REKLAMA

Opinie o [Warszawa] Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy (7)

Napisz komentarz
fryddor
xxxxxx
Izka123
Brakuje to fakt. I zieleni, a rząd wycinający kolejne drzewa również nie pomaga :p 
zosia3
No w Warszawie to zdecydowanie brakuje ścieżek rowerowych:)
plazmodeusz
Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I

Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: ok. 77 mln zł
Wartość dofinansowania: 17 850 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: VI
Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Okres realizacji: lata 2009-2012
Beneficjent: Miasto st. Warszawa

Opis projektu:

„Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I” został ujęty na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oznacza to, że ze względu na strategiczne znaczenie w skali ponadregionalnej przedsięwzięcie, po pozytywnej ocenie przygotowanej dokumentacji, może otrzymać dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Wniosek o unijne dofinansowanie projektu pn. "Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) - etap I" został złożony do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może powstać atrakcyjna przestrzeń miejska w sercu Warszawy, obejmująca modernizację i przebudowę lewobrzeżnego bulwaru Wisły, budowę zespołu fontann multimedialnych, budowę szlaku rowerowego, wyposażenie plaż miejskich oraz rewitalizację Portu Czerniakowskiego.

Przedmiotem projektu jest utworzenie produktu turystycznego w oparciu o usługi transportu alternatywnego: żeglugi śródlądowej i komunikacji rowerowej. Składa się on z pięciu zadań:

1. Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od wysokości ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego:

Przewidziano budowę atrakcyjnej miejskiej promenady pieszej w sercu Warszawy, na lewobrzeżnym bulwarze Wisły na odcinku Podzamcza (od ulicy Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego). Wzdłuż promenady nabrzeże Wisły zostanie przebudowane i wyposażone w taki sposób, by umożliwić cumowanie zarówno statków kontraktowanych przez m.st. Warszawę, jak również łodzi rekreacyjnych i barek usługowych towarzyszących bulwarom. Nabrzeża zostaną uzbrojone w podstawowe media, umożliwiające zaopatrzenie jednostek w elektryczność, wodę i odprowadzanie ścieków. Nabrzeże będzie przebudowane w sposób umożliwiający zjazd rowerami i wózkami osób niepełnosprawnych na pomosty i statki. Wzdłuż całego przebudowywanego odcinka bulwaru prowadzona będzie szeroka, integrowana z ruchem pieszym, droga rowerowa. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery. Dla łatwiejszego poruszania się, na wysokości Zamku Królewskiego oraz ulicy Boleść przebudowane zostaną dwa przejścia podziemne. Na tym odcinku bulwaru znajdować się będą 2 przystanki tramwaju wodnego, a także 1 przystań pływająca na wysokości Gnojnej Góry.

2. Budowy Multimedialnego Parku Fontann na terenie Skweru I Dywizji Pancernej-Podzamcze:

Obecnie na terenie modernizowanego Skweru I Dywizji Pancernej powstaje nowy zespół fontann multimedialnych w nowoczesnej technologii, pozwalającej na organizowanie widowisk „światło- woda- dźwięk”, w zamkniętym obiegu wody. Głównym punktem parku ma być fontanna multimedialna zastępująca zaniedbany staw na Skwerze I Dywizji Pancernej. Teren od lat wykorzystywany był do organizacji imprez masowych. Wykonanie fontann przyczyni się do zmiany charakteru tej przestrzeni publicznej. Główną atrakcją będą tańczące w rytm muzyki strumienie wody oraz utworzony z mgły ekran wodny, na którym wyświetlane będą projekcje filmowe i laserowe.

3. Budowy szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy „Nadwiślański Szlak Rowerowy”:

Przewidziano budowę trasy rowerowej na lewym brzegu Wisły w granicach m.st. Warszawy (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna), o długości ok. 26,5 km szlaku. Łącznie z odcinkiem uwzględnionym w zadaniu 1 oraz z odcinkiem pomiędzy Mostem Śląsko-Dąbrowskim i Mostem Świętokrzyskim (realizowanym jako przedsięwzięcie komplementarne) szlak rowerowy wzdłuż lewego brzegu Wisły będzie miał długość ok. 28,5 km. Szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, Szlaku rowerowego EuroVelo E2 Galway/Irlandia–Moskwa/Rosja i Eurovelo E11 Ateny/Grecja –Nordkapp/Norwegia oraz Szlaku bursztynowego w systemie dróg rowerowych Greenways. Ze względu na istniejące walory przyrodnicze i warunki techniczne, szlak rowerowy zostanie zróżnicowany na odcinki o różnym charakterze, szerokości i rodzaju nawierzchni (np. asfaltowej i mineralnej). Szlak uzupełniony zostanie o oznakowane odcinki krajoznawcze i łączniki z istniejącym systemem dróg rowerowych Warszawy. Wskazane zostaną miejsca postojowe (widokowe) przeznaczone dla użytkowników szlaku. Ponadto szlak wyposażony zostanie w oznakowanie informacyjne o elementach możliwych do zwiedzania w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w oświetlenie całonocne.

4. Wyposażenia plaż miejskich:

Po prawej stronie rzeki znajdują się tereny chronione obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Tereny te zostaną przygotowane do ekstensywnego użytkowania. W ramach szerszego programu realizowanego przez miasto odtwarzane są 3 plaże: na wysokości ZOO, Stadionu Narodowego i Saskiej Kępy. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowo- rekreacyjny (m.in. wyposażenie boisk, siatki do gry, piłki, leżaki). Sprzęt będzie przechowywany w oznakowanych kontenerach.

5. Rewitalizacji Portu Czerniakowskiego:

W wyniku przeprowadzonych prac nabrzeże uzbrojone zostanie w instalację wodno-kanalizacyjną. Dzięki stworzonemu zapleczu zwiększy się wykorzystanie sportowo - rekreacyjne rzeki, a uzbrojenie nabrzeża ograniczy ilość ścieków odprowadzanych do basenu portowego przez aktualnych użytkowników Portu.

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Preumowa dla projektu została podpisana 15.03.2010 r. Projekt realizowany będzie do końca 2012 roku, przy czym większość rzeczowej realizacji przedsięwzięć ma potrwać do czerwca 2012 r. Wartość całego projektu wynosi ok. 77 mln zł, a kwota dofinansowania: 17 850 000,00 zł.

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-m ... ail-etap-i
plazmodeusz
plazmodeusz
32178_1000x.jpg

32179_1000x.jpg
plazmodeusz
Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy
REKLAMA