[Wrocław] pl. Powstańców Wielkopolskich 4

[Wrocław] pl. Powstańców Wielkopolskich 4

Kamienice i zabytki/Wrocław/Śródmieście/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] pl. Powstańców Wielkopolskich 4

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 4

data zamieszczenia: 01.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 4. Zakres remontu elewacji obejmuje wyłącznie remont elewacji frontowej wraz z balkonami. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 26.04.2011r. do 30.06.2011 r.,

II etap - remont elewacji od 04.04.2012r. do 15.06.2012r.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki Atena Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Opinie o [Wrocław] pl. Powstańców Wielkopolskich 4

Napisz komentarz
Orzech
16.12.2012

3551623.jpg
Foto: FM - www.dolny-slask.org.pl
0
Zaloguj aby dodać komentarz
grzybson
dsc0396gq.jpg
dsc0393yc.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
alsen strasse 67
17.08


46348_1000x.jpg46349_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA