[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa)

[Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa)

Wrocław/Partynice
REKLAMA
Napisz komentarz
Odwrotny
Nowy artykuł dotyczący [Wrocław] Ul. Zwycięska (przebudowa) [Wrocław] Najwęższe gardło w Polsce
Jan Augustynowski
Wrocław i Kraków najbardziej zakorkowanymi miastami [RAPORT]

[...]

W raporcie wytypowano też wąskie gardła miejskiego systemu komunikacyjnego - czyli te odcinki, na których czas utrudnień w obu szczytach wynosi średnio co najmniej 1,5 godz., a samochody zwalniają tam poniżej 10 km na godz. We Wrocławiu to pięć ulic: Zwycięska (odcinek od Pszczelarskiej do Ołtaszyńskiej), Opolska (w kierunku do centrum), Hallera, Krakowska (od Armii Krajowej do Opolskiej) oraz Podwale (z Legnickiej w kierunku Orląt Lwowskich). Najwolniejsza okazała się Zwycięska: rano jeździmy tam ze średnią prędkością 2,9 km na godz., a średnie opóźnienia to prawie 16 minut.

Cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,3577 ... LokWrocTxt#ixzz2wMUp0JaU
Jan Augustynowski
Szkoda, że nie zrobili rondo przy kościele na Parafialnej, tylko światła...
Orzech
6.01.2014

94633_1000x.jpg94634_1000x.jpg94635_1000x.jpg94636_1000x.jpg94637_1000x.jpg94638_1000x.jpg94639_1000x.jpg94640_1000x.jpg94641_1000x.jpg94642_1000x.jpg94643_1000x.jpg94644_1000x.jpg94645_1000x.jpg94646_1000x.jpg
Orzech
Remont Zwycięskiej na finiszu. Zobacz, co się zmieniło

Kończy się przebudowa ul. Zwycięskiej. Na odcinku od Agrestowej do al. Karkonoskiej (około 1400 metrów) ulica ma nową nawierzchnię, zatoki autobusowe oraz drogę rowerową. Wymienione zostały także sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne. Zmodernizowano również fragment ulicy Kutrzeby. Robotnicy wykonują ostatnie prace m.in. przy montażu wiat przystankowych.

Więcej + ZDJĘCIA z 22.12.2013 r :

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/ ... ,id,t.html
Orzech
Szybciej przez Zwycięską

Kie­row­cy jeż­dżą­cy Zwy­cię­ską przez ponad rok cier­pli­wie zno­si­li ko­lej­ne utrud­nie­nia spo­wo­do­wa­ne re­mon­tem ulicy. Na szczę­ście, ten jest już na fi­ni­szu! A w tym cza­sie droga zmie­ni­ła się nie do po­zna­nia. Dzię­ki rondu, które po­wsta­ło na skrzy­żo­wa­niu z Oł­ta­szyń­ską, gi­gan­tycz­ne korki i pro­ble­my z wy­jaz­dem z ulicy pod­po­rząd­ko­wa­nej ode­szły w nie­pa­mięć. Lada mo­ment na dwóch waż­nych skrzy­żo­wa­niach za­czną też dzia­łać nowo po­sta­wio­ne świa­tła, które znacz­nie uła­twią wy­jazd z oko­licz­nych osie­dli.

Więcej: http://www.fakt.pl/szybciej-przez-zwyci ... 333,1.html
REKLAMA