[Olecko] Obwodnica Olecka

REKLAMA
inwestorGDDKiA o.Olsztyn
realizacjaI kw. 2013
wykonawcaEurovia Polska S.A.

O inwestycji [Olecko] Obwodnica Olecka

OPIS PROJEKTU Projektowany odcinek od 0+000 do ok. 7+625.13 stanowi zachodnie obejście m. Olecko.
Początek obwodnicy Olecka zlokalizowany został na północ od miasta, w rejonie Sedranek
w km 35+550 istniejącej drogi Nr 65, a koniec na południe od miasta w rejonie Kukowa w km 42+680.

Ślad projektowanej trasy oddala się od istniejącego w kierunku zachodnim na wysokości
m. Sedranki, przecina linię kolejową Gołdap – Olecko i dalej drogę wojewódzką na wysokości m. Jaśki.
Następnie trasa omija m. Zielonówek od strony wschodniej i biegnie wzdłuż ściany lasu na wysokości
m. Rosochackie. Dalej projektowana droga przed m. Kukowo włącza się w ślad istniejący. Powiązania z publiczną siecią drogową

Na projektowanym odcinku zaprojektowano połączenie DK65 z siecią drogową za pomocą skrzyżowań:

km: 0+422.56 – skrzyżowanie z dr. gminną i wjazdem do miasta (starym śladem DK65)
km: 3+058.17 – skrzyżowanie z dr. wojewódzką 655 Giżycko - Olecko
km: 5+320.71 – skrzyżowanie z dr. powiatową 1816N Olecko - Świętajno
km: 6+990.05 – skrzyżowanie ze starym śladem DK 65 (wjazd do miasta)
  Powiązania z terenami przyległymi

W granicach projektowanego pasa drogowego zaprojektowane zostały drogi serwisowe (DS) zapewniające dostępność do terenów przyległych (łąki, lasy, pastwiska, miejscowości). Dostępność do terenów przyległych zapewniona została po obu stronach projektowanej drogi z uwzględnieniem docelowego podziału działek.   Komunikacja publiczna

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejących przystanków autobusowych (PKS) na początku projektowanego odcinka. Trasy autobusów przebiegające przez miasto Olecko nie zostaną zmienione. Na projektowanym odcinku obwodnicy nie przewiduje się ruchu lokalnej komunikacji publicznej.   Ruch pieszy i rowerowy

Na zasadniczym odcinku projektowanej trasy (z wyjątkiem miejsca włączenia w stan istniejący na początku trasy) nie przewiduje się udziału ruchu pieszych. Ruch pieszy możliwy będzie wzdłuż sieci dróg obsługujących teren przyległy.

W ciągu istniejącej drogi krajowej nr 65, w okolicach miejscowości Sedranki, odnotowuje się ruch pieszych o znacznym natężeniu, który odbywa się poprzez pobocza (często w złym stanie technicznym).
Projekt w miejscu włączenia w stan istniejący przewiduje budowę chodników wzdłuż drogi.
Projektowane obiekty inżynierskie usytuowane poprzecznie w stosunku do projektowanej DK65 zostały zaopatrzone w chodniki dla pieszych nawet jeśli ten element w przekroju drogowym nie występuje.
Napisz komentarz
please delete this account
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu podpisano miesiąc wcześniej, 14 czerwca 2010 r. Maksymalna kwota dofinansowania UE nie przekracza 85% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

Wykonawcą robót o wartości 109.082.673,00 PLN jest konsorcjum firm, którego liderem jest EUROVIA POLSKA S.A. Czas budowy obwodnicy - 15 miesięcy od daty rozpoczęcia, po odjęciu okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
Obwodnica Olecka będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Połączona zostanie
z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez budowę skrzyżowań, dróg dojazdowych, 6 wiaduktów i 2 estakad. W projekcie przewidziana jest również budowa przepustów oraz przebudowa i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej, a także budowa oświetlenia skrzyżowań. Obwodnica Olecka o długości około 7,6 km będzie omijała miasto od strony zachodniej. Projektowana trasa oddala się od istniejącej drogi nr 65 w kierunku zachodnim na wysokości miejscowości Sedranki, przecina linię kolejową Gołdap – Olecko i dalej drogę wojewódzką na wysokości miejscowości Jaśki. Następnie trasa omija Zielonówek od strony wschodniej i biegnie wzdłuż ściany lasu na wysokości miejscowości Rosochackie. Dalej projektowana droga przed Kukowem włącza się ponownie w istniejącą drogę nr 65.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje budowę:
- drogi o przekroju 2+1,
- dróg serwisowych,
- skrzyżowań:
- km: 0+422.56-skrzyżowanie z dr. gminną (wjazd do miasta),
- km: 3+058.17- skrzyżowanie z dr. wojewódzką 655 Giżycko - Olecko,
- km: 5+320.71- skrzyżowanie z dr. powiatową 1816N Olecko - Świętajno,
- km: 6+990.05 - skrzyżowanie ze starym śladem DK 65 (wjazd do miasta),
- obiektów inżynierskich,
- przepustu ekologicznego dla dużych zwierząt,
- przepustów rurowych na istniejących ciekach wodnych i w obniżeniach terenu,
- kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
- urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń izolująca),
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
- przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem
- remont dróg lokalnych.

pokaz-artykul.png
please delete this account
OPIS PROJEKTU
Projektowany odcinek od 0+000 do ok. 7+625.13 stanowi zachodnie obejście m. Olecko.
Początek obwodnicy Olecka zlokalizowany został na północ od miasta, w rejonie Sedranek
w km 35+550 istniejącej drogi Nr 65, a koniec na południe od miasta w rejonie Kukowa w km 42+680.

Ślad projektowanej trasy oddala się od istniejącego w kierunku zachodnim na wysokości
m. Sedranki, przecina linię kolejową Gołdap – Olecko i dalej drogę wojewódzką na wysokości m. Jaśki.
Następnie trasa omija m. Zielonówek od strony wschodniej i biegnie wzdłuż ściany lasu na wysokości
m. Rosochackie. Dalej projektowana droga przed m. Kukowo włącza się w ślad istniejący.
Powiązania z publiczną siecią drogową 

Na projektowanym odcinku zaprojektowano połączenie DK65 z siecią drogową za pomocą skrzyżowań:

km: 0+422.56–skrzyżowanie z dr. gminną i wjazdem do miasta (starym ślademDK65)
km: 3+058.17– skrzyżowanie z dr. wojewódzką 655 Giżycko - Olecko
km: 5+320.71– skrzyżowanie z dr. powiatową 1816N Olecko - Świętajno
km: 6+990.05 – skrzyżowanie ze starym śladem DK 65 (wjazd do miasta)

 
Powiązania z terenami przyległymi 

W granicach projektowanego pasa drogowego zaprojektowane zostały drogi serwisowe (DS) zapewniające dostępność do terenów przyległych (łąki, lasy, pastwiska, miejscowości) . Dostępność do terenów przyległych zapewniona została po obu stronach projektowanej drogi z uwzględnieniem docelowego podziału działek.
 
Komunikacja publiczna 

W projekcie przewidziano odtworzenie istniejących przystanków autobusowych (PKS) na początku projektowanego odcinka. Trasy autobusów przebiegające przez miasto Olecko nie zostaną zmienione. Na projektowanym odcinku obwodnicy nie przewiduje się ruchu lokalnej komunikacji publicznej.
 
Ruch pieszy i rowerowy 

Na zasadniczym odcinku projektowanej trasy ( z wyjątkiem miejsca włączenia w stan istniejący na początku trasy) nie przewiduje się udziału ruchu pieszych. Ruch pieszy możliwy będzie wzdłuż sieci dróg obsługujących teren przyległy.

W ciągu istniejącej drogi krajowej nr 65, w okolicach miejscowości Sedranki, odnotowuje się ruch pieszych o znacznym natężeniu, który odbywa się poprzez pobocza (często w złym stanie technicznym).
Projekt w miejscu włączenia w stan istniejący przewiduje budowę chodników wzdłuż drogi.
Projektowane obiekty inżynierskie usytuowane poprzecznie w stosunku do projektowanej DK65 zostały zaopatrzone w chodniki dla pieszych nawet jeśli ten element w przekroju drogowym nie występuje.
 
Parametry techniczne dla projektowanego odcinka: 

Klasa techniczna - GP

Prędkość projektowa Vp - 80 km/h

Prędkość miarodajna Vp - 100 km/h

Przekrój poprzeczny (tzw. 2+1)

Szerokość pobocza gruntowego - 2x1,75 m

Szerokość korony drogi - 17,0 m

Spadek poprzeczny (daszkowy) - 2 % (na prostej)

Kategoria ruchu - KR4

http://www.obwodnicaolecka.pl/ 
REKLAMA