DODAJ
Jan Augustynowski 11.12.2011, godz. 12:32
Rewitalizacja parku Stanisława Staszica
odpowiedz
Jan Augustynowski 11.12.2011, godz. 12:34
Park cały już ogrodzony i zasuwają koparki w środku widziałem:


28094_1000x.jpg
odpowiedz
Didika 07.01.2012, godz. 12:37
Czy wie ktoś kto jest projektantem rewitalizacji parku?
odpowiedz
Orzech 07.01.2012, godz. 22:48
"Didika" napisał:
Czy wie ktoś kto jest projektantem rewitalizacji parku?


PARK-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.


Tutaj masz wynik tego miejskiego przetargu:

Wrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Parku Staszica we Wrocławiu realizowanego w ramach projektu pn. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia - przebudowa Parku Staszica

data zamieszczenia: 05.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PARK-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6092149,53 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5981580,10

Oferta z najniższą ceną: 5981580,10 / Oferta z najwyższą ceną: 8313620,76

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 10.02.2012, godz. 19:07
Wrocław: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia - przebudowa Parku Staszica

data zamieszczenia: 10.02.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej służącej ogółowi mieszkańców Obszaru Wsparcia - przebudowa Parku Staszica polegającego w szczególności na świadczeniu usług doradczych oraz podejmowaniu czynności związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektów, wybranych Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4088/III/10 z dn. 16.03.2010r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski, w tym: a)nadzór nad realizacją zadania: - roboty ogólnobudowlane: - prace przygotowawcze i rozbiórkowe, - ukształtowanie terenu, - remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych, placów i placyków, - rozbiórka nieczynnej fontanny i budowa w tym samym miejscu nowej fontanny wraz z torem do jazdy na wrotkach i placem przeznaczonym do organizacji imprez terenowych, - budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci starszych i młodzieży wraz z zestawem linowym, siłownią terenową oraz placem do gry do kosza, - budowa placyków dla dzieci młodszych wraz z urządzeniami zabawowymi oraz placów dla osób starszych wraz z stołami do gier, - budowa polany do sportowych gier zespołowych wraz z trawiastym boiskiem, - budowa strefy przeznaczonej dla spacerów z psami wraz wybiegami, psią toaletą i ścieżką spacerową, - zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, - budowa niskiego ogrodzenia terenu parku, - prace pielęgnacyjno-sanitarne istniejących drzew i krzewów, renowacja trawników, - wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz części nowych trawników, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz postumenty pod tablice pamiątkowe, - roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: - budowa przyłącza wodociągowego i instalacji systemu nawadniania, - roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: - przebudowa oświetlenia parkowego (zmiana lokalizacji istniejących lamp parkowych). Obowiązki Wykonawcy. 1) Wykonawca ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla poszczególnych rodzajów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy: a)reprezentowanie Zamawiającego na budowie wobec Wykonawcy Robót i jego Podwykonawców przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji przedmiotowych robót budowlanych z zatwierdzonymi projektami i pozwoleniami na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przestawienia ew. ekspertyz, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych, b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych w budownictwie, c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów realizacji i odbioru końcowego, d)potwierdzanie wpisami do dziennika budowy faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, e)sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, f)potwierdzanie dokumentów płatności (faktury wraz z załącznikami) i składanie ich do Zamawiającego, g)weryfikacja dokumentów, potwierdzających prawidłowe zakończenie prac budowlanych, w tym dokumentacji powykonawczej, h)nieodpłatny udział w przeglądach stanu technicznego wykonanych robót budowlanych przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, i)informowanie na piśmie przedstawiciela Zamawiającego o przyczynach wstrzymania robót budowlanych, wadach w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania badań, prób, ekspertyz dotyczących robót budowlanych, j)opatrzenia wszystkich materiałów informacyjnych (protokoły, raporty, notatki oraz korespondencja) zestawem znaków graficznych. Informacje dotyczące zestawienia znaków graficznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do umowy..UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Seredyński LIG - Usługi Projektowo-Budowlane, ul. Prusa 96/4, 50-316 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 49077,00

Oferta z najniższą ceną: 49077,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108240,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 06.03.2012, godz. 11:16
Zarząd Zieleni Miejskiej remontuje zabytkowy park na wrocławskim Nadodrzu.

Całość jest gruntownie przebudowywana. Pojawią się nowe elementy infrastruktury, takie jak ławki, place zabaw dla dzieci czy specjalne strefy dla psów.

ZOBACZ WIZUALIZACJE:


pokaz-artykul.png
odpowiedz
MatKoz 06.03.2012, godz. 12:43
33733_1000x.jpg

33734_1000x.jpg

33735_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 16.03.2012, godz. 00:54
odpowiedz
maugoha 17.03.2012, godz. 10:20
Rozpoczął się remont zniszczonego parku Staszica na wrocławskim Nadodrzu. Brakowało tam ławek, boisk i placów zabaw. Teraz się to zmieni, a w dodatku powstanie fontanna.

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/51,35751,11360639.html?i=3
odpowiedz
grzybson 18.04.2012, godz. 21:53
18.04
37839.big.jpg
37837.big.jpg
37835.big.jpg
37834.big.jpg
37833.big.jpg
37832.big.jpg
37831.big.jpg
37830.big.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 19.04.2012, godz. 22:08
Ale nam pięknieje Nadodrze. Za parę lat będzie tutaj drożej niż na Krzykach. Tylko jeszcze trzeba lekko lokalną społeczność zmiksować, wstrząsnąć i zamieszać :)
odpowiedz
maciejrokit 20.04.2012, godz. 09:21
No właśnie, nawet jak wszystko będzie ładnie wyremontowane i park pięknie zrobiony to i tak będzie on pewnie głównie oblegany przez starszych panów pijaczków, którzy sobie zrobią tam ogródki piwne i dzieciaki tak czy siak nie będą miały z parku pożytku. No niestety, taka prawda.
odpowiedz
worldinmyeyes 10.05.2012, godz. 12:54
8.05

39647_1000x.jpg39648_1000x.jpg39649_1000x.jpg39650_1000x.jpg


39651_1000x.jpg39652_1000x.jpg39653_1000x.jpg39654_1000x.jpg39655_1000x.jpg39656_1000x.jpg39657_1000x.jpg39658_1000x.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 12.07.2012, godz. 00:23
44122_1000x.jpg44124_1000x.jpg44126_1000x.jpg44128_1000x.jpg44130_1000x.jpg44132_1000x.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 30.07.2012, godz. 23:17
45415_1000x.jpg45416_1000x.jpg45417_1000x.jpg45418_1000x.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 30.07.2012, godz. 23:18
Zdjęcia przez płot, koniec już bliski. Widziałem nawet kosza do gry :)
odpowiedz
Orzech 21.08.2012, godz. 22:32
Pająk, piłkarzyki i siłownia na Nadodrzu

Remont parku Stanisława Staszica jest już na finiszu. Trwają odbiory i ostatnie prace wykończeniowe.

Zarząd Zieleni Miejskiej, który zlecił jego wykonanie, chce, by procedura odbiorowa zakończyła się do końca sierpnia.

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/1 ... ,id,t.html
odpowiedz
Orzech 22.08.2012, godz. 20:50
Zaczął się on pod koniec zeszłego roku i jest związany z tzw. rewitalizacją dzielnicy. Mimo, że trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe to wrocławianie chętnie korzystają z uroków tego miejsca.

ZDJĘCIA:


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 27.08.2012, godz. 15:29
Odnowiony park Staszica prawie gotowy

Już niedługo mieszkańcy Wrocławia wypoczną w zrewitalizowanym parku im. Stanisława Staszica. Prace remontowe tego zabytkowego terenu prawdopodobnie zakończą się w tym miesiącu, co oznacza, że wrocławianie będą mogli nacieszyć nim wzrok jeszcze przed końcem lata.

http://wroclaw.express-miejski.pl/wiado ... otowy.html
odpowiedz
Orzech 28.08.2012, godz. 16:24
odpowiedz