[Gmina Mściwojów] Zbiornik retencyjny

REKLAMA

O inwestycji [Gmina Mściwojów] Zbiornik retencyjny

Na rzecze Wierzbiak został wybudowany zbiornik retencyjny "Mściwojów" powierzchnia zalewu wynosi 66,5 ha głębokość 6 m.

Zbiornik retencyjny „Mściwojów” Południową część parku oddzieloną od reszty korytem rzeki, stanowi zbocze Winnej Góry (214 m n.p.m.), u podnóża której z drugiej strony znajduje się 35 - ha zalew „Mściwojów” malowniczo wkomponowany w rolniczy krajobraz gminy. Zbiornik utworzony na rzece Wierzbak, posiada unikatowe w skali środkowoeuropejskiej rozwiązanie naturalnego samooczyszczania wody poprzez zastosowanie przegród biologicznych – obsadzonych specjalnie dobraną roślinnością.
Napisz komentarz
Gregs
Zakup sprzętu komunalnego

Zakup sprzetu komunalnego któren to został sfinansowany z wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział Lednica na zadanie pod nazwą "Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno - rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej".
Zakupiono koparko ładowarkę, przyczepę rolniczą, równiarkę drogową oraz kosiarkę bijakową na w/w sprzęt Gmina Mściwojów dostałazostało dofinansowanie:
pożyczka w kwocie 220.000,00 zł
dotacja w kwocie 70.000,00 zł

1751.jpg

1752.jpg

1753.jpg

1754.jpg

Urząd Gminy Mściwojów
Gregs
Gmina zakupi sprzęt komunalny, na który pozyskała środki z WFOŚiGW.

Wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oddział Lednica na zadanie pt>” Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno- rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej „ < został rozpatrzony pozytywnie i Uchwałą zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 429/2007 z dnia 27.08.2007 r. zostało przyznane następujące dofinansowanie :
pożyczka w kwocie 220.000,00 zł
dotacja w kwocie 70.000,00zł Celem zadania jest zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do prowadzenia racjonalnej eksploatacji zbiornika retencyjnego „Mściwojów” na rzece Wierzbiak wraz z dopływani dwóch cieków wodnych tj: Kałużnik i Osina.
Zbiornik wodny „Mściwojów” od chwili powstania stanowi plac badań ( na skalę techniczną) dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest tematem wielu prac dyplomowych oraz innych opracowań naukowych, które stanowią cenne źródło informacji. Prowadzone badania określają skuteczność działania zbiornika wstępnego oraz sposób doboru jego parametrów technicznych i filtra biologicznego. Jednakże brak możliwości technicznych związanych z pracami pielęgnacyjnymi oraz pogorszenia stanu jakości wody prowadzić może do zaprzestania wielu lat badań, a w konsekwencji do utraty statutu obiektu doświadczalnego.
W celu należytej ochrony i rekultywacji zbiornika opracowano „ Program działań konserwacyjno – ochronnych związanych z prawidłowym funkcjonowanie zbiornika wodnego „MŚCIWOJÓW” . Program opracowany został przez Urząd Gminy Mściwojów, zweryfikowany przez biegłego w zakresie postępowania wodno prawnego oraz zatwierdzony przez dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lednicy.
Zgodnie z programem ochrony zbiornika oraz kosztorysem inwestorskim realizacja zadania obejmować będzie następujące zagadnienia :
1.Odmulenie czaszy zbiorników wstępnych, wybieranie zanieczyszczeń i rumowiska, usuwanie roślin i zakwitów wodnych;
2. Odmulenie czasy zbiornika głównego, usunięcie obumarłych drzew i roślinności, usuwanie roślinności i zakwitów wodnych;
3. Wykaszanie rowów, poboczy, oczyszczanie przepustów ( wywóz);
4. Wykaszanie stref ochronnych i osadnika wstępnego;
5. Odbudowa rowów, przepustów i dróg technicznych.

Czynności te realizowane będą przy pomocy zakupionego sprzętu tj. : koparko ładowarki, przyczepy rolniczej, równiarki drogowej oraz kosiarki bijakowej .Czas rozpoczęcia prac ustala się na miesiąc październik 2007 r. W roku 2008 zadania realizowane będą do miesiąca grudnia.

1712.jpg

1711.jpg

Gmina Mściwojów
REKLAMA