DODAJ
DlugiX 10.09.2008, godz. 17:03
http://dsdik.wroc.pl/przetargi/uslugi/38-uslugi/186-projekt-budowlany-i-wykonawczy-oraz-specyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-dla-zadania-budowa-maej-obwodnicy-widnicy.html <- Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: „Budowa małej obwodnicy Świdnicy.”
odpowiedz
Gregs 24.09.2008, godz. 00:12
No nareszcie coś się rusza z tą inwestycją :D
odpowiedz
Gregs 24.09.2008, godz. 00:27
Trochę istotniejszych informacji o inwestycji

Parametry drogi

Stan istniejący

Miejscowość Świdnica leży w terenie pagórkowatym i posiada zabudowę zwartą. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części gminy Świdnica na terenach rolniczych, niezabudowanych. Docelowo inwestycja ma za zadanie połączenie planowanego węzła „Słotwina” w ciągu projektowanej obwodnicy miasta Świdnicy (droga krajowa nr 35) z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia oraz planowaną droga łączącą WSSE w Żarowie z autostradą A-4.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano pas terenu o szerokości 25m.

Parametry techniczne do prac projektowych

Droga wojewódzka (główna)
- klasa drogi - G 2/2,
- przekrój zamiejski
- długość odcinka drogi - około 4 km
- skrzyżowania skanalizowane - 2 szt.
- prędkość projektowa - 90 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- obciążenie nawierzchni- 115 kN
- szerokość pasa ruchu - 3,50 m
- szerokość jezdni - 7,0 m
- obustronne opaski - 0,5 m
- obustronne pobocza nieutwardzone- 2 x 2m
- obustronne rowy - na całej długości
- drogi serwisowe - ok. 1,5 km łącznieZakres opracowania

Dokumentacja powinna zawierać:

a) część drogowa:
- włączenie w projektowane przez inną jednostkę projektową rondo na drodze wojewódzkiej nr 382 (zgodnie z zadaniem pn.: ”Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” ).
- budowa skrzyżowania jednopoziomowego czterowlotowego skanalizowanego z wydzielonym pasem prawo i lewo skrętu z drogą gminną - lokalizację uzgodnić z Urzędem Gminy Świdnica,
- budowa drogi o parametrach G 2/2 o przekroju drogowym na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do skrzyżowania typu rondo z drogą gminną nr D111818, następnie zwężenie za skrzyżowaniem (typu rondo) do drogi jednojezdniowej i włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 35 – przebieg zgodny
z obowiązującym MPZP,
- budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 35 wraz z analizą ruchu, typ skrzyżowania uzgodnić z GDDKiA,
- budowa dróg serwisowych dla obsługi terenów przyległych,

b) część odwodnieniowa
- odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych,
- budowa niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej,
- zrzut ścieków do cieków z podczyszczeniem, (uzyskać zgody właścicieli cieków)

c) cz. konstrukcyjna
- budowa niezbędnych przepustów pod drogą na istniejących rowach i dla przeprowadzenia ścieków na drugą stronę drogi, (budowa 5 przepustów Ć 1000
o długości 32m każdy + 1 przepust 3x2,5m długości 32m, wraz ze ściankami czołowymi oraz uzyskanie zgody właścicieli cieków,)
- budowa przepustu (małego mostu) na cieku Jabłonica, (szerokość 20m, długość 20m, konstrukcja żelbetowa monolityczna lub prefabrykowane belki z płyty monolitycznej, parametry geometryczne nowego mostu winny odpowiadać parametrom nowego odcinka drogi wojewódzkiej (projektowanego odcinka obwodnicy))
- wykonanie niezbędnych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych,
- nośność obiektów inżynierskich winna wynosić 50 t – klasa A obciążeń według PN–85/S–10030;

d) budowa oświetlenia na dojeździe do planowanego ronda,

e) usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- z wizji w terenie Zamawiający stwierdził przecięcie planowanej drogi z 1 linią napowietrzną wysokiego napięcia 110kV i z 1 linią średniego napięcia. Ponadto informujemy, że w ciągu drogi gminnej przecinającej planowaną drogę stwierdzono istnienie kanalizacji deszczowej. Inwestor nie posiada wiedzy na temat innych kolidujących sieci.

f) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwaga: Do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej należy załączyć 2 warianty małej obwodnicy Świdnicy. Wariant I – wg niniejszego opisu, Wariant II – wariantowanie skrzyżowań, ponadto włączenie do drogi krajowej nr 35 w następujący sposób: odgięcie małej obwodnicy w kierunku Komorowa, wpięcie do istniejącej drogi powiatowej i dalej po jej śladzie do skrzyżowania z drogą krajową nr 35 i przebudową skrzyżowania

W raporcie należy oceniać dwa warianty planowanej obwodnicy. Raport winien zawierać m.in. :
- oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000,
- oddziaływanie na gatunki i siedliska przyrodnicze z uwagi na wymogi prawa krajowego i wspólnotowego oraz ewentualne działania minimalizujące i monitorujące wymagane dla zapewnienia zachowania różnorodności biologicznej i korytarzy ekologicznych,
g) organizacja ruchu docelowego,
h) organizacja ruchu na czas budowy,
i) zieleń (inwentaryzacja zieleni, zabezpieczenie i wycinka zieleni, projekt nasadzeń zieleni,)
j) materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z wypisami i wyrysami z operatu ewidencji gruntów i budynków dla działek leżących w pasie drogowym przejmowanych w całości oraz niezbędnymi projektami podziału – należy przyjąć 39 działek do podziału, (należy określić cenę za jeden projekt podziału, ostateczna kwota będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych projektów podziału) i uzyska-nie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
k) operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym,
l) dokumentacja geologiczno inżynierska, (otwory w odległości max 150m na głębokość min 3m)
m) studium wykonalności, zgodnie z wymaganiami RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
n) pozwolenie na budowę

Pytanie 4:
Rozumiemy, zgodnie z SIWZ, że należy zaprojektować całe rondo oraz włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 35 w postaci trzywylotowego skrzyżowania. Jak to się ma do opracowywanej obecnie koncepcji programowej budowy południowej obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35? Czy została ona zakończona i ostatecznie zatwierdzona? Czy należy ją uwzględnić w jakikolwiek sposób w opracowaniu, czy też realizować projekt przy założeniu, że tamta obwodnica powstanie zdecydowanie później, po wybudowaniu obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej ?

Odpowiedź brzmi:
Tak, należy zaprojektować całe rondo na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz skrzyżowanie trzywlotowe z drogą 35 – kształt skrzyżowania do uzgodnienia z GDDKiA.
Należy założyć, że obwodnica Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35 powstanie po wybudowaniu obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej.
Wpięcie małej obwodnicy Świdnicy do planowanej obwodnicy Świdnicy
w ciągu drogi krajowej 35 będzie rozwiązane na etapie projektu budowlanego budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 35. Niemniej, oś jezdni drogi wojewódzkiej pomiędzy rondem (skrzyżowanie z drogą gminną) i skrzyżowaniem trzywlotowym na DK 35 należy prowadzić zgodnie z koncepcją GDDKiA, a przy konstruowaniu ronda należy mieć na względzie budowę drugiej jezdni w kierunku obwodnicy DK 35.
odpowiedz
mario-EIRE 03.03.2009, godz. 21:38
I dzieje się coś dalej w tym temacie, czy sprawa ucichła na dobre? Bo jakoś nie widzę spychaczy na placu boju.
odpowiedz
Gregs 04.03.2009, godz. 15:32
"mario-EIRE" napisał:
I dzieje się coś dalej w tym temacie, czy sprawa ucichła na dobre? Bo jakoś nie widzę spychaczy na placu boju.


Jak na razie wyszedł przetarg na Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A od tego do realnej budowy jeszcze trochę czasu upłynie.
odpowiedz
l_adek 01.11.2009, godz. 19:41
Jakieś nowe wieści w tym temacie?? Jaki jest przewidywany termin zakończenia inwestycji??
odpowiedz
kr1 02.11.2009, godz. 20:05
moze ktos pokazac to na mapie. z gory dzieki
odpowiedz
Kajtman 20.05.2010, godz. 17:00
Czy ktoś ma jakieś informacje o tej inwestycji?
odpowiedz
Jajo 26.05.2010, godz. 17:43
Mamy świetną wiadomość dla mieszkańców Świdnicy. Dziś sejmik województwa dolnośląskiego podejmuje decyzję w sprawie obwodnicy, która ma połączyć Wałbrzych z rozpoczętą dziś budową drogi A-4, łączącej z kolei powiat z autostradą. - Nie są potrzebne żadne podpisy - mówi marszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński, kóry zadzownił dziś do naszej redakcji, by przekazać dobrą wiadomość dla świdniczan.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Jajo 26.05.2010, godz. 21:28
Zaraz po uroczystym rozpoczęciu budowy drogi łączącej Świdnicę i Żarów z autostradą A4 pojawiła się kolejna bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego powiatu. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu 18 mln zł na budowę zachodniej obwodnicy Świdnicy. Starania naszych samorządowców o wpisanie tej inwestycji do jak najszybszej realizacji przyniosły więc konkretny efekt.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Jajo 27.05.2010, godz. 16:28
Kierowcy jadący trasą Wrocław/Wałbrzych będą omijać miasto szosą południową. Wjadą na nią w Pszennie, a wyskoczą w Słotwinie. W Świdnicy mniejsze będą korki… Marzenia? Do tych marzeń trochę bliżej – powiat dostał właśnie obietnicę 18 mln zł od zarządu województwa.
Te pieniądze mają pójść na zachodnią obwodnicę miasta, tzw. małą obwodnicę Świdnicy. Trzeba jeszcze coś zrobić, żeby powstała południowa obwodnica.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Gregs 07.08.2010, godz. 16:18
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na studium wykonalności budowy „małej”, zachodniej obwodnicy Świdnicy. Prace przy budowie mają ruszyć w przyszłym roku.

W czerwcu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał na jej budowę 18 mln. zł. 5 kilometrowy odcinek drogi ma odciążyć miasto z ruchu aut, jadących od strony Wałbrzycha (obwodnica zaczynać się będzie przed Słotwina na drodze krajowej nr 35 z Wałbrzycha, a kończyć za osiedlem Zawiszów w Świdnicy).

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Gregs 13.08.2010, godz. 09:43
W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami dotyczącymi budowy „małej obwodnicy” Świdnicy, a w szczególności:

treścią oświadczenia działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy rozpowszechnili informację, że: „… końcem maja br. Zarząd Województwa zabezpieczył w swoim budżecie niezbędne środki finansowe w wysokości 32 milionów złotych na jak najszybszą realizację tego zadania” oraz

opinią przedstawiciela Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei zamieszczonego w „Polsce Gazecie Wrocławskiej” nr 185 z dn.10.08.2010 : „Chcielibyśmy, by obwodnica była gotowa w przyszłym roku.”

sprawdziliśmy faktyczny stan przygotowań do sfinansowania inwestycji.


Ustalono, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego w uchwalanym budżecie na bieżący rok nie przewidział dotychczas środków koniecznych do powstania drogi.

Zapisy dotyczące budowy „małej obwodnicy” ujęte są natomiast w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Według jego ostatniej wersji przyjętej uchwałą nr 4702/III/10 z dnia 20.07.2010 na realizację inwestycji przewidziane są w poszczególnych latach następujące nakłady:

2009 rok- 726 022 PLN

2010 rok- 2 000 000 PLN

2011 rok- 4 000 000 PLN

2012 rok- 12 360 866 PLN

W powyższych latach połowa przewidzianych środków pochodzić ma z budżetu województwa, a połowa ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013.

po roku 2013 - 21 000 000 PLN - środki te pochodzić mają w całości z budżetu województwa.


W świetle powyższych zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wszystko wskazuje na to, że zakończenie realizacji „małej obwodnicy” nie może nastąpić przed 2013 rokiem.

Tak przynajmniej wynika z dostępnych na „dzisiaj” materiałów i informacji.

Dlatego Prezydent Świdnicy, doceniając wagę podjętych dotychczas decyzji przez Zarząd Województwa i Sejmik Województwa Dolnośląskiego z wielką życzliwością traktuje wszystkie działania, mogące przyspieszyć ukończenie inwestycji. Dotyczy to zarówno posunięć samorządu wojewódzkiego, jak i wsparcia ze strony osób o uznanej pozycji w świecie polityki i gospodarki, partii politycznych i stowarzyszeń obywatelskich.

Stefan Augustyn
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy
odpowiedz
Orzech 09.09.2010, godz. 11:02
Studium wykonalności dla zadania:Budowa małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

data zamieszczenia: 08.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRO-KONSULT sp. z o. o., Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 10004,00

Oferta z najniższą ceną: 10004,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76250,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
wo_cash 13.09.2010, godz. 10:19
To ja tylko życzę powodzenia żeby w tej kwocie opracować przyzwoity (już nawet nie dobry) raport Studium wykonalności... Kwota 8 razy niższa od zakładanej. Porażka

Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umiera.
odpowiedz
Orzech 21.09.2010, godz. 18:06
Budowa małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007 - 2013.

z dnia: 2010-09-21

http://dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-b ... 000-9.html
odpowiedz
Orzech 23.09.2010, godz. 18:04
Zarząd województwa ogłosił przetarg na budowę małej obwodnicy Świdnicy. W październiku ma zostać wydane pozwolenie na budowę drogi. Zostanie też podpisany wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Droga ma być gotowa w 2012 roku.

– To jeden z elementów skomunikowania Wałbrzycha i Świdnicy z Wrocławiem – tłumaczy Zbigniew Szczygieł, członek zarządu województwa.


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 30.12.2010, godz. 10:44
W projekcie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 nie ma południowej obwodnicy Świdnicy, która rozładowałaby ruch tranzytowy przez miasto. Radni postanowili napisać do ministra w tej sprawie.Chodzi o obwodnicę, która prowadziłaby południowymi rogatkami miasta i z obu stron Świdnicy wpinała się w trasę Wałbrzych-Wrocław.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
eyango 07.07.2011, godz. 23:53
Mała obwodnica Świdnicy to nowy odcinek drogi o długości ponad 3 km. Docelowo połączy węzeł „Słotwina” znajdujący się w ciągu projektowanej obwodnicy (DK35) z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia. Dzisiaj, 7 lipca br., w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W uroczystości udział wzięli członek zarządu Jerzy Łużniak, dyrektor DSDiK Roman Głowaczewski, świdniccy samorządowcy i przedstawiciele wykonawcy.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 12.07.2011, godz. 23:53
Budowa małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007 - 2013.

http://dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-b ... 000-9.html

mala_obwodnica_swidnicy.jpg
odpowiedz