DODAJ

Czas na nowe targowiska w województwie śląskim

śląskie
Czas na nowe targowiska
graviteo
2012-09-04 12:42:33

Ponad 12 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają śląskie gminy na przebudowę, remont i wyposażenie targowisk stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach naboru zostało złożonych 21 wniosków na łączną kwotę pomocy 16 505 475,42 zł. 18 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalno-merytoryczną i tym samym zostało wpisanych na listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania według liczby uzyskanych punktów. Z uwagi na dostępność środków 15 z nich otrzymało dofinansowanie.Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego regionalnym kryterium oceny, preferowane były projekty gmin, w których udział powierzchni użytków rolnych do powierzchni ogółem gminy jest wyższy od 50% i operacja jest realizowana w miejscowości liczącej powyżej 1 tys. mieszkańców. Targowiska, na które przeznaczone jest dofinansowanie unijne, charakteryzują się tym, że są stałe, utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w odpływ wody deszczowej. Na minimum połowie powierzchni handlowej targowiska stoiska są zadaszone, dostępne są też miejsca parkingowe i urządzenia sanitarne. Wyróżnia je także to, że są podzielone na sekcje odpowiadające poszczególnym rodzajom towarów, przy czym ponad połowę powierzchni handlowej targowiska powinny zajmować produkty rolno-spożywcze.
 
 


Wspierane projekty z działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" to przede wszystkim inwestycje w gminach wiejskich, ale także w miejsko-wiejskich i miejskich, z wyjątkiem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Zmiana w stosunku do zasad udzielania samorządom gminnym dotacji na inne przedsięwzięcia wspierane z działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest taka, że wspierane są również inwestycje w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców.Pomoc jest udzielana na zasadzie refundacji
, przy czym nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jedna gmina lub związek międzygminny mógł liczyć maksymalnie na milion złotych dotacji na inwestycje związane z targowiskami.


 


Lista dofinansowanych targowisk:


 Lista dofinansowanych targowisk


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego