REKLAMA

Opinie o [Wrocław] Chrobrego 19 (15)

Napisz komentarz
grzybson
27452_1000x.jpg27453_1000x.jpg
alsen strasse 67
26606_1000x.jpg
Orzech
Teraz dopiero zauważyłem te okna. Niestety remont nie obejmował (nie obejmuje) wymiany okien :(

Dla przypomnienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające [u:zhvueiyg] na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej [/u:zhvueiyg] w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19.
Jan Augustynowski
Szkoda, że okien nie wymienili wszystkich :(
grzybson
25108_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Już prawie! I znowu żółta :) Ja bym wolał, żeby one wszystkie były zielone!!
alsen strasse 67
17.10


24269_1000x.jpg
grzybson
23306_1000x.jpg
Godfath3r
Dzisiejsze:

22437_1000x.jpg
Orzech
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2011.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie KONSBUD Anna Rudownik, ul. Hermanowska 73/3, 54-314 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 717920,15 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 387852,57

Oferta z najniższą ceną: 374922,09 / Oferta z najwyższą ceną: 634578,47

Waluta: PLN.
Jacques
Przydałoby się jeszcze zadbać o samą ulicę Chrobrego: wprowadzić ruch jednokierunkowy przynajmniej na odcinku od św. Wincentego do pl. Powstańców Wielkopolskich, uwolnić chodniki od samochodów, posadzić drzewka po obu stronach ulicy...
Z innych rzeczy ważnych: przyłączanie jak największej ilości budynków i jak najszybciej do sieci ciepłowniczej. Z tego co wiem, Kogeneracja jest chętna nawet w dużym stopniu partycypować w kosztach, tylko że potrzeba dobrej woli wszystkich zainteresowanych, w tym przede wszystkim miasta...
Jan Augustynowski
Aż ciężko w to uwierzyć zbierając te dane do kupy!

Już wyburzają w podwórkach fabryczki, oficyny i inne. Lada moment ruszą remonty kamienic i to całych szeregów, jak na Pomorskiej. Do tego rewitalizacja największych podwórek i na dodatek placu Strzeleckiego i Parku Przy Staszica.

Brakuje mi tu tylko remontu Pomorskiej i Dworca Nadodrze i przeprowadzam się ;)
alsen strasse 67
11347_1000x.jpg
Orzech
CHROBREGO 19

64709.jpg
Foto: Westend - http://wroclaw.hydral.com.pl
Orzech
Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19

data zamieszczenia: 29.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 19. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:

I etap - remont klatki schodowej od 04.02.2011r. do 29.04.2011 r.,

II etap - remont dachu od 02.05.2011r. do 30.06.2011r.,

III etap - remont elewacji frontowej od 01.07.2011r. do 30.09.2011r.,

IV etap - remont elewacji podwórzowej od 05.04.2012r. do 29.06.2012r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki *Atena* Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Chrobrego 19 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
REKLAMA