[Olsztyn] Południowa Obwodnica Olsztyna

REKLAMA
inwestorGDDKiA o.Olsztyn
wykonawcaARCADIS

O inwestycji [Olsztyn] Południowa Obwodnica Olsztyna

Obwodnica Olsztyna – planowana obwodnica Olsztyna o długości 36,5 która ma za zadanie: przejęcie ruchu tranzytowego (krajowego i międzynarodowego) obecnie prowadzonego przez Miasto, poprawę dostępności transportowej do terenów rozwojowych Miasta dla lokalizacji funkcji komercyjnych, poprawę warunków dojazdu do Olsztyna z satelitarnych osiedli mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych), a także sąsiednich gmin. Równie ważnym zadaniem Obwodnicy jest podniesienie atrakcyjności pięknych terenów turystyczno–rekreacyjnych w okolicy Olsztyna poprzez zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu. Na Obwodnicę Olsztyna składać się będą trzy jej części: Obwodnica Zachodnia – droga krajowa nr 16, Obwodnica Południowa – drogi krajowe nr 16 i 51, Obwodnica Wschodnia – droga krajowa nr 51. Obwodnica będzie trasą posiadającą dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Możliwość wjazdu i zjazdu na trasę będzie jedynie w węzłach, których lokalizacja zostanie także przesądzona w trakcie obecnie prowadzonych prac projektowych. Trasa Obwodnicy prowadzić będzie przez tereny Miasta oraz pięciu sąsiednich Gmin: Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo i Dywity. Obwodnica Olsztyna – planowana obwodnica Olsztyna o długości 36,5 która ma za zadanie:   przejęcie ruchu tranzytowego (krajowego i międzynarodowego) obecnie prowadzonego przez Miasto, poprawę dostępności transportowej do terenów rozwojowych Miasta dla lokalizacji funkcji komercyjnych, poprawę warunków dojazdu do Olsztyna z satelitarnych osiedli mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych), a także sąsiednich gmin. Równie ważnym zadaniem Obwodnicy jest podniesienie atrakcyjności pięknych terenów turystyczno–rekreacyjnych w okolicy Olsztyna poprzez zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu.   Na Obwodnicę Olsztyna składać się będą trzy jej części: Obwodnica Zachodnia – droga krajowa nr 16, Obwodnica Południowa – drogi krajowe nr 16 i 51, Obwodnica Wschodnia – droga krajowa nr 51. Obwodnica będzie trasą posiadającą dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Możliwość wjazdu i zjazdu na trasę będzie jedynie w węzłach, których lokalizacja zostanie także przesądzona w trakcie obecnie prowadzonych prac projektowych.   Trasa Obwodnicy prowadzić będzie przez tereny Miasta oraz pięciu sąsiednich Gmin: Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo i Dywity.

Żródło: pl.wikipedia.org


Strona projektu: http://www.olsztyn.obwodnica.com
Strona projektu UM Olsztyn: http://www.obwodnicadlaolsztyna.pl/

Napisz komentarz
please delete this account
Otwarto oferty w przetargu na projekt wykonawczy i budowlany południowej obwodnicy Olsztyna. Chętnych do wykonania projektu jest dwanaście firm i konsorcjów. Przetarg na projekt wykonawczy i budowlany południowej obwodnicy Olsztyna został ogłoszony w grudniu 2009 r. Obecnie trwa ocena ofert, w wyniku której wyłoniony zostanie wykonawca projektu. Planowany termin zawarcia umowy – połowa kwietnia br.
Przebieg drogi został zatwierdzony decyzją środowiskową wojewody z dnia 8 września 2008 r., utrzymaną w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją z 10 marca 2009 r. Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 to przedsięwzięcie obejmujące budowę drogi biegnącej nowym śladem od okolic Kudyp (na zachód od Olsztyna) do okolic Wójtowa (na wschód od Olsztyna). Zadanie, planowane do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane będzie na terenie gmin Olsztyn, Barczewo, Purda, Stawiguda i Gietrzwałd. Droga o długości ok. 27 km posiadać będzie przekrój poprzeczny dwujezdniowy dwupasowy (docelowo trzypasowy) z utwardzonymi poboczami. Dostęp do drogi zapewniony będzie poprzez węzły, a z sąsiadującym terenem obwodnica skomunikowana zostanie za pomocą dróg dojazdowych.

Harmonogram dalszych prac nad południową obwodnicą Olsztyna:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - do marca 2011
Ogłoszenie przetargu ograniczonego - grudzień 2010
Złożenie wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - pocz. 2011
Rozpoczęcie prac budowlanych - II poł. 2011
Zakończenie budowy - 2013

http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php ... e1725859e9

pokaz-artykul.png
please delete this account
Data wysłania ogłoszenia: poniedziałek 21 grudzień 2009
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16
Numer przetargu: GDDKiA-O/OL-R2-P2-2814-38/09
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
a) wykonanie dokumentacji projektowej: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego: do 5 lat od wykonania umowy, tj. od odbioru końcowego przedmiotowej dokumentacji
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 36.000 PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć
tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (bezpłatnie) lub na pisemny wniosek Wykonawcy: odebrać osobiście (bezpłatnie), otrzymać za zaliczeniem pocztowym (bezpłatnie)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych: mgr inż. Michał Załęski, tel. (089) 521 28 09
- w sprawach proceduralnych: inż. Iwona Bujak, tel. (089) 521 28 81; fax (089) 521 28 83
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie), Sekretariat - pok. 113 (I piętro); do dnia 02.02.2010, do godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Olsztynie), Sala konferencyjna- pok. 107 (I piętro); dnia 02.02.2010, o godz. 11:15
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie_UE_(21.12.2009) (139kB)
sprostowanie_UE_(28.01.2010) (89kB)
sprostowanie_UE_(01.02.2010) (85kB)
sprostowanie_UE_(16.02.2010) (85kB)
sprostowanie_UE_(24.02.2010) (85kB)
Sprostowanie z dnia 24.12.2009 (86kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).:
SIWZ (1388kB)
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
pytania_1-11_(22.01.2010)
pytania_12-65_i_SIWZ_po_proteście_(28.01.2010)
pytania_66-89_(16.02.2010)
pytania_90-110_(24.02.2010)
pytanie_111_(25.02.2010) (36kB)
Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku modyfikacji treści SIWZ: Zamawiający, stosownie do przepisu art. 12a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), przedłuża terminy w przedmiotowym postępowaniu:
- składanie ofert: do dnia 23 lutego 2010 r., do godz. 11:00;
- otwarcia ofert: dnia 23 lutego 2010 r., o godz. 11:15Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) powiadamiamy, że zostaje zmieniony:
- termin składnia ofert: do dnia 01.03.2010 r., do godz. 11:00;
- termin otwarcia ofert: dnia 01.03.2010 r., o godz. 11:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejsza okazała się Oferta nr 1 złożona przez ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02 670 Warszawa z ceną brutto: 5.814.910,40 zł.

UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazała się Oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wynoszącą: 5.814.910,40zł - najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert.

PONOWNY WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
Najkorzystniejsza okazała się Oferta nr 1 złożona przez ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02 670 Warszawa z ceną brutto: 5.814.910,40 zł.

UZASADNIENIE WYBORU.
Zamawiający, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 maja 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 704/10), powtórzył czynność badania i oceny ofert. Pismem z dnia 20.05.2010 r. wezwano Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 1 - firmę ARCADIS z siedzibą w Warszawie do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie przekazał stosowne wyjaśnienia, które Zamawiający uznał za wiarygodne.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu ponownej oceny ofert najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wynoszącą: 5.814.910,40 zł - najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Streszczenie_oceny_ofert_(25.03.2010) (73kB)
Streszczenie_oceny_ofert_wraz_z_punktacją_(31.05.2010).pdf (91kB)
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
protest_(05.01.2010) (127kB)
rozstrzygnięcie_protestu_(11.01.2010) (51kB)

http://www.gddkia.gov.pl/article/oddzia ... 8000#trjmp
REKLAMA