Kolejna duża inwestycja komercyjna na Psim Polu? Kiełczowska 56 czeka na realizację

Kolejna duża inwestycja komercyjna na Psim Polu? Kiełczowska 56 czeka na realizację

Wrocław
Orzech
Orzech
REKLAMA
HSV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posiadająca także swój zakład produkcyjny we Wrocławiu chce sprzedać atrakcyjną działkę położoną na wrocławskim Psim Polu, przy ulicy Kiełczowskiej 56. Powierzchnia działki wynosi 24086,4 m2. Sprzedający opracował nawet dwa różne warianty zagospodarowania tej działki – oba o przeznaczeniu komercyjnym.
HSV Packaging & Insulation bv to holenderska firma, która od ponad 40 lat zajmuje się produkcją kształtek ze spienionych tworzyw sztucznych (EPS, EPP, EPE, Neopor, Dytherm) oraz elementów wielkogabarytowych wykonywanych w krótkich i średnich seriach przy użyciu wtrysku niskociśnieniowego. 
Dla terenu będącego przedmiotem oferty sprzedaży obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu zawarte w Uchwale nr XLVI/3013/06 Rady Miasta Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 roku.
Działka nr 1/48 znajduje się na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 1P, dla którego obowiązują następujące ustalenia planu.
1. Przeznaczenie terenu między innymi:a. usługi handlu detalicznegob. usługi finansowec. usługi turystykid. usługi rzemiosłae. usługi gastronomiif. biura
2. Wzdłuż ulicy Kiełczowskiej wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy przebiegającą w odległości ok 9 m od południowej granicy działki.
3. Co najmniej 20% powierzchni terenu należ przeznaczyć na teren biologicznie czynny.
4. Obowiązek zazielenienia parkingów terenowych.
5. Wzdłuż ul. Kiełczowskiej należy stworzyć szpaler drzew (zieleń wysoka)
Na terenie zaproponowano zabudowę przeznaczona na cele komercyjne. HSV Polska przygotowało dostępne dla zainteresowanych dwie alternatywne warianty zagospodarowania terenu na cele komercyjne, spełniające wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena ofertowa sprzedaży: 700PLN/m2 + należny podatek VAT 
Typ własności: Wieczysta dzierżawa.
Poprzedni właściciel: Polar S.A.
REKLAMA
Hipoteka: Działka została zwolniona z wszelkich obciążeń hipotecznych. 
Sprzedający uzyskał odpowiednie zgody administracyjne i usunął z terenu działki wszystkie rosnące tam wcześniej drzewa. Sprzedający usunął wszystkie wcześniej znajdujące się na terenie działki obiekty (poprzednio tereny pracowniczych ogródków działkowych). Teren jest płaski, ogrodzony. Inne podziemne instalacje zaznaczone na planach są wyłączone z eksploatacji. Działka przylega południową granicą (najdłuższy bok działki) bezpośrednio do drogi publicznej, ul. Kiełczowskiej.
Obszar działki jest częścią Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co umożliwia uzyskanie korzyści podatkowych przez inwestora. WSSE oraz UM Wrocław posiadają prawo pierwokupu przy odsprzedaży działki. Ewentualne wyłączenie działki z obszaru WSSE jest administracyjnie bezproblemowe.
Oto dwie koncepcje zagospodarowania tej działki. Obie koncepcje dostępne w formacie PDF:
Pierwsza koncepcja na www.kielczowska56.pl
http://www.kielczowska56.pl
http://www.kielczowska56.pl
Druga koncepcja na www.kielczowska56.pl
http://www.kielczowska56.pl
http://www.kielczowska56.pl
http://www.kielczowska56.pl
Wizualizacje: www.kielczowska56.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA