DODAJ
Gregs 14.11.2008, godz. 04:02
Świdnicki Park Przemysłowy

spp_zaznacz.jpg

Na lokalizację Świdnickiego Parku Przemysłowego wybrano Nieruchomość o łącznej powierzchni 6,7321 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Miasto Świdnica, obręb ewidencyjny: 0003 – Fabryczna, AM 13.

Tereny ulokowane są przy wschodniej granicy miasta, wewnątrz aglomeracji, przy ul. Towarowej, łączącej się z ulicami Kopernika i Westerplatte.

Obecnie teren nie jest użytkowany. Nie występują na nim żadne zabudowania, przeszkody naziemne, odpady, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Dla prezentowanej Nieruchomości ŚPP nie stwierdzono występowania ryzyka zalań bądź obsunięć terenu.

Różnica poziomów terenu na Nieruchomości ŚPP wynosi około 4,5 m. Na podstawie badań geologicznych z 2003 roku wykonanych na potrzeby ul. Towarowej, na głębokości 2 m ppt. nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej.

Nieruchomość ŚPP objęta jest terenem Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.


Połączenia drogowe: Obecnie dostęp do Nieruchomości ŚPP zapewnia ulica Towarowa (droga lokalna o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, dwupasmowa, o szerokości 7 m ) łącząca się bezpośrednio z ulicami Kopernika (droga powiatowa nr 1990 D, nawierzchnia bitumiczna szerokości 7m, w pełni uzbrojona) oraz Westerplatte (droga wojewódzka nr 382, nawierzchnia bitumiczna, o szerokości 7m).

Opisany układ drogowy połączony jest za pośrednictwem ul. Przemysłowej z drogą krajową nr 35 (Wrocław - autostrada A4- granica państwa).

Odległość od drogi krajowej nr 35 km wynosi ok. 2200 m, natomiast od autostrady A4 - ok. 27,6 km.
Połączenia kolejowe: W odległości ok. 50 m od zachodniej granicy Nieruchomości ŚPP przebiega linia kolejowa nr 285 relacji Wrocław – Świdnica - Jedlina Zdrój. Ponadto istnieje możliwość korzystania
z bocznic kolejowych zlokalizowanych przy wschodniej granicy Nieruchomości ŚPP, na terenie przedsiębiorstwa Wagony Świdnica Greenbrier Company S.A..
Najbliższe lotniska: Wrocław Strachowice – 55 km – jest to lotnisko międzynarodowe pozwalające na odprawę samolotów pasażerskich i transportowych. Przy lotnisku znajduje się terminal towarowy. Mirosławice – 25 km – lotnisko dysponuje trzema trawiastymi pasami startowymi dla awionetek o długości: 1000 m i 2 pasy po 800 m. Na lotnisku mogą lądować samoloty do 5700 kg.

Warunki zagospodarowania

Z dniem 1 stycznia 2004r. utracił moc miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr VIII/68/94 z dnia 9.12.1994r. (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 16 z dnia 16.12.1994 r., poz. 119). W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy Nieruchomości ŚPP ustalone zostanie w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.
W decyzji o warunkach zabudowy uwzględnione zostanie bezpośrednie sąsiedztwo działki - tereny przemysłowe fabryki Wagony Świdnica S.A.

W obecnym stanie prawnym dla tego rejonu Świdnicy, w tym dla Nieruchomości ŚPP obowiązują ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/339/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21.03.2005 r. Zgodnie z przeznaczeniem terenów i kierunkami zmian
w strukturze przestrzennej, przedmiotowa Nieruchomość ŚPP znajduje się w strefie „B” – przemysłowo – wielofunkcyjnej, o następujących symbolach na rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

* U, tj. o funkcji głównej jako teren istniejącej zabudowy usługowej, z funkcją towarzyszącą w postaci ulic dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, parkingów, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
* Pp, tj. o funkcji głównej jakoteren projektowanych obiektów produkcyjnych, magazynów i składów, z funkcją towarzyszącą w postaci ulic dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
* P tj. o funkcji głównej jako teren istniejących obiektów produkcyjnych, magazynów i składów, z funkcją towarzyszącą w postaci parkingów, garaży, ulic dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego maksymalny współczynniki zabudowy dla Nieruchomości ŚPP wynosi 0,8. Brak jest ustaleń dotyczących ograniczenia wysokości budynków.

http://www.ipdevelopment.pl/node/14
odpowiedz
Gregs 14.11.2008, godz. 04:08
Uwaga zmiana terminów! Przetarg ofertowy na wybór wykonawcy hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych w Świdnicy, przy ul. Towarowej

UWAGA !

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, określony w pkt. 14.1 SIWZ tj. 15 listopada 2008 r. został zmieniony na 27 listopada 2008 r. do godziny 15.00. Zmiana terminu składania ofert niesie za sobą konsekwencje w postaci przesunięcia daty otwarcia ofert na 28 listopada 2008 r. o godzinie 10.00. Niniejszym ulega również zmianie data wniesienia wadium oraz innych terminów związanych z datą złożenia oferty.

Poniżej archiwalna treść ogłoszenia

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
ogłasza

przetarg ofertowy na wybór wykonawcy hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych w Świdnicy, przy ul. Towarowej.


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ok. 5000 m2,wraz z zapleczem administracyjno-socjalno-technicznym w Świdnicy, przy ul. Towarowej, na części działki 33/2 (ok. 2 ha), AM13, obr 3 wraz z wykonaniem makroniwelacji terenu, dróg, sieci wewnętrznych i zewnętrznych i zagospodarowania terenu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób przygotowania oferty, kryteria jej oceny, warunków wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00 w sekretariacie Spółki (pok.130), dokonując uprzednio wpłaty kwoty 5.000 zł + 22 % VAT ( słownie: pięć tysięcy złotych plus 22 % podatku VAT) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840

4. Nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST - PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w terminie do 14 listopada 2008 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z opisem zgodnym z SIWZ.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie ze SIWZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. za wyjątkiem zwrotu opłaty za SIWZ.

9. Informacji nt. Przedmiotu Zamówienia udziela Monika Nowak pod. nr tel. 074 646 25 70.

http://www.ipdevelopment.pl/node/34
odpowiedz
Gregs 14.11.2008, godz. 04:16
Z tego co mi wiadomo to hala na terenie parku ma powstać już pod konkretnego klienta :)
odpowiedz
Tsamb 25.11.2008, godz. 22:39
f91b6c0a50e73d29med.jpg
Dobre Wiadomości Gospodarcze
odpowiedz
Gregs 11.02.2009, godz. 15:45
Defalin Group będzie pierwszym inwestorem w Świdnickim Parku Technologicznym :)

GK Investmap
odpowiedz
Gregs 12.02.2009, godz. 16:36
Defalin w Świdnickim Parku Przemysłowym

Świebodzicki DEFALIN jeden z europejskich liderów w produkcji siatki dla rolnictwa zainwestuje kilkadziesiąt milionów złotych w nowy zakład w Świdnicy. Dziś, 12 lutego prezes firmy, Lubomir Trojanowski ogłosił, że nowa spółka powstanie jeszcze w tym roku, w ramach projektu realizowanego przez INVEST-PARK DEVELOPMENT (IPD). IPD rozpoczęło swoją działalność niespełna rok temu, a już dziś przystępuje do budowy Świdnickiego Parku Przemysłowego.
INVEST-PARK DEVELOPMENT zajmuje się m.in. budową hal produkcyjnych dla przedsiębiorców oraz budową budynków wielorodzinnych.
– Wszystko po to, by przedsiębiorcy mogli skupić się na produkcji, a nie procesie budowlanym, czy też administrowaniu halami – wyjaśnia Jarosław Witkowski, prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT.
DEFALINET, bo taką nazwę nosi spółka córka DEFALINU, będzie produkował innowacyjną siatkę o różnorodnym splocie, która wykorzystywana jest w rolnictwie. Aktualnie prowadzone są testy nowego produktu.
– W świdnicki zakład do 2014 r. zamierzamy zainwestować 54 mln zł, a już w tym roku przeznaczymy minimum 10 mln zł. Stworzymy najnowocześniejszą fabrykę w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zakład będzie w pełni zautomatyzowany, a linia produkcyjna – podzielona na etapy – będzie prowadziła od surowca do gotowego wyrobu, który trafi do magazynu – zapowiada Lubomir Trojanowski, prezes DEFALIN GROUP.
Według planu DEFALINET jeszcze w tym roku zatrudni 30 osób, docelowo 50 osób. Już wkrótce rozpoczną się poszukiwania nowych pracowników m.in. operatorów, dziewiarzy, pakowaczy, magazynierów, wszystko dlatego, że produkcja ma ruszyć na przełomie września/października 2009 r. A jej wielkość docelowa wyniesie ok. 5 tys. ton rocznie.
– Termin budowy hali został dopasowany do harmonogramów przyjętych przez inwestora, podobnie jak specyficzne wymagania odnośnie wyglądu i układu hali. Zostały już rozpoczęte prace budowlane, które są kontynuowane z uwzględnieniem warunków pogodowych charakterystycznych dla tej pory roku – dodaje prezes Witkowski.
Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy: – Projekt Świdnickiego Parku Przemysłowego oraz powołanie IPD to nowatorska działalność zarządu strefy ekonomicznej oraz samorządów w skali kraju. To dowód na to, że jesteśmy w stanie przygotować atrakcyjną ofertę dla firm działających w różnych branżach. Dzięki temu jeszcze w tym roku kilkadziesiąt osób znajdzie pracę w nowym zakładzie w Świdnicy. To bardzo dobra wiadomość.
***
DEFALINET to spółka córka świebodzickiego DEFALINU. A ten znany jest z produkcji szerokiej gamy sznurków i siatek rolniczych, a także taśmy opakowaniowej z polipropylenu w ilości 13 tys. ton rocznie. Wyroby ze Świebodzic sprzedawane są nie tylko w Polsce i niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w Europie Wschodniej oraz Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
Nowa hala w ramach projektu INVEST-PARK DEVELOPMENT powstaje przy ul. Towarowej w Świdnicy. Na tym terenie zlokalizowana zostanie jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa oraz część administracyjno-socjalna w sumie o powierzchni 5 tys. m kw.

INVEST-PARK DEVELOPMENT powołały: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, miasta: Świdnica, Dzierżoniów i Wałbrzych. IPD zajmuje się realizacja projektów związanych z budową i udostępnieniem przestrzeni produkcyjnych, magazynowych i biurowych w ramach tworzonych parków przemysłowych, która skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Spółka buduje również nowe mieszkania. Wszystko po to, aby z jednej strony korzystne warunki mieszkaniowe oferowane przez IPD oraz z drugiej atrakcyjne oferty pracy przygotowane przez inwestorów zachęcały nowe osoby do osiedlenia się w regionie.

UM Świdnica
odpowiedz
Gregs 12.02.2009, godz. 16:37
[galeria:hhrutr1x]http://img26.imageshack.us/img26/1540/defalinok6.jpg[/galeria:hhrutr1x]
odpowiedz
Gregs 13.02.2009, godz. 10:23
[galeria:3p7x4pv8]http://img24.imageshack.us/img24/1309/widnicamodel3dwersjaostqg1.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img26.imageshack.us/img26/5025/widnicamodel3dwersjaostsm7.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img5.imageshack.us/img5/7618/widnicamodel3dwersjaostmb5.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img177.imageshack.us/img177/931/widnicamodel3dwersjaostvr7.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img24.imageshack.us/img24/2325/widnicamodel3dwersjaostts8.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img150.imageshack.us/img150/6960/widnicamodel3dwersjaostsk2.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img301.imageshack.us/img301/94/widnicamodel3dwersjaostjq1.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img5.imageshack.us/img5/3936/widnicamodel3dwersjaostba7.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img5.imageshack.us/img5/6283/widnicamodel3dwersjaostzf4.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img401.imageshack.us/img401/1151/widnicamodel3dwersjaostfx1.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img150.imageshack.us/img150/2535/widnicamodel3dwersjaostup0.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img401.imageshack.us/img401/8695/widnicamodel3dwersjaostwi9.png[/galeria:3p7x4pv8] [galeria:3p7x4pv8]http://img26.imageshack.us/img26/7629/widnicamodel3dwersjaostrr7.png[/galeria:3p7x4pv8]
odpowiedz
Gregs 14.02.2009, godz. 13:36
14.02.2009

[galeria:3jf4e851]http://img145.imageshack.us/img145/4324/budowabe7.jpg[/galeria:3jf4e851] [galeria:3jf4e851]http://img145.imageshack.us/img145/2583/budowa1gh8.jpg[/galeria:3jf4e851]
odpowiedz
Gregs 11.11.2009, godz. 14:06
Inwestycja firmy Defalin w Świdnickim Parku Przemysłowym

153_1000x.jpg
odpowiedz
anubis 15.12.2009, godz. 10:05
MM
2009-12-15 09:17:23, aktualizacja: 2009-12-15 09:17:23


Dziś na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego swój drugi zakład otwiera Defalin, znany producent siatki dla rolnictwa.

- W świdnicki zakład do 2014 r. zamierzamy zainwestować 54 mln zł, a już w tym roku przeznaczymy na ten cel minimum 10 mln zł. - mówi Lubomir Trojanowski, prezes Defalinu i dodaje, że wyroby ze Świebodzic sprzedawane są nie tylko w Polsce i niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Według planu firma zatrudni co najmniej 50 osób.

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/aktualno ... ,id,t.html
odpowiedz
Orzech 12.11.2010, godz. 19:26
W najbliższych tygodniach zostaną podpisane umowy o unijnym wsparciu budowy Świdnickiego Parku Przemysłowego. Za 11,9 mln zł zbuduje go Invest–Park Development.

Spółka Świdnicy, Wałbrzycha i Dzierżoniowa z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park zrealizuje park przemysłowy na nieruchomości wniesionej aportem przez Świdnicę. Na ten cel ma zostać przeznaczona dotacja w kwocie blisko 3,6 mln zł w ramach działania „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie”.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 01.12.2010, godz. 23:12

Będą w nim działać firmy produkcyjne i usługowe. Na terenie przy ul. Towarowej zostanie wybudowana hala produkcyjno-magazynowa z częścią administracyjno-socjalną i budynkiem technicznym.

- To szansa na nowe miejsca pracy. W parku przemysłowym firmy będą mogły liczyć na ulgi obowiązujące w strefach ekonomicznych, co oprócz dobrego położenia parku i przyjaznego klimatu do inwestowania w Świdnicy z pewnością przyciągnie nowych przedsiębiorców - uważa Wojciech Murdzek, prezydent miasta.pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 06.12.2010, godz. 22:40
odpowiedz
Orzech 30.06.2013, godz. 15:21
Usługa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ w Świdnicy przy ul. Towarowej, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

data zamieszczenia: 28.06.2013


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec, ul. Słowackiego 20 b, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103187,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24600,00

Oferta z najniższą ceną: 24600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 122754,00

Waluta: PLN.
odpowiedz