DODAJ

Zakończono poszerzanie Mostu Grota-Roweckiego

Drogi i mosty / Warszawa
Zakończono poszerzanie Mostu Grota-Roweckiego
Kajtman
2015-03-24 13:38:27

W dniu 24 marca zakończono montaż ostatniego wspornika na Moście im. Stefana Grota-Roweckiego. Przeprawa wybudowana na przełomie lat 70. i 80., przechodzi obecnie gruntowny remont, w wyniku którego została poszerzona o ok. 10 m. Po zakończeniu rekonstrukcji arterii kierowcy będą mieli do dyspozycji 5 pasów ruchu w każdą stronę.


 


W celu poszerzenia mostu wykorzystane zostały po 52 elementy z każdej strony obu nitek, a więc po 104 elementy na każdą z nich i 208 elementów na cały Most Grota-Roweckiego. Elementy ważą od 9 do 15 ton – łącznie zużyto ok. 3 450 ton stali.


 


– „Przebudowa Mostu Grota-Roweckiego i Trasy AK jest jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie na Mazowszu. Zakończenie montażu wsporników mostowych to bardzo ważny etap remontu, który umożliwi wykonanie kolejno izolacji mostu, następnie warstw nawierzchni i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po finalizacji wszystkich prac budowlanych kierowcy będą mieli do dyspozycji po 5 pasów w każdą stronę – 2 pasy przeznaczone dla ruchu tranzytowego oraz 3 pasy dla ruch lokalnego. Dodatkowo po północnej stronie mostu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, natomiast po południowej chodnik dla pieszych” – mówi Łukasz Lendner, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA.


 


Najważniejsze prace związane z remontem to poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska, budowa i przebudowa jezdni zbiorczo-rozprowadzających, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Do rozebrania i zbudowania od nowa są 32 obiekty. Remontowanych i przebudowywanych będzie 27 obiektów, w tym Most gen. S. Grota–Roweckiego.


 


– „Do zakończenia prac na Trasie Armii Krajowej pozostało już tylko 7 miesięcy. Remont wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców stolicy, którzy podkreślają, że efekty prac budowlanych możemy oglądać praktycznie z dnia na dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu robót na południowej nitce trasy, jak i płynności ruchu drogowego jaki możemy zauważyć na wyremontowanej już północnej części. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac” – mówi Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta m.st. Warszawy


 


– „Dokładnie rok temu – w marcu 2014 roku – rozpoczęliśmy montaż pierwszego wspornika mostowego. Po 12 miesiącach prac etap poszerzania mostu jest zakończony, dzięki czemu dziś szerokość całego Mostu Grota wynosi 46 m. To przełomowy etap remontu. Realizacja projektu przebudowy Trasy S8 prowadzona jest zgodnie z założonym harmonogramem. Odbudowa niektórych obiektów przebiega nawet szybciej niż zakładał napięty plan czasowy. Staramy się planować nasze działania tak, aby komunikacja na Trasie AK i Moście Grota przebiegała sprawnie i efektywnie. Wierzymy, że w październiku tego roku most Grota nie tylko będzie najczęściej wykorzystywanym przez kierowców mostem, ale również stanie się nową wizytówką Warszawy” – mówi Radim Čáp, przedstawiciel Metrostav Polska.


 


Projekt „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska” przewiduje dostosowanie drogi krajowej nr 8 na 4,6 kilometrowym odcinku od węzła Powązkowska do węzła Modlińska do parametrów trasy ekspresowej.


Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T / Działanie 6.1 Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Kontrakt o wartości 796 304 041,43 PLN jest realizowany w trybie „zoptymalizuj-buduj”, co oznacza, że w skład prac należących do wykonawcy, oprócz wykonania robót budowlanych, należy również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.


W grudniu 2013 roku GDDKiA zaakceptowała pełną dokumentację projektu, złożoną przez firmę Metrostav – zgodnie z harmonogramem – w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy.


W ramach kontraktu Most gen. S. Grota-Roweckiego zostanie poszerzony do 10 pasów – będzie na nim po 5 pasów w obu kierunkach. Na każdej jedni 2 pasy będą przeznaczone do ruchu tranzytowego, a 3 pozostałe – do ruchu lokalnego.


Zakres prac realizowanych w ramach kontraktu obejmuje łącznie 63 obiekty inżynierskie:


Wyburzonych, a następnie wybudowanych od nowa zostanie 16 obiektów – w tym m.in.: 8 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK oraz kładka dla pieszych.


Remontom podlegnie 27 obiektów, w tym m.in.: 11 wiaduktów, 9 estakad oraz 7 kładek i przejść dla pieszych.


Powstanie także 16 nowych, nieistniejących wcześniej obiektów, w tym półtunelowe ekrany akustyczne przy osiedlu Potok, wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania (relacja północ – zachód) oraz mury oporowe.


 


Na terenie objętym kontraktem zostanie wykonany także szereg robót branżowych, w tym przebudowa sieci teletechnicznej, kanalizacji odwadniającej, sieci wodociągowej, sieci C.O., linii energetycznej oraz oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.


Do przebudowy Trasy AK i Mostu Grota zostanie wykorzystanych ok. 8 255 ton stali zbrojeniowej.


Do wykonania półtunelowych ekranów akustycznych zużytych zostanie ok. 1 200 ton stali.


 


Czas realizacji projektu przez Metrostav obejmuje okres od lipca 2013 do października 2015, czyli 27 miesięcy od daty podpisania umowy z GDDKiA. Pierwszy etap – obejmujący 120 dni od zawarcia kontraktu – uwzględniał opracowanie dokumentacji projektowej, do czego Metrostav był zobowiązany zgodnie z formułą „optymalizuj i buduj”. Wykonawca złożył dokumentację zgodnie z harmonogramem. Prace budowlane rozpoczęły się w połowie października 2013 roku.