Modernizacja oczyszcalni ścieków

REKLAMA

O inwestycji Modernizacja oczyszcalni ścieków

Zarząd Sobet S.A. 01.06.2009 r. podpisał umowę ze spółką Hydrobudowa Polska S.A. Przedmiotem umowy jest projekt "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie".

Termin rozpoczęcia prac: 30.04.2009 r.
Termin zakończenia prac: 15.02.2010 r.

Wartość przedmiotu umowy brutto to 9.720.550,07 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 07/100).

więcej na stronie:

http://www.bip.sycow.pl oraz http://www.zamowienia.com
Napisz komentarz
patrykpl
Przetarg ograniczony: Zadanie: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie za pieniądze zdobyte z Funduszu norweskiego” w ramach Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie Etap I- cz. 3”.

Zadanie: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie”

w ramach Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Sycowie Etap I- cz. 3”.

Syców: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie
Numer ogłoszenia: 175078-2008; data zamieszczenia: 29.07.2008 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, woj. dolnośląskie, tel. 48 62 7855117, fax. 48 62 7855104.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sycow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sycowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje zastąpienie istniejącej oczyszczalni biologicznej z jednostopniowym procesem, zakładem z trójstopniowym procesie oczyszczania ścieków. Rozbudowa i modernizacja obejmuje wykonanie robót budowlanych i dostawę wraz z montażem urządzeń: krata koszowa rzadka o szer. 800 mm, prefabrykowana automatyczna zlewnia cieków dowożonych Q= 15 l/s, kratopiaskownik Q= 90 l/s, komora rozdziału ścieków surowych Φ 2,0 m, komory biologiczne zintegrowane z osadnikami wtórnymi radialnymi (średnica bloku 22m), komora stabilizacji tlenowej osadów (V=450 m3), pompownia osadu recyrkulowanego (3 pompy Q=30 l/s), komora zasuw elektrycznych, budynek mechanicznego odwadniania osadu (prasa taśmowa Q = 6,0 –10,0 m3/h), zbiornik na PIX (V= 3,0 m3), silos do magazynowania i dawkowania wapna V= 10 m3, rurociągi międzyobiektowe, studzienka wodomierzowa, modernizacja: budynku socjalno-technicznego, głównej przepompowni ścieków, kraty koszowej, jednego ciągu poletek osadowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej tj.: drogi, ogrodzenie. Obiekty przewidziane do likwidacji: zlewnia ścieków dowożonych, komora pomiarowa, krata płaska, komora rozdziału, kontener BIOBLOK WS-400, jeden ciąg poletek do suszenia osadu.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.23.24.60-4, 45.31.00 00–3, 45.23.30.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 29.87.30.00-9


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30 wrzesień 2009 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1) Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655);

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie każdego wykonawcy odrębnie). - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczące budowy/rozbudowy (budowa/rozbudowa - rozumiana według definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q= 2000 m3/dobę, i o wartości co najmniej 8 000 000 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie);

b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, spełniającymi co najmniej następujące wymagania:

· Kierownik budowy posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578]) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy / rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q= 1000 m3/dobę, i o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

· Inżynier sanitarny –kierownik robót posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków;

· Inżynier budownictwa - kierownik robót posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót/budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q= 1000 m3/dobę, i o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

· Inżynier elektryk – kierownik robót posiadający:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót elektrycznych, w tym na co najmniej 1 kontrakcie obejmującym budowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie).

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2 mln PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie), w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek.

b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 4 mln PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie), w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek.

Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego średniego kursu na dzień ogłoszenia.

Warunki odnoszące się do właściwości Wykonawcy, Znaczenie, Sposób dokonywania oceny:

Warunek nr 1. doświadczenie wykonawcy:

jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy/rozbudowy (budowa/rozbudowa - rozumiana według definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Q= 2000 m3/dobę, i o wartości robót co najmniej 8 000 000 zł – Jeżeli Wykonawca wykonał jedną robotę jw., to otrzyma 0 punktów. Za każdą kolejną robotę budowlaną jw., Wykonawca otrzyma po 2 punkty jednak nie więcej niż punktów 10, waga kryterium - 60%.

Warunek nr 2. sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy:

Jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 2 mln PLN, to otrzyma 0 punktów. Za każdy rozpoczęty kolejny 1 mln PLN, powyżej 2 mln PLN wykonawca otrzyma po 2 punkty jednak nie więcej niż punktów 10 waga kryterium - 40%.Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania wg następującego wzoru:Ocena punktowa wniosku = (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 1 x 60%) + (liczba otrzymanych punktów za warunek nr 2 x 40%).2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie składa Pełnomocnik wskazany w Pełnomocnictwie lub wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną);

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 u.p.z.p.. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie składa Pełnomocnik wskazany w Pełnomocnictwie lub wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną);

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokument powinien być złożony przez każdego z Wykonawców);

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokument powinien być złożony przez każdego z Wykonawców);

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokument powinien być złożony przez każdego z Wykonawców – jeżeli dotyczy);

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokument powinien być złożony przez każdego z Wykonawców);

7) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie);

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie);

9) Dokumenty stwierdzające, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. oryginały lub kopie stosownych uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie);

Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;).

Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia (zależnie od zakresu obowiązków) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty.10) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oceniana będzie ich łączna zdolność kredytowa oraz posiadane środki finansowe);

11) polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co najmniej 4 mln PLN (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/wcy spełniający niniejszy warunek lub Wykonawcy spełniający go łącznie).Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w p. III.2.2.3)-6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. III.2.2.3)-6) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia większej liczy Wykonawców w przypadku gdy na pozycji piątej stworzonego rankingu jest więcej niż jeden Wykonawco o tej samej liczbie punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 r. do godz. 9:00, miejsce: Gmina Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zamawiający zamieścił dodatkowo na n/w adresach stron internetowych wzór/ przykład wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – http://www.bip.sycow.pl oraz http://www.zamowienia.com
REKLAMA