DODAJ

Informacja ws. budowy autostrady A-1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki

Drogi i mosty / śląskie
Informacja ws. budowy autostrady
graviteo
2012-07-24 14:28:46

W związku z wydaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ŚWINB) dnia 30.05.2012 r. decyzją nr 57/12, w dniu 20.07.2012 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA Katowicach zostało zawarte Porozumienie.

Porozumienie ustalone zostało pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad - Zamawiającym oraz ALPINE Bau GmbH - Wykonawcą robót dla zadania: ,,Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła ,,Świerklany" (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33km".Celem przedmiotowego Porozumienia ustalającego jest usprawnienie dalszej realizacji Umowy i umożliwienie oddania do ruchu całego odcinka autostrady płatnej A1, od węzła ,,Świerklany" (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach w możliwie najkrótszym czasie.

 


Z uwagi na powyższe, Strony postanowiły co następuje:o Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty objęte nakazami wskazanymi w Decyzji ŚWINB nr 57/12 z dnia 30.05.2012 r. Naprawa zarysowanych zastrzałów oraz naprawa uszkodzonej płyty dolnej w segmencie K.7.11 w chwili obecnej są już na ukończeniu,o Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dla sprężenia zewnętrznego i żeber usztywniających nakazanych w Decyzji ŚWINB. Wszystkie poniesione przez GDDKiA koszty, zostaną następnie potrącone Wykonawcy robót z wystawionych przez w/w faktur VAT,o Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentacji projektowej dla sprężenia zewnętrznego i żeber usztywniających nakazanych w Decyzji ŚWINB niezwłocznie przystąpi do wykonania robót w tym zakresie i wykona je w najkrótszym możliwym czasie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem robót,o W przypadku nie podjęcia w/w robót przez ALPINE we wskazanym terminie, ich nieterminowej realizacji zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Harmonogramem Robót, wykonywania ich niezgodnie z przekazaną przez GDDKiA dokumentacją projektową lub odmowy ich realizacji na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, GDDKiA uprawniona będzie do zatrudnienia innego Wykonawcy, który wykona przedmiotowe roboty na koszt ALPINE Bau.


 


źródło: GDDKiA