Ponowny wybór wykonawcy obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79GDDKiA

Ponowny wybór wykonawcy obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ponownie wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79. Od wyników poprzedniego wyboru odwołał się jeden z uczestników postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła to odwołanie i zobowiązała GDDKiA do unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.

Ponowny wybór oferty

28 października 2022 r. GDDKiA wybrała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum Strabag Polska (lider) i Strabag (partner). Od tej decyzji odwołał się inny uczestnik postępowania – konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud-Pomorze, Mosty Łódź (partnerzy). KIO wyrokiem z 28 listopada 2022 r. uwzględniła to odwołanie i zobowiązała GDDKiA do unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.

W wyniku ponownej oceny, oferta konsorcjum z liderem Strabag Polska została odrzucona. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum z liderem Polimex Infrastruktura. Jej wartość to 613 704 085,62 zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Jeżeli żadne nie zostanie złożone, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę.  

Budowa obwodnicy i przebudowa infrastruktury

Wykonawca zbuduje obwodnicę o długości ok. 10,3 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. 

Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna, oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. 

Oczekiwana zmiana

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ze względu na walory przyrodnicze i bliskość Krakowa, są nie tylko miejscem zamieszkania, ale również kierunkiem chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd generowany jest także duży ruch lokalny. 

Droga krajowa nr 79 prowadzi też tranzyt pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i województwem śląskim. Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, przez Zabierzów przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego natężenia ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Jej wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruch tranzytowego z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. 

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca. 

Obwodnica powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

GDDKiA
REKLAMA

Kalendarium

2 września 2009 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

28 października 2016 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

29 grudnia 2017 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową

15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

1 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

1 sierpnia 2022 r. – wydanie decyzji ZRID

28 października 2022 r. – wybór najkorzystniejszej oferty na budowę obwodnicy

7 listopada 2022 r. – odwołanie się wykonawcy od wyboru najkorzystniejszej oferty

28 listopada 2022 r. – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie

9 stycznia 2023 r. – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA