Trwają prace nad dokumentacją dla trasy S8 na odcinku: Wrocław - Kłodzkoźródło: GDDKiA

Trwają prace nad dokumentacją dla trasy S8 na odcinku: Wrocław - Kłodzko

REKLAMA
W trakcie opracowania jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla rozbudowy trasy ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka wraz z budową obwodnic miejscowości. 
Dla dwóch odcinków ww. trasy w II połowie 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W I połowie 2021 roku planuje złożyć wniosek na fragment S8 od miasta Bardo do Ząbkowic Śląskich.

Postęp prac nad dokumentacją

4 września 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu GDDKiA złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Łagiewniki - Wrocław Magnice
20 października 2020 roku złożono wniosek o wydanie DŚU dla odcinka Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, czyli środkowego odcinka. 
Dla ww. odcinków drogi S8 RDOŚ wszczął postępowanie w sprawie wydania DŚU. Trwają prace nad złożeniem wyjaśnień do raportów o oddziaływaniu na środowisko dla tych odcinków. GDDKiA spodziewa się, że w I kwartale 2021 roku RDOŚ wystąpi o wymagane opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. To pozwoli rozpocząć konsultacje społeczne i wysłuchać głosu obywateli.
Ostatni odcinek, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie, z uwagi na planowaną obwodnicę Złotego Stoku, zostanie podzielony na dwa mniejsze fragmenty Kłodzko - Bardo oraz Bardo - Ząbkowice Śląskie. Złożenie wniosku o DŚU dla odcinka Bardo - Ząbkowice Śląskie planowane jest jeszcze w I połowie 2021 roku.

Dlaczego potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

REKLAMA
DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. To jeden z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadził RDOŚ we Wrocławiu, jeszcze przed wydaniem DŚU.
W raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód,  zakres nadzoru przyrodniczego itp.  Każda osoba zainteresowana tą kwestią będzie miała możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie procedury z udziałem społeczeństwa, która zostanie przeprowadzona przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie postępowanie w sprawie wydawania DŚU.
RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. lokalizację przejścia dla zwierząt czy ekranów akustycznych.
GDDKiA

Nowelizacja PBDK i dodatkowe środki na rozbudowę S8

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice) oraz drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Krys(gość)
Puścić po trasie S8 największy spychacz świata  japońskiej firmy Komatsu D575A-3SD i za nim prawnicy oceniający odszkodowania dla właścicieli terenu. Inaczej nigdy nie zrealizuje się tej trasy szybkiego ruchu bo są różne interesy , żeby przez ich teren przebiegała. Zależy im na wysokich odszkodowaniach.
REKLAMA