[Wrocław] pl. Św. Macieja 1

[Wrocław] pl. Św. Macieja 1

Wrocław/Nadodrze
REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] pl. Św. Macieja 1

Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie dachu, klatki schodowej oraz elewacji w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 1

data zamieszczenia: 05.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie dachu, klatki schodowej oraz elewacji w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 1. Zakres remontu dachu obejmuje m.in.: wykonanie sygnaturki, remont wieżycy, więźby dachowej, pokrycia dachu i gzymsu. Zakres remontu klatki schodowej obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej, bramy wejściowej, wykonanie nowych tynków i odnowienie powłok malarskich. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 4 etapach:

I etap - remont dachu - od 23.05.2011 r. do 08.08.2011r.,

II etap - remont elewacji frontowej - od 01.07.2011 r. do 15.09.2011r.,

III etap - remont klatki schodowej - od 15.09.2011 r. do 30.11.2011r.,

IV etap - remont elewacji tylnej - od 02.04.2012 r. do 30.06.2012r.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w książce przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który jest położony w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten jest wpisany do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.


Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. *Remont dachu, klatki schodowej, elewacji od strony ulicy i podwórza kamienicy położonej przy pl. Św. Macieja 1 we Wrocławiu* jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska, Działanie: 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
Napisz komentarz
Orzech
30.12.2012- Tak sama kamienica, jak i jej remont, robią wielkie wrażenie - fotka ze środka jezdni:

57801_1000x.jpg
Orzech
Tym razem chodzi o tę kamienicę z lewej strony (jeszcze z nieodnowioną elewacją). Na razie zostanie wyremontowany dach tej kamienicy:

27458_1000x.jpg


Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 2

data zamieszczenia: 27.03.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 2. Zakres remontu obejmuje m.in. remont gzymsu, konstrukcji i pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi, remont wieżyczki narożnej, remont kominów, remont stropodachu oraz wymianę stolarki drzwiowej na strychu. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki nr 6,7,8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia nie przewiduje wykonania uwzględnionego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontu gzymsu, konstrukcji i pokrycia dachu w budynku przy pl. Św. Macieja 1. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, który położony jest w rejonie placu Św. Macieja. Rejon ten wpisany jest do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 402/Wm (data wpisu 03.05.1979r. Przewidywany termin wykonanie zamówienia: od dnia 01 czerwca 2012r. do dnia 17 września 2012r.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.09.2012.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
Jacques
Jeżeli ta druga połówka to pl. Św. Macieja nr2, to jest tutaj na liście podstawowej:
http://www.wroclaw.pl/kolejne_kaminice_do_remontu,.dhtml

.
anubis
A co z lewą połówką?
Orzech
Orzech
Pięknie wyszło!
REKLAMA