DODAJ

Dolny Śląsk: Kolejne miliony złotych na inwestycje na Odrze

Dolny Śląsk
Dolny Śląsk: Kolejne miliony
Orzech
2019-03-15 12:32:48
Będą kolejne inwestycje na Odrze na Dolnym Śląsku. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie ogłosiło przetargi na zaprojektowanie stopni wodnych w Lubiążu i Ścinawie. Realizacja tych inwestycji ma kluczowe znaczenie dla programu przywrócenia żeglowności tej rzeki.

Kilkanaście dni temu ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę stopnia wodnego "Ścinawa" na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Łączna szacunkowa wartość tego projektowego przedsięwzięcia ma oscylować w granicach 16 milionów złotych brutto, a jej zakres obejmie budowę nowego stopnia o konstrukcji modułowej. 

Całe zadanie ma na celu ochronę przeciwpowodziową Ścinawy i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy budowli. Podejmowane działania mają na celu również poprawę warunków żeglugowych, poprzez przystosowanie rzeki do klasy Va drogi wodnej.

Budowa nowego stopnia wodnego w Ścinawie to także szansa na nową, dedykowaną dla samochodów ciężarowych przeprawę mostową o nośności 50 ton, co ma ogromne znaczenie w kontekście przyciągnięcia do tego dolnośląskiego miasta nowych inwestorów.

Ogłoszono również przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę stopnia wodnego "Lubiąż" na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Łączna wartość zamówienia szacowana jest na blisko 14 milionów 219 tysięcy złotych. Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w czasie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem czasu na przystąpienie do przetargu – 19 lutego 2019 roku. Przyjęto dwa główne kryteria wyboru wykonawcy projektu: 60% – cena, 40% – doświadczenie zespołu architektonicznego.

Jak czytamy na stronie Wód Polskich, "zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy (przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki. Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi uzyskanie następujących efektów: zabezpieczenie stopnia w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności, przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, w szczególności ochrona lasów łęgowych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia, produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu oraz przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.
Planowany do budowy stopień wodny Lubiąż zlokalizowany będzie na Odrze w rejonie wsi Gliniany, powiat wołowski, gmina Wołów, miejscowość Lubiąż, województwo dolnośląskie. Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej. Budowa ma na celu ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych i miejscowość Lubiąż, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej. Jednakże nadrzędnym celem będzie poprawa warunków żeglugowych poprzez przygotowanie Odry do klasy Va drogi wodnej."

Projektowanie oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę stopni wodnych w Ścinawie i Lubiążu powinno zakończyć się w 2023 roku. Realizacja ma trwać do 2027 roku. Każdy stopień ma kosztować około 400 milionów złotych.