[Biskupiec] Droga krajowa nr 16 Biskupiec - Borki Wielki

REKLAMA
inwestorGDDKiA o.Olsztyn
wykonawca?

O inwestycji [Biskupiec] Droga krajowa nr 16 Biskupiec - Borki Wielki

  Droga krajowa nr 16 stanowi podstawę układu drogowego w województwie Warmińsko – Mazurskim.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

     W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie przewiduje się wykonanie:

rozbudowę istniejącej jezdni drogi krajowej nr 16 do drogi o przekroju dwujezdniowym klasy GP; budowę dróg serwisowych dwukierunkowych jednopasowych wzdłuż projektowanej drogi po obu jej stronach dla zapewnienia komunikacji z przyległym terenem; budowę węzła dwupoziomowego klasy WB typu „karo” stanowiącego połączenie obecnej drogi krajowej z projektowaną w rejonie wioski Borki Wielkie; przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną budową drogi. Dotyczy to przebudowy wszystkich urządzeń i linii: energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych w zakresie i na warunkach jakie wskazali administratorzy lub właściciele tych urządzeń; budowę obiektów inżynierskich (wiadukty w ciągu drogi głównej, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty);

     Podstawowe parametry projektowanej drogi:

droga krajowa GP prędkość projektowa 100m/h prędkość miarodajna 110km/h szerokość jezdni 2x3,50m szerokość dodatkowych, pasów wyłączeń 3,50m szerokość pobocza gruntowego 1,25m największe dopuszczalne pochylenie niwelety 5% obciążenie 115kN/oś kategoria ruchu KR5 promień minimalny poziomy 1000m
http://www.biskupiec-borki.pl/
Napisz komentarz
walpar
ooooo
please delete this account
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi jednojezdniowej o długości ponad 8 km do przekroju dwujezdniowego klasy GP.
Większa część projektowanej trasy przebiegnie po nowym terenie. Istniejąca obecnie droga krajowa nr 16 na przeważającej długości stanowić będzie drogę serwisową. Zakres inwestycji poza rozbudową drogi krajowej nr 16 do przekroju dwujezdniowego obejmie również budowę dróg serwisowych, dojazdowych i gospodarczych, remont dróg lokalnych, budowę węzła dwupoziomowego w rejonie wioski Borki Wielkie oraz budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt, przepustów). W celu ochrony przed hałasem ustawionych zostanie 1820 m ekranów akustycznych o wysokości 4 m.
Zadanie potrwa 15 miesięcy od daty rozpoczęcia z wyłączeniem okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca).

http://www.gddkia.gov.pl/viewattach.php ... faf0414e78

pokaz-artykul.png
please delete this account
  Droga krajowa nr 16 stanowi podstawę układu drogowego w województwie Warmińsko – Mazurskim.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

     W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec-Borki Wielkie przewiduje się wykonanie:


rozbudowę istniejącej jezdni drogi krajowej nr 16 do drogi o przekroju dwujezdniowym klasy GP;
budowę dróg serwisowych dwukierunkowych jednopasowych wzdłuż projektowanej drogi po obu jej stronach dla zapewnienia komunikacji z przyległym terenem;
budowę węzła dwupoziomowego klasy WB typu „karo” stanowiącego połączenie obecnej drogi krajowej z projektowaną w rejonie wioski Borki Wielkie;
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną budową drogi. Dotyczy to przebudowy wszystkich urządzeń i linii: energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych w zakresie i na warunkach jakie wskazali administratorzy lub właściciele tych urządzeń;
budowę obiektów inżynierskich (wiadukty w ciągu drogi głównej, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty);


     Podstawowe parametry projektowanej drogi:

droga krajowa
GP


prędkość projektowa
100m/h


prędkość miarodajna
110km/h


szerokość jezdni
2x3,50m


szerokość dodatkowych, pasów wyłączeń
3,50m


szerokość pobocza gruntowego
1,25m


największe dopuszczalne pochylenie niwelety
5%


obciążenie
115kN/oś


kategoria ruchu
KR5


promień minimalny poziomy
1000m
http://www.biskupiec-borki.pl/
REKLAMA