REKLAMA

Opinie o [Wałbrzych] Dworzec "Wałbrzych Miasto" (remont) (72)

Napisz komentarz
please delete this account
W Wałbrzychu istnieją obecnie dwa czynne dworce kolejowe, a cztery są zdewastowane lub adaptowane na inne cele. Czynne dworce to Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto i częściowo Wałbrzych Fabryczny. Na pozostałych istnieje ruch kolejowy, jednak w większości budynki dworca są zamknięte lub zdewastowane, a czasem zaadaptowane na inne cele. Stacje Wałbrzych Dolny oraz Wałbrzych Towarowy zostały zlikwidowane.
Należy także wspomnieć o dworcach na linii ze stacji Wałbrzych Szczawienko do Kuźnic Świdnickich. Według mapy z 1960 roku są tam umiejscowione 2 stacje: Szczawno Śląskie Zdrój oraz Biały Kamień. Z tych dworców pozostały tylko zarośnięte place oraz budynki stacyjne w tej chwili zaadaptowane do innych celów.
Dworzec Wałbrzych Miasto Dość powszechnie panuje mylne przekonanie, że budynek dworca Wałbrzych Miasto był niegdyś pijalnią wód mineralnych, która została adaptowana na potrzeby kolei; spowodowane jest to jego charakterystyczną bryłą. Dworzec został oddany do użytku 1 marca 1853 roku i początkowo nosił nazwę Altwasser (Stary Zdrój), a nieco później Waldenburg Altwasser. 27 sierpnia 1945 roku dworzec został przemianowany i nosił nazwę Borowieck Starzyny. W późniejszym okresie, po uporządkowaniu nazewnictwa, nosił nazwę Wałbrzych Starzyny. Wiadomo że 6 września 1947 roku (a więc w krótkim odstępie czasu od dworca Wałbrzych Główny) została zmieniona nazwa na Wałbrzych Stary Zdrój. W 1948 roku została nadana obecna nazwa Wałbrzych Miasto. Dworzec położony jest przy ul. Armii Krajowej.
Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dworce_kol ... ych_Miasto
W Wałbrzychu istnieją obecnie dwa czynne dworce kolejowe, a cztery są zdewastowane lub adaptowane na inne cele. Czynne dworce to Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto i częściowo Wałbrzych Fabryczny. Na pozostałych istnieje ruch kolejowy, jednak w większości budynki dworca są zamknięte lub zdewastowane, a czasem zaadaptowane na inne cele. Stacje Wałbrzych Dolny oraz Wałbrzych Towarowy zostały zlikwidowane.
Należy także wspomnieć o dworcach na linii ze stacji Wałbrzych Szczawienko do Kuźnic Świdnickich. Według mapy z 1960 roku są tam umiejscowione 2 stacje: Szczawno Śląskie Zdrój oraz Biały Kamień. Z tych dworców pozostały tylko zarośnięte place oraz budynki stacyjne w tej chwili zaadaptowane do innych celów.
Dworzec Wałbrzych Miasto Dość powszechnie panuje mylne przekonanie, że budynek dworca Wałbrzych Miasto był niegdyś pijalnią wód mineralnych, która została adaptowana na potrzeby kolei; spowodowane jest to jego charakterystyczną bryłą. Dworzec został oddany do użytku 1 marca 1853 roku i początkowo nosił nazwę Altwasser (Stary Zdrój), a nieco później Waldenburg Altwasser. 27 sierpnia 1945 roku dworzec został przemianowany i nosił nazwę Borowieck Starzyny. W późniejszym okresie, po uporządkowaniu nazewnictwa, nosił nazwę Wałbrzych Starzyny. Wiadomo że 6 września 1947 roku (a więc w krótkim odstępie czasu od dworca Wałbrzych Główny) została zmieniona nazwa na Wałbrzych Stary Zdrój. W 1948 roku została nadana obecna nazwa Wałbrzych Miasto. Dworzec położony jest przy ul. Armii Krajowej.
 
Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dworce_kol ... ych_Miasto
please delete this account
numer przetargu D7b-223-/6-2/2010
PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Miasto oraz projektu przebudowy placu przydworcowego wraz z projektem zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy jak również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
2. Zakres projektu przebudowy dworca oraz placu przydworcowego wraz z projektem ciągłości funkcjonowania dworca podczas jego przebudowy winien obejmować:
2.1 w odniesieniu do projektu przebudowy budynku dworca:
a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
b) odnowienie ścian i sufitów wraz ze szpachlowaniem, malowaniem i oblicowaniem;
c) przebudowę schodów wewnętrznych;
d) wymianę posadzek;
e) wymianę podłoża i posadzek piwnic;
f) wykonanie izolacji pionowych i poziomych piwnic;
g) odgrzybianie ścian i stropów piwnic;
h) wymianę instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o., biały montaż;
i) wykonanie instalacji: elektrycznych wraz z budową włącznika głównego p.poż., oświetlenia wraz z osprzętem, okablowania strukturalnego i teletechnicznego;
j) wykonanie instalacji p.poż.
k) wykonanie sytemu zabezpieczeń p.poż. budynku dworca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami;
l) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego
ł) wykonanie instalacji systemu informacji wizualnej dynamicznej i stałej zgodnej z dyrektywą UIC413. Zamawiający posiada opracowane wytyczne dotyczące systemu identyfikacji wizualnej PKP S.A. stanowią one zał. do SIWZ.
m) renowację elewacji, w tym czyszczenie i piaskowanie filarów i elementów z piaskowca;
n) wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan, hydranty, kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami;
o) wymianę neonu z nazwą dworca wraz z wykonaniem iluminacji budynku;

2.2 w odniesieniu do projektu przebudowy placu przydworcowego
a) wymianę nawierzchni chodnika i nawierzchni wokół budynku dworca;
b) przebudowę placu i drogi z oznakowaniem poziomym i pionowym, w tym odwodnienie;
c) przebudowę schodów wejściowych do budynku dworca;
d) zieleń wraz z nawodnieniem;
e) urządzenie terenu (w tym uzupełnienie ogrodzenia).

Data ogłoszenia: środa 14 lipiec 2010
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga aby zamówienie w zakresie dokumentacji projektowej zostało wykonane w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Nadzór autorski pełniony będzie aż do zakończenia robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (planowany termin zakończenia inwestycji – IV kwartał 2011 roku).
Wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 42 1030 1234 0000 0000 0746 0081,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe nr D7b-223-/6-2/2010”.
Zamawiający wymaga kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium, który należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w którejś z form wskazanych w pkt. IX.3. b do e, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie jednostki Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-861 Warszawa,
ul. Hoża 63/67,
Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
6. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10.1.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:
10.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą całkowitą ceną wykonania zamówienia brutto spośród ofert nieodrzuconych.
2. Cena ryczałtowa jest ceną brutto za wszystkie czynności wynikające z niniejszego SIWZ oraz projektu umowy.
3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto - 100%.
4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie poniższym wzorem

najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------------------------------------- × 100 pkt
cena oferty badanej brutto

5. Zamawiający dokona badania zgodności ofert z treścią SIWZ wyłącznie na podstawie analizy materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na stronie internetowej www.dworcekolejowe.pl. W tym samym miejscu na stronie internetowej www.dworcekolejowe.pl Zamawiający umieści informację o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach.
Pobierz plik: KARTA UIC 413.pdf (2130.7kB)
Pobierz plik: PKP_SIW.pdf (8589.2kB)
Pobierz plik: SIWZ Wałbrzych Miasto.pdf (427.9kB)
Pobierz plik: Zał. nr 1-4 - Wałbrzych Miasto.pdf (221.2kB)
Pobierz plik: Zał.nr 5 - Wałbrzych Miasto.pdf (129kB)
Pobierz plik: Zał. nr 6. - umowa Wałbrzych Miasto.pdf (300.9kB)
Uprawniony do kontaktu z oferentami: 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie proceduralnym – Bożenna Jastrzębska -tel.+48 22 47 41 245,
b) w zakresie merytorycznym – Mirosław Hałyno - nr tel. +48 71 717 59-12; kom: 693 132 580 lub Katarzyna Pawlak-Łokuciejewska – nr tel +48 71 717 10-26.
2. Z osobami wymienionymi ww. można kontaktować się w dni robocze w godz. od 9°° - 14°°
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia 03.08 2010 r. o godz. 12ºº. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, piętro IV, pok. 428 - Sekretariat.
Miejsce i termin otwarcia ofert: 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2010 r. o godz. 12³º
w siedzibie Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pok. 326 – sala konferencyjna.
W przetargu mogę wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający następujące warunki:1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A. Spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz wykazać, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto za każde,
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami posiadającą/ymi uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w następujących specjalnościach:
 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa dla każdego eksperta
(projektanta) i którzy są członkami Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa - w zależności od specjalności.
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
B. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI SIWZ na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia”.
2. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt VI.1.A SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych usług spełniających kryteria, które zostały określone w pkt VI.1 A.a) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument) – wzór wykazu określony został w Załączniku nr 2,
b) wykaz osób posiadających określone w pkt. VI.1.A.b) uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia/kwalifikacje, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa wraz z dokumentami potwierdzającymi ich posiadanie, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju uprawnień i daty uzyskania - wzór wykazu określony został w Załączniku nr 3,
C) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, która potwierdza spełnianie warunków pkt. VI.1.A.c).
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż określoną w pkt. VI.1.A.d),
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
f) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt V.B.2.lit.c) dotyczącej tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. VI.1 B. SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 1 pkt 3 do SIWZ),
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy (załącznik nr 5),
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z treścią § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mają być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Dokumenty są składane w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia wskazanego w pkt. 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania określone w pkt. V.B.2. lit. a) do d) powinny zostać spełnione przez co najmniej jednego wykonawcę. Zamawiający dokonując oceny, czy spełniają oni wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
10. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wykonawców będą zawierały kwoty w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

rodzaj zamówienia: usługi
Podstawa prawna: Prawo Zamówień Publicznych

Źródło: http://www.dworcekolejowe.pl/article/pr ... g_edit/533
please delete this account
numer przetargu D7b-223-/6-1/2010
PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: "Przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Miasto" obejmującym:
Zadanie Nr 1 – wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – technicznej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ
Zadanie Nr 2 – wykonanie toalet ogólnodostępnych w zakresie określonym w dokumentacji projektowo – technicznej stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ .
2. Roboty budowlane, które będą wykonywane w ramach zamówienia obejmować będą:
2.1. ZADANIE NR 1 - wymianę pokrycia dachu na połaciach stromych i dachach płaskich, przemurowanie kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej, impregnację więźby, uzupełnienie tynków zewnętrznych szczególnie w pasach podokapowych.
2.2 ZADANIE NR 2 – wykonanie toalet ogólnodostępnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, biały montaż, usunięcie kolizji.
Data ogłoszenia: środa 14 lipiec 2010
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
Zadanie nr 1 - do dnia 31.12.2010r.
Zadanie nr 2 - do dnia 31.12.2010r.
Wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań, o których udzielenie ubiega się wykonawca:
Zadanie Nr 1 - 22.400,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych).
Zadanie Nr 2 - 13.700,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych).
Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 42 1030 1234 0000 0000 0746 0081.
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe nr D7b-223-/6-1/2010” - Zadanie nr……….
Zamawiający wymaga kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium, który należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w którejś z form wskazanych w pkt VIII.3. b do e, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie jednostki Zamawiającego :
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-861 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, na ręce Pani Bożenny Jastrzębskiej (pok. 316).
Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
jeżeli:
A. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
B. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Za najkorzystniejszą dla danego zadania Zamawiający uzna ofertę z najniższą całkowitą ceną wykonania zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100%.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena ofertowa brutto
C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena ofertowa badanej oferty

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na stronie internetowej www.dworcekolejowe.pl. W tym samym miejscu na stronie internetowej www.dworcekolejowe.pl Zamawiający umieści informację o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach.
Pobierz plik: PKP - inst odgrom - opis techniczny.pdf (67.2kB)
Pobierz plik: SST-2.pdf (162.5kB)
Pobierz plik: PKP_SIW.pdf (8589.2kB)
Pobierz plik: KARTA UIC 413.pdf (2130.7kB)
Pobierz plik: Decyzja 426.pdf (98.1kB)
Pobierz plik: Decyzja 461.pdf (145.2kB)
Pobierz plik: Decyzja Nr 178 i Nr 181.Pdf (388.5kB)
Pobierz plik: Mapa ewid gruntów .pdf (109.5kB)
Pobierz plik: OPIS TECHNICZNY Wałbrzych Miasto REMONT DACHU.pdf (79.8kB)
Pobierz plik: Oświadczenie projektanta.pdf (29.9kB)
Pobierz plik: remont dach-przedmiar dobrze.pdf (170.2kB)
Pobierz plik: Rys.nr 1 Plan sytuacyjny.pdf (89.9kB)
Pobierz plik: Rys. nr 2 Rzut strychów.pdf (120.8kB)
Pobierz plik: Rys. nr 3 Rzut dachów.pdf (78.7kB)
Pobierz plik: Rys. nr 4 Przekrój poprzeczny I-I.pdf (51.5kB)
Pobierz plik: Rys. nr 5 Przekrój poprzeczny II-II.pdf (54.1kB)
Pobierz plik: Rys. nr 6 Przekrój poprzeczny III-III.pdf (52kB)
Pobierz plik: Rys. nr 7 Przekrój poprzeczny IV-IV.pdf (52kB)
Pobierz plik: SPECY~1D.PDF (148.7kB)
Pobierz plik: wypis z rejestru gruntów.pdf (30.7kB)
Pobierz plik: Opis Techniczny Dworzec Miasto Toalety.pdf (46.5kB)
Pobierz plik: Przedmiar Dworzec Miasto Toalety.pdf (112kB)
Pobierz plik: co.pdf (103.9kB)
Pobierz plik: went.pdf (74.7kB)
Pobierz plik: wod-kan.pdf (125.3kB)
Pobierz plik: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-02.pdf (277.3kB)
Pobierz plik: Opis techniczny - PKP-WC.pdf (178.6kB)
Pobierz plik: PB - E-1.pdf (719.8kB)
Pobierz plik: PB - E-2.pdf (1238.7kB)
Pobierz plik: PB - E-3.pdf (1637.2kB)
Pobierz plik: PB - E-4.pdf (1243.7kB)
Pobierz plik: Przedmiar robót.pdf (98.3kB)
Pobierz plik: SST-03.pdf (883.6kB)
Pobierz plik: 2 OKLADKA przedmiar robót.pdf (82.7kB)
Pobierz plik: 2a Przedmiar robót.pdf (102kB)
Pobierz plik: Mapa ewid gruntów .pdf (109.5kB)
Pobierz plik: wypis z rejestru gruntów.pdf (30.7kB)
Pobierz plik: Opis techniczny PKP Walbrzych Miasto Sanitariaty.pdf (75kB)
Pobierz plik: Oświadczenia projektantów.pdf (67.8kB)
Pobierz plik: Specyfikacje techniczne ST-00 i SST-01.pdf (161.1kB)
Pobierz plik: toalety 1.pdf (146.2kB)
Pobierz plik: toalety2.pdf (96.2kB)
Pobierz plik: toalety3.pdf (108kB)
Pobierz plik: toalety4.pdf (161.4kB)
Pobierz plik: toalety5.pdf (202.2kB)
Pobierz plik: toalety6.pdf (196.3kB)
Pobierz plik: toalety7.pdf (211.2kB)
Pobierz plik: toalety8.pdf (160.8kB)
Pobierz plik: toalety9.pdf (154.3kB)
Pobierz plik: Inst odgrom PKP-przedmiar.pdf (44.9kB)
Pobierz plik: PB - E-1.pdf (2680.5kB)
Pobierz plik: sIWZ Wałbrzych Miasto.pdf (910.1kB)
Pobierz plik: Załącznik Nr 1-4.pdf (230.8kB)
Pobierz plik: Załącznik Nr 5.pdf (123kB)
Pobierz plik: Załącznik Nr 6.1.pdf (632.8kB)
Pobierz plik: Załącznik Nr 6.2.pdf (748.3kB)
Uprawniony do kontaktu z oferentami: 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) W zakresie proceduralnym – Bożenna Jastrzębska -tel.+48 22 47 41 245,
b) W zakresie merytorycznym – Mirosław Hałyno - nr tel. +48 71 717 59-12; kom: 693 132 580 lub Katarzyna Pawlak-Łokuciejewska – nr tel +48 71 717 10-26.
2. Z osobami wymienionymi ww. można kontaktować się w dni robocze w godz. od 9°° - 14°°
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2010 roku o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, piętro IV, pok. 428 - Sekretariat.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2010 roku o godz. 11.30, w siedzibie Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pok. 326 – sala konferencyjna.
W przetargu mogę wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający następujące warunki:Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A. Spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz wykazać, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum trzy zamówienia na roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane lub specjalistyczne o wartości nie mniejszej niż
Zadanie Nr 1 - 600.000,00 zł brutto za każde
Zadanie Nr 2 - 400.000,00 zł brutto za każde
(przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się obiekt zdefiniowany w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 poz. 690, ze zm.);
b) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz, a osoba, która posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dodatkowo spełnia wymagania opisane w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150, poz. 1579);
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż
Zadanie Nr 1 – kwota 500.000,00 PLN
Zadanie Nr 2 – kwota 250.000,00 PLN
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż
Zadanie Nr 1 – kwota 600.000,00 zł.
Zadanie Nr 2 – kwota 400.000,00 zł.
e) w przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na wszystkie zadania dla potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit. a, c i d wystarczające będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dla Zadania Nr 1.

B. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. 3-4 SIWZ na zasadzie „spełnia”, albo „nie spełnia”.
2. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. VI.1 A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt. VI.1.A) a) SIWZ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie należycie (referencje lub inny dokument) – wzór wykazu określony został w Załączniku nr 2;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadających określone w pkt. VI.1.A.b) SIWZ uprawnienia, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w Załączniku nr 3; – wzór wykazu określony został z Załączniku nr 3;
c) oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie, o którym mowa w lit. b), posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt. 1.A.lit. b) – w załączniku Nr 1;
d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, która potwierdza spełnianie warunków pkt. VI.1.A) c);
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą określoną w pkt. VI.1.A.d);
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy;
g) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. VI.B.2. lit. d), dotyczącej tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. VI.1 B. SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 1 pkt 3 do SIWZ),
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (załącznik nr 5),
c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mają być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Dokumenty wymienione wyżej zostaną przedłożone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia wskazanego w pkt.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poszczególne warunki określone w pkt. VI.1.A. powinny zostać spełnione przez co najmniej jednego z wykonawców. W tym przypadku Zamawiający dokonując oceny, czy spełniają oni wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadana wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich Wykonawców. Dokumenty określone w pkt. VI.B.3 muszą zostać złożone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wykonawców będą zawierały kwoty w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


rodzaj zamówienia: prace remontowo-budowlane
Podstawa prawna: Prawo Zamówień Publicznych

Źródło: http://www.dworcekolejowe.pl/article/pr ... g_edit/531
DlugiX
super że dodałem nowy temat, przyda się :thumright:

ja postaram się jakieś fotki zrobić, swoją drogą, w środku dworzec wygląda na odświeżony,
dodatkowo od strony ul. Żeromskiego odświeżona została elewacja budynku, podobnie od strony peronów.
Dżosef
Zmodernizowany, funkcjonalny, odnowiony, bezpieczniejszy i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabytkowy dworzec kolejowy Wałbrzych Miasto w końcu przestanie straszyć podróżnych swoim widokiem. Jeszcze w tym roku rozpocznie się jego remont. PKP czeka na rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę prac budowlanych.

Na remontach zniszczonych dworców zyska także Wałbrzych. W pierwszej kolejności rozpocznie się wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową. Jej koszt wyniesie prawdopodobnie około 700 tys. zł. W planach jest także gruntowna przebudowa toalet tak, aby przystosowane były one dla osób niepełnosprawnych. Koszt tej inwestycji to 300 tys. zł. Termin składania ofert przetargowych na oba zadania mija już 3 sierpnia tego roku. Zakończenie prac przewidziano na grudzień 2010 roku.

pokaz-artykul.png
Mateusz Kaszubski
6535_1000x.jpg6536_1000x.jpg6537_1000x.jpg
DlugiX
[size=150:2imilr58]Wałbrzyski dworzec po remoncie wypieknieje i będzie bezpieczny[/size:2imilr58]

Do końca tego roku ma trwać modernizacja Dworca Miasto w Wałbrzychu.
[...]
Poprawić ma się również wygoda i bezpieczeństwo pasażerów pociągów, korzystających z dworca.

Zmieni się wnętrze obiektu - wymienione zostaną okna, drzwi, odnowione pomieszczenia gospodarcze i elewacja.
[...]
Kolej zamontuje nowy neon i iluminację budynku. Będzie też nowy system monitoringu.

pokaz-artykul.png
ziolek2020
Wszystko ładnie pięknie tylko brakuje mi tu podstawowej rzeczy czyli zadaszenia peronu, z którego obecnie odjeżdżają (i przyjeżdżają) pociągi. Przez 2 lata niemal dzień w dzień jeździłem pociągami do Wrocławia i z powrotem. Okres jesienno-zimowy to był jakiś koszmar. Deszcz, śnieg, mroźny wiatr - tego wszystkiego można było doświadczyć czekając na pociąg. No chyba, że nie doczytałem, że ma to być zrobione więc z góry przepraszam.
please delete this account
...zapomniałeś, o ławkach, skrajni peronowej, śmietnikach. zegarach etc etc etc....
Chełmiec
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe we Wrocławiu podpisał umowy z wykonawcami I etapu modernizacji dworca Wałbrzych Miasto. Prace już się rozpoczęły. Planowany termin ich zakończenia to koniec 2010 roku.

Przebudowa dworca Wałbrzych Miasto obejmie również plac przed dworcem. Realizację drugiego etapu inwestycji zaplanowano na 2011 rok.

pokaz-artykul.png
arleta
Dach i toalety dworca Wałbrzych Miasto zostaną odnowione do końca 2010 r. - poinformowały PKP S.A. Kolejarze podpisali już umowy z wykonawcami. Realizację kolejnego etapu - czyli zagospodarowanie budynku i okolic dworca - zapanowano na 2011 r.

pokaz-artykul.png
Orzech
Brzydki ten Wałbrzych jak noc - tak skwitowała ostatnią wizytę w mieście turystka z Poznania, która odwiedziła naszą redakcję. - Na szczęście wdepnęłam do rynku, bo dopiero tutaj można nieco zmienić odczucia - mówi. Uświadomiła nam, że turysta, który przyjeżdża do Wałbrzycha zbiorową komunikacją, widzi albo Dworzec Miasto (a nie daj Boże zapędzi się na Fabryczny lub Główny), albo dworzec PKS, a raczej betonowy plac z odrapanymi barierkami. Te miejsca nie stanowią wizytówki i na "dzień dobry" robią odpychające wrażenie.


pokaz-artykul.png
Tsamb
Trwa realizacja I etapu modernizacji dworca Wałbrzych Miasto. Prace już się rozpoczęły, a ich planowany termin zakończenia to koniec 2010 roku. Sam remont dachu kosztować będzie 569 tysięcy złotych. Modernizacja toalet ogólnodostępnych to wydatek rzędu kolejnych 316 tysięcy złotych. Efektem tego etapu inwestycji będzie zabezpieczenie dachu obiektu, a także poprawa komfortu obsługi podróżnych poprzez modernizację toalet
3151_srodek.jpg

pokaz-artykul.png
Mateusz Kaszubski
Zastanawia mnie co na dworcu jest do "przebudowy" skoro budynek jest w środku niemal wyremontowany, a dach i stolarka okienna oraz drzwiowa są wymienione. Zadaszenie peronu by się przydało!
please delete this account
Kaszub, a Ty nie wiesz jak wygląda przebudowa po wałbrzysku ;DDD
Tsamb
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Miasto.
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=3075728
please delete this account
[quote:1wzam6g4]Numer przetargu D7a-223/6-1/2011

PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na 1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Miasto”.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje:
a. Przebudowę dworca kolejowego Wałbrzych Miasto położonego przy Armii Krajowej 26 C Wałbrzych Miasto.
Opis obiektu:
Budynek dworca wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony. Główną częścią dworca jest hol główny, którego ściany nośne wymurowane są na bazie ośmiokąta foremnego, przykrytego charakterystyczną kopułą.
Powierzchnia całkowita dworca wynosi 2224,90 m2. Dworzec zlokalizowany na działce nr 163/11 obręb 0019 Stary Zdrój Nr 19, AM-2.
Całość obiektu składa się z szeregu połączonych brył, przykrytych dachami o odmiennym kształcie: dachy strome – kryte dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, dachy płaskie – stropodachy pokryte papą na pełnym deskowaniu.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i teletechniczną. Źródłem energii cieplnej jest kotłownia gazowa.
Dworzec wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1007/WŁ z dnia 31.03.1984r.
b. Wykonanie dworca tymczasowego zapewniającego ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji budowlano – wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623. z póź. zm.),
4. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało w szczególności:
a. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
d. koordynacja robót poszczególnych branż,
e. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy,
f. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
g. niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz projektanta o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
h. uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą oraz Projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych przewidzianych w dokumentacji projektowej;
i. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,
j. wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,
k. przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,
l. organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie dochodziło do przerw i opóźnień w realizacji robót przez wykonawcę,
m. przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy opinii nt koordynacji międzybranżowej i kompletności dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Miasto,”
n. przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań i raportów o stanie zaawansowania finansowego i rzeczowego robót narastająco nie później niż do 10 każdego miesiąca, o występujących trudnościach w realizacji inwestycji, w tym istniejących opóźnieniach i powodach tych opóźnień;
o. bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót,
p. organizacja i prowadzenie narad i spotkań wraz ze sporządzeniem protokołów,
q. sporządzanie protokołów konieczności dla wykonania robót uzupełniających, dodatkowych oraz zaniechanych z uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót, określenia ich zakresu oraz wartości; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego oraz przy uwzględnieniu właściwych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
r. protokólarne przekazanie placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy
z Wykonawcą robót,
s. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami,
t. kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku
i bezpieczeństwa,
u. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,
v. przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego robót, powiadomienie Zamawiającego o terminach odbiorów,
w. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego przebudowy dworca, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji,
x. odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych zostanie dołączona do niniejszej umowy po jej zawarciu;
y. potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru częściowego lub końcowego, a także, kontrolowanie rozliczeń robót;
z. przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu przebudowy dworca kolejowego do odpowiednich organów właściwych dla miejsca prowadzenia robót,
aa. dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z póżn. zm.),
bb. wykonywanie uprawnień przewidzianych w art. 26 ustawy – Prawo budowlane,
cc. realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie i przekazanie do użytkowania.
Data ogłoszenia: piątek 8 kwiecień 2011
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy w okresie od dnia zawarcia umowy lub protokólarnego przekazania obiektu wykonawcy robót – jeżeli przekazanie obiektu nastąpi później niż zawarcie umowy na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Miasto” oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 15.12.2011 roku.
Wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł).
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 81 1140 1010 0000 3523 8600 1007,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt VIII. 3 b do e może zostać wystawiony na jednego z wykonawców.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe nr D7a-223/6-1/2011”.
Zamawiający wymaga kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium, który należy dołączyć do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w którejś z form wskazanych w pkt. VIII.3. b do e, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie jednostki Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73,
Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
7. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:
11.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą całkowitą ceną wykonania zamówienia spośród ofert nie odrzuconych.
2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto - 100%.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena ofertowa brutto
C = ----------------------------------------------------------------------- × 100 pkt
cena oferty badanej brutto
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na stronie internetowej http://www.dworcekolejowe.pl. W tym samym miejscu na stronie internetowej http://www.dworcekolejowe.pl. Zamawiający zamieści informację o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach.
Pobierz plik: IN Wałbrzych Miasto - SIWZ+ zał.nr 1-3.pdf (289.2kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - zał.nr 4.pdf (44.3kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto- zal. nr 5.pdf (100.6kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - zał.nr 6.pdf (96.2kB)
Uprawniony do kontaktu z oferentami: 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu.
3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art.38 ust.1 i ust.3 Ustawy,
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2011 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73, piętro II, Recepcja.
Miejsce i termin otwarcia ofert: 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 12.00
w siedzibie jednostki Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73, pok. 18
W przetargu mogę wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający następujące warunki:V. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz o oświadczeniach i dokumentach jakie Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą.
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
2.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wykazać, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej trzy zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na budynkach użyteczności publicznej, o wartości umowy na usługi nadzoru inwestorskiego, nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto za każde z zamówień, w tym dwoma zamówieniami na budynkach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków (przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek zdefiniowany w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690, ze zm.),
b) dysponują osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnościach:
 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 telekomunikacyjnej bez ograniczeń (przy czym Zamawiający wymaga przedstawienia uprawnień telekomunikacyjnych bez ograniczeń dla uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, które będą uprawniały do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przynajmniej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną,
 drogowej
- lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a osoba, która zostanie wskazana jako posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, dodatkowo spełnia wymogi opisane w § 8 ust.1-2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)
c) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 120.000,00 zł.
d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego wartość na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest nie niższa niż 140.000,00 zł
3. Zamawiający oceni spełnianie warunków przez wykonawców, na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,
o których mowa w punkcie V.4 SIWZ.
4. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. V.1 i V.2.1 SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument) – wzór wykazu określony został w Załączniku nr 2,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających określone w pkt. V 2.1.b) kwalifikacje zawodowe z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór wykazu określony został w Załączniku nr 3,
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór zał. nr 1 pkt. 3 do SIWZ).
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt V.4.lit. c), dotyczącej tych podmiotów.
6. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. V.1.1 SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 1 pkt. 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - załącznik nr 4,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mają być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
9. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
10. Dokumenty wymienione wyżej zostaną przedłożone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia wskazanego w pkt 8, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oceni czy, poszczególne wymagania określone w pkt. V 2.1 a-d zostały spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców tj. uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich Wykonawców. Dokumenty określonych w pkt V.6 muszą zostać złożone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone
w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza
14. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wykonawców będą zawierały kwoty
w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
rodzaj zamówienia: usługi
Podstawa prawna: Prawo Zamówień Publicznych
[/quote:1wzam6g4]
http://www.dworcekolejowe.pl/article/pr ... g_edit/585

[quote:1wzam6g4]numer przetargu D7a-223/6-2/2011
PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie ul.Hoża 63/67, 00-681 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Miasto w zakresie określonym w dokumentacji projektowo - technicznej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz realizacją projektu zapewniającego ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.

Opis charakterystyki obiektu nieruchomości dworcowej położonej w Wałbrzych Miasto przy ul. Armii Krajowej 26c.
Budynek dworca jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony. Główną częścią obiektu jest hol główny, którego ściany nośne wymurowane są na bazie ośmiokąta foremnego, przykrytego charakterystyczną kopułą.
Powierzchnia całkowita dworca wynosi 2224,90 m2. Dworzec zlokalizowany jest na działce nr 163/11 obręb 0019 Stary Zdrój Nr 19, AM-2.
Całość obiektu składa się z szeregu połączonych brył, przykrytych dachami o odmiennym kształcie: dachy strome – kryte dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, dachy płaskie – stropodachy pokryte papą na pełnym deskowaniu.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i teletechniczną. Źródłem energii cieplnej jest kotłownia gazowa.
Dworzec wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1007/WŁ z dnia 31.03.1984r.
1. Roboty budowlane będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z infrastruktury handlowej, kas biletowych, poczekalni, informacji, WC i przejść na dworcu.
2. Wykonawca w terminie do 45 dni od daty przekazania placu budowy wykonana na własny koszt dworzec tymczasowy z podłączeniem wszystkich niezbędnych instalacji koniecznych do prawidłowego jego funkcjonowania przy zachowaniu ciągłości obsługi podróżnych oraz niezbędne oznakowanie zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru, w tym w szczególności oznakowanie dotyczące dworca tymczasowego oraz dojścia do kas, peronów, toalet itp.
3. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie realizacji robót w niniejszym zamówieniu , należy:
a. Organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem. Wszelkie niezbędne zgody na dojazd do zaplecza i placu budowy oraz ewentualne uzgodnienia w zakresie organizacji dworca tymczasowego, zaplecza i placu budowy leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto przedmiotu zamówienia. Zajęcie peronu przylegającego do terenu budowy jest odpłatne – za zgodą i na warunkach zarządcy tj. PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu,
b. Zabezpieczenie miejsc, w tym oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń i ich części, w których prowadzone będą prace przed dostępem osób trzecich, zapewniając bezpieczne korzystanie z pomieszczeń dworca przez osoby korzystające z niego,
c. Zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu budowy i dworca tymczasowego wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu budowy oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy,
d. Utrzymanie w okresie trwania robót budowlanych, tymczasowych obiektów dworcowych w zakresie konserwacji i eksploatacji.
e. Wykonanie oznakowania tymczasowego robót tablicami informacyjnymi, utrzymanie go przez cały okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót.
f. Przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na okres realizacji robót informacji wizualnej obiektu dworca po jego przebudowie w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
g. Zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania robót budowlanych,
h. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej mającymi zastosowanie przy wykonywaniu robót oraz wymaganiami SIWZ i umowy.
5. Wykonawca zapewni sobie źródło energii elektrycznej we własnym zakresie na okres wykonywania robót oraz dostęp do wody. Na potrzeby inwestycji istnieje możliwość podpisania umowy ze spółką PKP Energetyka S.A na dostawę energii elektrycznej, a na dostawę wody z PKP S.A. w Warszawie (Oddział Dworce Kolejowe).
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów rozbiórkowych tj. wszelkich materiałów, urządzeń, elementów konstrukcji czy wyposażenia budynku powstałych w wyniku prac rozbiórkowych, wyburzeniowych itp. Materiały, które decyzją inspektora Nadzoru nie będą podlegać utylizacji Wykonawca zobligowany jest do składu w miejscu przez niego wskazanym i wywiezienia ich przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących urządzeń (np.: tablic, monitoringu, itp) wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego w sposób umożliwiający ponowne ich uruchomienie i funkcjonowanie po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia,
9. Wszystkie uszkodzenia i/lub wady nie zauważone podczas wizji lokalnej przedmiotu zamówienia a stwierdzone po jego wykonaniu zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia, tak aby uzyskać akceptację właściciela nieruchomości i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi w zakresie elementów i materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz robocizny na okres co najmniej 5 lat liczony od dnia ostatecznego odbioru.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 4
Data ogłoszenia: piątek 8 kwiecień 2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu zostało zrealizowane w terminie do dnia 15.12.2011 r. O terminie decyduje data ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, (protokół końcowego odbioru robót), a nie data zgłoszenia do odbioru. W przypadku zgłoszenia obiektu do odbioru z wadami za datę wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data zgłoszenia przedmiotu umowy bez wad.
Wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 81 1140 1010 0000 3523 8600 1007,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie przetargowe nr D7a-223/6-2/2011”.
Zamawiający wymaga kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium, który należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w którejś z form wskazanych w pkt VIII.3. b do e, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie moment rejestracji złożenia dokumentu w siedzibie jednostki Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73,
Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
6. Zamawiający, zgodnie z art.46 ust.4a i 5 Ustawy, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:
A. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
B. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą całkowitą ceną wykonania zamówienia spośród ofert nieodrzuconych.
2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto - 100%.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:


najniższa cena ofertowa brutto
C = ----------------------------------------------------------------------- × 100 pkt
cena oferty badanej brutto
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 1. Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami na stronie internetowej http://www.dworcekolejowe.pl. W tym samym miejscu na stronie internetowej http://www.dworcekolejowe.pl. Zamawiający zamieści informację o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach.
Pobierz plik: PBW_KONSTRUKCJA_OPIS.zip.001 (19456kB)
Pobierz plik: PBW_KONSTRUKCJA_OPIS.zip.002 (14004.1kB)
Pobierz plik: PBW_ARCHITEKTURA_A1.zip (17760.7kB)
Pobierz plik: PBW_ARCHITEKTURA_A2.zip (14736.6kB)
Pobierz plik: PBW_ARCHITEKTURA_A3.zip (6847.7kB)
Pobierz plik: PBW_ARCHITEKTURA_OPIS.zip (4404.4kB)
Pobierz plik: PBW_DWORZEC_TYMCZASOWY.zip (9022kB)
Pobierz plik: PBW_ELEKTRYKA.zip (5841.6kB)
Pobierz plik: PBW_KONSTRUKCJA_RYS.zip (19750.6kB)
Pobierz plik: PBW_WENTYLACJA.zip (3788.3kB)
Pobierz plik: PBW_WOD-KAN.zip (3094.1kB)
Pobierz plik: PRZEDMIARY.zip (32236.4kB)
Pobierz plik: STWiOR.zip (1203.1kB)
Pobierz plik: Konserwator.zip (201.5kB)
Pobierz plik: PBW_WODKAN_CO_GAZ.zip.001 (18432kB)
Pobierz plik: PBW_WODKAN_CO_GAZ.zip.002 (13527.9kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - SIWZ.pdf (257.1kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - zał. nr 1-4.pdf (94.3kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - zał. nr 5.pdf (52kB)
Pobierz plik: Wałbrzych Miasto - zał nr 6.pdf (116.8kB)
Pobierz plik: KARTA UIC 413.pdf (2130.7kB)
Uprawniony do kontaktu z oferentami: 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu.
3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie , o którym mowa w art.38 ust.1 i ust.3 Ustawy.
4. Dokładny adres do korespondencji:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73.
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 (22) 220 90 79
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem Postępowania: D7a-223/6-2/2011.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2011 roku o godz. 11:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna73, piętro II, Recepcja.
Miejsce i termin otwarcia ofert: 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2011r. o godz. 11:30,
w siedzibie jednostki Zamawiającego:
PKP SA Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73,
pok. 18
W przetargu mogę wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy, spełniający następujące warunki:VI. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A) Spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz wykazać, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali minimum trzy zamówienia na roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej, w tym dwa zamówienia na roboty ogólnobudowlane w budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz jedno zamówienie na roboty ogólnobudowlane wykonane w budynkach będących pod nadzorem/opieką konserwatora zabytków o wartości nie mniejszej niż 5.500.000,00 zł brutto za każde (przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek zdefiniowany w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75 poz. 690, ze zm.),
b) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
 konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 telekomunikacyjnej bez ograniczeń (przy czym Zamawiający wymaga przedstawienia uprawnień telekomunikacyjnych bez ograniczeń dla uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, które będą uprawniały do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym przynajmniej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną),
 drogowej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a osoba, która zostanie wskazana jako posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, dodatkowo spełnia wymogi opisane w § 8 ust.1-2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579),
c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł,
d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł.
B) Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu nie spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów
i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.3-4 SIWZ na zasadzie „spełnia”, albo „nie spełnia”.
3. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. 1A. SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w pkt. VI.1.A) a) SIWZ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument) – wzór wykazu określony został w Załączniku nr 2
b) wykaz osób posiadających określone w pkt. VI 1.A) b) uprawnienia, a które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, z podaniem imienia i nazwiska, rodzaju kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - według wzoru określonego w Załączniku nr 3,
c) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, która potwierdza spełnienie warunków pkt. VI.1. A) c).
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia min. na kwotę nie mniejszą niż określoną w pkt VI.1.A d),
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
f) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt VI.B.2.lit. c), dotyczącej tych podmiotów.
4. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt. 1B. SIWZ,
Wykonawca złoży następujące dokumenty:
a) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór – załącznik nr 1 pkt 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (wzór oświadczenia – zał. nr 5)
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1–3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
7. Dokumenty wymienione wyżej zostaną przedłożone w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia wskazanego w pkt. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poszczególne warunki określone w pkt. VI.1A powinny zostać spełnione przez co najmniej jednego z wykonawców. Dokumenty określonych w pkt. VI. 4 muszą zostać złożone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
11. W przypadku, gdy dokumenty składane przez wykonawców będą zawierały kwoty
w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo Zamówień Publicznych[/quote:1wzam6g4]
http://www.dworcekolejowe.pl/article/pr ... g_edit/584
15477_1000x.jpg15478_1000x.jpg15479_1000x.jpg15480_1000x.jpg


15481_1000x.jpg
[size=85:1wzam6g4]STOJAKI ROWEROWE BARDZO DOBRE :)[/size:1wzam6g4]


15482_1000x.jpg15483_1000x.jpg15484_1000x.jpg15485_1000x.jpg15486_1000x.jpg
Orzech
Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Miasto zakresie określonym w dokumentacji projektowo - technicznej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz realizacją projektu zapewniającego ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.

data zamieszczenia: 27.05.2011


ZAMAWIAJĄCY: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dworca kolejowego Wałbrzych Miasto zakresie określonym w dokumentacji projektowo - technicznej stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz realizacją projektu zapewniającego ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego. Opis charakterystyki obiektu nieruchomości dworcowej położonej w Wałbrzych Miasto przy ul. Armii Krajowej 26c. Budynek dworca jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony. Główną częścią obiektu jest hol główny, którego ściany nośne wymurowane są na bazie ośmiokąta foremnego, przykrytego charakterystyczną kopułą. Powierzchnia całkowita dworca wynosi 2224,90 m2. Dworzec zlokalizowany jest na działce nr 163/11 obręb 0019 Stary Zdrój Nr 19, AM-2. Całość obiektu składa się z szeregu połączonych brył, przykrytych dachami o odmiennym kształcie: dachy strome - kryte dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, dachy płaskie - stropodachy pokryte papą na pełnym deskowaniu. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i teletechniczną. Źródłem energii cieplnej jest kotłownia gazowa. Dworzec wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1007/WŁ z dnia 31.03.1984r. 1. Roboty budowlane będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z infrastruktury handlowej, kas biletowych, poczekalni, informacji, WC i przejść na dworcu. 2. Wykonawca w terminie do 45 dni od daty przekazania placu budowy wykonana na własny koszt dworzec tymczasowy z podłączeniem wszystkich niezbędnych instalacji koniecznych do prawidłowego jego funkcjonowania przy zachowaniu ciągłości obsługi podróżnych oraz niezbędne oznakowanie zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru, w tym w szczególności oznakowanie dotyczące dworca tymczasowego oraz dojścia do kas, peronów, toalet itp. 3. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie realizacji robót w niniejszym zamówieniu , należy: a. Organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z zapleczem. Wszelkie niezbędne zgody na dojazd do zaplecza i placu budowy oraz ewentualne uzgodnienia w zakresie organizacji dworca tymczasowego, zaplecza i placu budowy leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszt należy uwzględnić w cenie ofertowej brutto przedmiotu zamówienia. Zajęcie peronu przylegającego do terenu budowy jest odpłatne - za zgodą i na warunkach zarządcy tj. PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu, b. Zabezpieczenie miejsc, w tym oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń i ich części, w których prowadzone będą prace przed dostępem osób trzecich, zapewniając bezpieczne korzystanie z pomieszczeń dworca przez osoby korzystające z niego, c. Zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt terenu budowy i dworca tymczasowego wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu budowy oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby budowy, d. Utrzymanie w okresie trwania robót budowlanych, tymczasowych obiektów dworcowych w zakresie konserwacji i eksploatacji. e. Wykonanie oznakowania tymczasowego robót tablicami informacyjnymi, utrzymanie go przez cały okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót. f. Przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu na okres realizacji robót informacji wizualnej obiektu dworca po jego przebudowie w formie uzgodnionej z Zamawiającym, g. Zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do peronów w trakcie trwania robót budowlanych, h. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej mającymi zastosowanie przy wykonywaniu robót oraz wymaganiami SIWZ i umowy. 5. Wykonawca zapewni sobie źródło energii elektrycznej we własnym zakresie na okres wykonywania robót oraz dostęp do wody. Na potrzeby inwestycji istnieje możliwość podpisania umowy ze spółką PKP Energetyka S.A na dostawę energii elektrycznej, a na dostawę wody z PKP S.A. w Warszawie (Oddział Dworce Kolejowe). 6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.). 7. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów rozbiórkowych tj. wszelkich materiałów, urządzeń, elementów konstrukcji czy wyposażenia budynku powstałych w wyniku prac rozbiórkowych, wyburzeniowych itp. Materiały, które decyzją inspektora Nadzoru nie będą podlegać utylizacji Wykonawca zobligowany jest do składu w miejscu przez niego wskazanym i wywiezienia ich przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących urządzeń (np.: tablic, monitoringu, itp) wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego w sposób umożliwiający ponowne ich uruchomienie i funkcjonowanie po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, 9. Wszystkie uszkodzenia i/lub wady nie zauważone podczas wizji lokalnej przedmiotu zamówienia a stwierdzone po jego wykonaniu zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia, tak aby uzyskać akceptację właściciela nieruchomości i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi w zakresie elementów i materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz robocizny na okres co najmniej 5 lat liczony od dnia ostatecznego odbioru. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik Nr 4

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8575890,43 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
INTEGER S.A., Wrocław

Cena wybranej oferty: 9268050,00 PLN
Orzech
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dworca kolejowego Wałbrzych Miasto

data zamieszczenia: 27.05.2011


ZAMAWIAJĄCY: PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe, Warszawa

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214397,26 PLN

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań

Cena wybranej oferty: 205779,00 PLN
REKLAMA