DODAJ

Postęp prac na odcinku drogi ekspresowej S8 w okolicy Pabianic i Rzgowa

Drogi i mosty / łódzkie
Postęp prac na odcinku
graviteo
2012-10-12 15:33:54
Choć 5 października br. minął zaledwie rok od podpisania umowy, poziom zaawansowania robót wynosi 43 proc. i postęp prac wyprzedza założony harmonogram.

Budowany przez Budimex 19,4 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 jest częścią trasy, która w przyszłości połączy aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką.

Prace są prowadzone w systemie dwuzmianowym, a jeśli wymaga tego technologia - przez całą dobę. Na budowie pracują 544 osoby - 53 przedstawicieli kadry inżynierskiej, 21 majstrów, 76 operatorów sprzętu budowlanego, 180 kierowców i 214 pracowników fizycznych.
Prace są wykonywane przy użyciu 200 jednostek sprzętowych.


Na budowanym odcinku trwa budowa nasypów, stabilizowanie podłoża gruntowego, wzmacnianie podłoża materacami geosyntetycznymi. Na podłożu wzmocnionym kolumnami betonowymi i żwirowo - betonowymi są układane materace geosyntetyczne. Wykonywana jest warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowa z chudego betonu. Na jednej jezdni drogi ekspresowej S-8 wykonano odcinek próbny nawierzchni betonowej o długości 0,5 km (w rejonie Róży).Zaawansowanie robót drogowych osiągnęło poziom 47 proc.
Postęp prac jest także widoczny na obiektach mostowych. Zakończono roboty fundamentowe w zakresie pali wielkośrednicowych. Dobiega końca betonowanie ław fundamentowych, korpusów i słupów podpór mostów i wiaduktów. Tam, gdzie to możliwe, wykonywane są ustroje nośne obiektów. Wraz z postępującą budową nasypów, zasypywane są przyczółki obiektów mostowych, przejścia dla zwierząt i przepusty. Poziom zaawansowania prac na obiektach mostowych wynosi obecnie 42 proc.Wzdłuż budowanego odcinka wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sieci wodociągowe. Trwa betonowanie skarp i dna zbiorników retencyjnych. Przebudowywane są sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne a w miejscowości Modlica rozpoczęła się budowa systemu oświetlenia. Wyżej wymienione roboty branżowe są zaawansowane w 28 proc.
Prace zakończą się 5 stycznia 2014 roku.Umowa z łódzkim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę 8. odcinka drogi ekspresowej S8 (węzeł Róża - Wrocław), o wartości 689,2 mln zł netto, została podpisana 5 października 2011 roku.
W ramach kontraktu Budimex wybuduje 19,4- kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 oraz dwa węzły drogowe - ,,Pabianice" i ,,Rzgów".


 


W zakres prac kontraktowych wchodzą także: • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych ,,Guzew" wraz z infrastrukturą techniczną,

 • budowa strefy poboru opłat wraz z infrastrukturą techniczną,

 • przebudowa ok. 150- metrowego odcinka drogi wojewódzkiej 485 wraz z budową ronda,

 • przebudowa ok. 1,4- kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1,

 • przebudowa dróg powiatowych 3309E, 3303E, 2916E o łącznej długości 1,4 km,

 • przebudowa 4 dróg gminnych o łącznej długości 2 km,

 • budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,

 • budowa dróg dojazdowych o łącznej długości 26,7 km oraz dróg zbiorczych o łącznej długości 3,4 km,

 • budowa łącznic węzłów ,,Pabianice" (2,3 km) i ,,Rzgów" (3,5 km),

 • budowa systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,

 • budowa 10 wiaduktów, w tym trzech w ciągu drogi ekspresowej, dwóch nad drogą ekspresową, jednego nad drogą powiatową, dwóch w ciągu tej drogi, jednego w ciągu drogi gminnej i jednego nad drogą krajową,

 • budowa trzech obiektów mostowych nad rzekami Pabianka, Bychlewka i Dobrzynka,

 • budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową,

 • budowa przejazdu gospodarczego w ciągu S8 nad drogą dojazdową,

 • budowa 38 przejść dla zwierząt i 71 przepustów.


 


Budowa w liczbach:


Roboty drogowe: • wykop - 305,4 tys. m sześc.,

 • nasyp - 2,5 mln m sześc.,

 • wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych z głowicą żwirową o długościach od 7 do 18 m  - 82 761 sztuk o łącznej długości 720 325 m (720 km 325 m),

 • wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn żwirowo-betonowych o dł. 10-14m  - 15 322 sztuki o łącznej długości 138 254 m (138 km 254 m),

 • wzmocnienie podłoża za pomocą iniekcji rozpychającej typu jet-grouting - o dł. 4-12m - 41 tys. mkw.,

 • wzmocnienie podłoża za pomocą materacy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 128,2 m sześc.,

 • podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem- 250 tys. m sześc.,

 • podbudowa z chudego betonu - 89 tys. m. sześc.,

 • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 120 tys. m  sześc.,

 • podbudowa z betonu asfaltowego - 29,9 tys. m sześc.,

 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 13,4 tys. m sześc.,

 • warstwa ścieralna z SMA i betonu asfaltowego - 4,9 tys. m sześc.,

 • nawierzchnia betonowa - 116 tys. m sześc. (beton B45).


Roboty mostowe: • pale wielkośrednicowe dla posadowienia obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych (1 m, 1,2 m, 1,5 m)- 2802 sztuki o łącznej długości - 44,6 km, 65 000 m3 betonu kl. B25 i B30,

 • zbrojenie konstrukcyjne (obiekty inżynierskie, kubaturowe) - 14,5 tys. ton,

 • beton konstrukcyjny na obiekty inżynierskie - 55 000 m3