Komunikacja, drogi, rewitalizacja i zieleń. Inwestycyjne plany miasta na 2017 rokźródło: UM Wrocławia

Komunikacja, drogi, rewitalizacja i zieleń. Inwestycyjne plany miasta na 2017 rok

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Znamy plany wrocławskiego magistratu na 2017 rok – wśród najważniejszych przedsięwzięć planowana jest m.in. budowa nowych linii tramwajowych, inwestycje drogowe czy działania rewitalizacyjne na Przedmieściu Oławskim.
"Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia" to uchwalany co roku dokument, który określa strategiczne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Na jego podstawie powstaje później budżet miasta. Na wrześniowej sesji radni zajęli się "Założeniami..." na 2017 rok.
Jednym z priorytetów na 2017 rok jest budowa trasy autobusowo-tramwajowej z Nowego Dworu do placu Orląt Lwowskich. W planach jest też zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.
Jak zapowiadają urzędnicy, z funduszy unijnych współfinansowane będą działania prowadzące do rozwoju kolei aglomeracyjnej.
– W 2017 roku będzie kontynuowana realizacja projektu budowy i modernizacji infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej dla pasażerów, związanej z linią kolejową nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice-Jelcz Miłoszyce, na której planuje się wznowienie pasażerskich przewozów kolejowych oraz rozbudowę węzłów przesiadkowych i budowę parkingów typu Park&Ride – tłumaczą w magistracie.
mat. prasowe/Koleje Dolnośląskie

Trzy priorytety

Podobnie jak w latach ubiegłych, inwestycje podzielono na trzy obszary priorytetowe. Pierwszy priorytet to "Europejska metropolia – miasto nowoczesnych przedsięwzięć". 
Jego realizacji służyć ma m.in. przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie The World Games czy budowa wzorcowego osiedla mieszkaniowego Nowe Żerniki.
Drugim priorytetem pozostała "Gospodarka innowacyjna i rozwój", skupiająca projekty wspomagające budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsięwzięcia komunikacyjne, służące rozwojowi miasta. 
Trzecim priorytetem jest "Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców". Skupia on wysiłki związane z opieką zdrowotną i socjalną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy rewitalizacją miasta.

Oś Zachodnia, przebudowa Buforowej i parkingi

W ramach pierwszego priorytetu, w planach – jak już donosiliśmy – jest budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94 (około 7,5 km trasy), przebudowa ulicy Buforowej (wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) czy wspomniana modernizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice. 
fot. Kajtman
W planach jest też rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej – 8 nowych parkingów Park&Ride, powiększenie trzech istniejących parkingów, a łącznie powstanie około 900 miejsc parkingowych.

Linie tramwajowe i drogi

Wśród zadań ujętych w drugim priorytecie na 2017 roku jest rozpoczęcie etapu III A projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu.
Obejmuje on budowę trasy tramwajowej w ciągu w ul. Popowickiej, Starogroblowej i Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły), przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Długą oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego kolejowo-tramwajowego przy stacji Wrocław Popowice. 
Projekt uwzględnia też budowę torowiska tramwajowego na ul. Hubskiej (od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej).
fot. Orzech
Tutaj znalazła się też priorytetowa dla miasta budowa linii tramwajowej na Nowy Dwór.

– W ramach inwestycji planowana jest budowa pętli tramwajowej przy ulicy Rogowskiej, budowa wiaduktu przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, przebudowa placu Orląt Lwowskich – wyliczają urzędnicy.
REKLAMA
Z kolei w ramach programu rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą powstanie Oś Inkubacji od Prologis do ulicy Rakierowej.
Trzeci priorytet obejmuje m.in. przebudowę ulicy Wojanowskiej i budowę drogi w ciągu alei Stabłowickiej (ul. Fieldorfa) do połączenia z drogą prowadzącą do Nowego Szpitala Wojewódzkiego.
Znalazła się też tu rozbudowa układu drogowego w rejonie ulicy Parafialnej i Pawiej, czyli przebudowa ulicy Parafialnej od ul. Grota Roweckiego do ul. Strachowskiego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnikiem, a także przebudowa ul. Pawiej od ul. Asfaltowej do ul. Przystankowej. 

Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego

W trzecim priorytecie jest też rewitalizacja.
– Program obejmuje wielodyscyplinarne działania zmierzające do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów Wrocławia. Efektem jego realizacji będzie poprawa uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, wzrost aktywności mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych, ożywienie gospodarcze i poprawa środowiska. Działania programu w bezpośredni sposób przełożą się na jakość życia mieszkańców – zapewniają urzędnicy.
fot. investphoto.pl
Zakres programu to kontynuacja działań z zakresu remontów kamienic, adaptacji budynków oficynowych oraz zagospodarowania wnętrz podwórzowych na Przedmieściu Odrzańskim.
W ramach realizacji programu rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, priorytetami będą m.in. zagospodarowanie wnętrz kwartałowych poprzez stworzenie sieci połączeń międzykwartałowych, adaptacja pustostanów do nowych funkcji, remonty obiektów oraz zagospodarowanie nabrzeży rzeki Oławy jako terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Wrocławia
Rewitalizacja obejmie też modernizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej z lat 60 XX wieku przy placu Nowy Targ, zagospodarowanie i adaptacja zespołu zabudowy przy ul. Ruskiej 46abc oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych historycznego osiedla WUWA we Wrocławiu.

Zieleń wzdłuż arterii i w korytarzu Odry

W przyszłym roku rajcy zajmą się procedowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wzgórza Gajowego.
W 2017 roku przewidziane jest także wcielenie w życie projektu Zielone Tętnice Wrocławia, który zakłada nasycenie zielenią ważniejszych arterii wlotowych Wrocławia. Na przyszły rok zaplanowano opracowanie planów dla ulic Legnickiej i Lotniczej oraz pierwszy etap realizacji.
UM Wrocławia
Miasto planuje też kolejne zadania w ramach programu rewitalizacji wysp odrzańskich i zieleni miejskiej.
To – jak wyliczają urzędnicy – tworzenie terenów zielonych usytuowanych w korytarzu Odry, a także tworzenie programu ogólnomiejskiego w zakresie rewitalizacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych czy na terenach parków. 
– Planuje się zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. św. Marcina  Bulwar Zienkiewicza, zagospodarowanie zieleńca przy placu Legionów, przebudowę terenu rekreacyjnego w Parku Zachodnim przy ul. Pałuckiej, a także zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kiełczowskiej – wyliczają w magistracie.

Inwestycje sportowe

Oprócz zadań związanych z organizacją Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, w planach jest m.in. przebudowa Stadionu Sportowego Zakrzów przy ulicy Niepodleglości 6, przebudowa nawierzchni na terenie Stadionu Sztabowa przy ulicy Wiśniowej 70 oraz modernizacja kąpieliska Kłokoczyce przy ul. Kłokoczyckiej.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Jak zapowiadają urzędnicy, rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych w budżecie miasta. 

Znaczną część inwestycji magistrat planuje sfinansować ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020. 

– W latach 2016-2018 planuje się duży wpływ środków z funduszy unijnych w ramach nowego programowania na lata 2014–2020. Starania o nową pulę dotacji unijnych skoncentrowane zostały na pozyskaniu dofinansowania projektów związanych m.in. z polepszeniem powiązań komunikacyjnych w mieście, ale także przedsięwzięć związanych z budową i przebudową obiektów oświatowych – tłumaczą w ratuszu.

Część zadań inwestycyjnych ma być realizowana wspólnie z innymi samorządami przy wykorzystaniu nowego narzędzia, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 

– Przy pomocy tego instrumentu, Wrocław i samorządy ościenne, tworzące Wrocławski Obszar Funkcjonalny (ZIT WrOF), będą realizować wspólne przedsięwzięcia istotne dla rozwoju regionu – wyjaśniają urzędnicy.

Niektóre przedsięwzięcia z zakresu użyteczności publicznej nadal będzie realizowana przez spółki miejskie. 

– Planuje się kontynuację kolejnego III etapu Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego przez MPK, jak również realizację programu z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji na wrocławskich osiedlach przez MPWiK. Kontynuowane będą również przedsięwzięcia realizowane przez Wrocławski Park Technologiczny czy spółkę EIT Plus w zakresie tworzenia warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu oraz stymulowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii – wyliczają w magistracie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA