blachstal
2komentarzy
1zdjęć
obserwuj
Komentarz do inwestycji [Nysa] Obwodnica Nysy
blachstal
Projektowana obwodnica m. Nysa w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 zlokalizowana jest na terenie powiatu nyskiego województwa opolskiego i przebiegać będzie w obrębie gminy Nysy. Tereny zajęte pod obwodnicę to przede wszystkim tereny upraw rolnych oraz tereny łąkowe. Zieleń występującą na trasie planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 46 w przeważającej części stanowią samosiejki, a drzewa i krzewy nie tworzą większych skupisk. Również na odcinku drogi krajowej nr 41 występują głównie tereny rolne i łąkowe oraz kompleksy leśny w sołectwach Złotogłowice, Domaszkowice i Niwnica. Zgodnie ze studium transportowym w zakresie dróg krajowych w mieście Nysa w związku z dużym ruchem tranzytowym generowanym pomiędzy Opolem i Nysą mającym istotne znaczenie dla procentowego udziału tranzytu na drodze krajowej nr 46, przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania m. Nysa konieczność budowy obwodnicy. Budowa obwodnicy m. Nysa ma na celu usprawnienie układu komunikacyjnego poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza centrum miasta. Projektowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, węzłami drogowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Początek obwodnicy zlokalizowany jest na południe od miejscowości Goświniowice, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 46 w postaci ronda. W swoim początkowym przebiegu obwodnica kieruje się na północny-wschód, biegnąc wzdłuż linii kolejowej na odcinku ok. 4,5 km w odległości osiowej ok. 120 m. Nie zmieniając kierunku obwodnica przekracza górą drogę powiatową nr 1653 O (kierunek Nysa - Goświniowice) i krzyżuje się z drogą powiatową nr 1663 O (kierunek Jędrzychów - Radzikowice) tworząc węzeł drogowy. W dalszej części obwodnica zmienia przebieg oddalając się od linii kolejowej, wkraczając na teren byłego poligonu wojskowego gdzie po ok. 2 km przechodzi wiaduktem nad liniami kolejowymi nr 137 i 288. Następnie po ok. 0,8 km przechodzi pod drogą powiatową nr 1677 O (kierunek Nysa - Regulice) za którą zlokalizowano obustronne parkingi dla obsługi uczestników ruchu. Dalej projektowana obwodnica krzyżuje się z drogą krajową nr 46 gdzie zaprojektowano węzeł typu WB (częściowo kolizyjny). Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 46 wynosi ok. 7370 m. W dalszej części trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 406 pokonując na początkowym odcinku głównie tereny rolne i łąki gdzie po ok. 2 km zmienia przebieg na południowo-wschodni kierując się w stronę m. Wyszków Śląski. Następnie przebiega przez tereny zalewowe rz. Nysa Kłodzka i potoku Kamienica oraz projektowany Kanał Ulgi pokonując te cieki za pomocą dwóch estakad i mostu. W celu ominięcia m. Wyszków Śląski obwodnicę odsunięto od zabudowy na wschód i skierowano na południe. Nie zmieniając kierunku obwodnica krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 407 za pomocą skrzyżowania w postaci ronda. Na dalszym odcinku trasa omija od strony zachodniej kompleksy leśne zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Niwnica i Domaszkowice. Koniec obwodnicy zlokalizowany jest w miejscu przecięcia się z drogą krajową nr 41 gdzie zaprojektowano skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo. Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 41 wynosi ok. 9123 m. Łączna długość projektowanej obwodnicy m. Nysa wynosi ok. 16,48 km. Obecny etap prac przygotowawczych to zakończony projekt budowlany i weryfikacja dokumentacji przetargowej i kosztorysowej. W przypadku uzyskania przez GDDKiA O/Opole zgody Centrali GDDKiA na złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a później ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć jeszcze w roku 2012.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
blachstal
Podstawowymi celami inwestycji są:
-         poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK 41,
-         poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 41,
-         poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości Prudnik mieszkających w otoczeniu drogi krajowej Nr 41,
-         umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 41 oraz w województwie opolskim.
 
Do ostatecznych analiz brane są pod uwagę trzy warianty (zobrazowane na załączonej mapie):

Wariant 1 i 1a:            km 0+000.00 ÷ km 2+798,22           L= 2,8 km,


Wariant 2:                 km 0+000.00 ÷ km 2+934,32           L= 2,9 km,


Wariant 3:                 km 0+000.00 ÷ km 3+322,56           L= 3,3 km.

 
Wariantem rekomendowanym do realizacji przez Inwestora (GDDKiA) jest wariant 2
 
We wszystkich proponowanych wariantach projektowana obwodnica ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostępności. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to:

prędkość projektowa: 80 km/h,
prędkość miarodajna: 100 km/h,
dostępność drogi: poprzez skrzyżowania,
przekrój poprzeczny: jednojezdniowy,
liczba pasów ruchu: 1/2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w obu kierunkach:

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

szerokość opaski: 0.7 m,
szerokość pobocza gruntowego: 2.0 m,
dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś,
kategoria obciążenia ruchem – KR4.
0
Zaloguj aby dodać komentarz