wraz z budową łącznika z ul. Zglenickiego i ronda na skrzyżowaniu łącznik - Zglenickiego)

W ramach tego etapu powstanie:
dwujezdniowa droga na odcinku od węzła \"Maszewo\" do Szpitalnej
bezkolizyjny przejazd z ul. Dobrzyńską nad Obwodnicą (WD-1)
skrzyżowanie ul. Zglenickiego z ul. Dobrzyńską jako rondo jednopasmowe
podłączenie Obwodnicy do ul. Szpitalnej po śladzie jednej z przyszłych łącznic (południowej) docelowego węzła typu \"harfa\"
Długość: ok. 1,8 km
Koszt: ok. 25 mln zł

IV. Budowa węzła „Maszewo” (obiekt)

Etap ten obejmuje budowę węzła \"Maszewo\" (obiekt mostowy WD-2).
Koszt: ok. 25 mln zł.

Projekt uwzględnia również inne inwestycje realizowane na tej trasie, w tym przedłużenie ul. Przemysłowej do obwodnicy oraz bezkolizyjne skrzyżowanie z linią tramwajową w ul. Łukasiewicza.

Zadanie jest tak zaprojektowane, że poczynając od węzła \"Bielska\" każdy etap może być realizowany po kolei, kilka można połączyć albo wszystkie etapy realizować łącznie - w zależności od posiadanych środków finansowych.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Budżetu Miasta Płocka. Pełna realizacja, a więc także poza granicami administracyjnymi Płocka, wymaga udziału, w tym finansowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. O ile będzie taka możliwość, złożony zostanie również wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W maju 2008 roku między miastem Płock a Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowoprojektowanego odcinka obwodnicy północno-zachodniej, biegnącego od węzła „Bielska” do granicy miasta przy ulicy Szpitalnej. Umowa jest w trakcie realizacji.
Projektant przedstawił Koncepcję Programową Budowy Obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka, która po uzgodnieniach jest przedmiotem opracowań projektowych. W czerwcu 2009 projektant złożył wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W lipcu 2009 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Projektant sporządził i złożył raport o oddziaływaniu na środowisko, oczekujemy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Trwają prace projektowe i uzgodnienia z gestorami sieci.

W 2010 roku zakończą się prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla odcinka obwodnicy od ulicy Jędrzejewo (węzeł Bielska), wzdłuż ulicy Długiej, w rejon skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą Maszewską, łukiem w kierunku ulicy Dobrzyńskiej (wiaduktem) i dalej do ulicy Szpitalnej. Uzyskane zostaną również decyzje niezbędne do wykonania inwestycji. Zgodnie z planem, przeprowadzone zostana procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Etapu I przedsięwzięcia, obejmującego odcinek od węzła \"Bielska\" do węzła \"Długa\".
Zmiana etapowania inwestycji

W związku z realizacją umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowoprojektowanego odcinka obwodnicy północno-zachodniej, biegnącego od węzła \"Bielska\" do granicy miasta przy ulicy Szpitalnej, wprowadzono zmiany w zakresie etapowania ww. opracowania.

Aktualne etapy realizacji obwodnicy północno-zachodniej są przedstawione w opisie inwestycji. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka drogi od węzła \"Bielska\" do węzła \"Długa\" to kwiecień 2010 roku, a dla odcinka drogi od węzła \"Długa\" do ul. Maszewskiej wraz z łącznikiem do ul. Zglenickiego, węzła Maszewo (obiekt) oraz odcinka drogi od ulicy Maszewskiej do węzła \"Szpitalna\" to listopad 2010 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy I Etapu inwestycji to IV kwartał 2010 roku.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA