[Wałbrzych] Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu

REKLAMA
inwestorGmina Wałbrzych
realizacjaIV kw. 2010

O inwestycji [Wałbrzych] Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu

Wałbrzych: Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 9 w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 177943 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155. ·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.walbrzych.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 9 w Wałbrzychu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 6 w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w następującym zakresie: 1.Usunięcie starych malatur, 2.wykonanie nowego tynku szpachlowego na suficie i ścianach, 3.wykonanie nowej gładzi tynkarskiej na ścianach i suficie, 4.malowanie ścian i sufitu farbami silikonowymi, 5.wykonanie bruzd w posadzce na kable zasilające dla stanowisk komputerowych, 6.uzupełnienie bruzd ( po ułożeniu kabli) okładziną kamienną, 7.ułożenie wykładziny dywanowej w miejscach stanowisk komputerowych, 8.wymiana istniejących drzwi wejściowych zewnętrznych na nowe drzwi z odtworzeniem kształtu, szklone szkłem 02 w układzie dwuszybowym, 9.wymiana istniejącego okna na nowe z odtworzeniem kształtu, szklone szkłem 02 w układzie dwuszybowym, 10.linia kablowa do zasilania tablicy TE-CIT, 11.zabudowa tablicy elektrycznej TE-CIT, 12.instalacja oświetlenia, 13.instalacja gniazd wtykowych, 14.instalacja sieci logicznej, 15.zabudowa szafy dystrybucji IDF, 16.wymiana wizualizacji zewnętrznej. Pełny zakres robót budowlanych zawarty jest w: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarze robót Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonać wizji lokalnej terenu obiektu Biblioteki Pod Atlantami przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 08.10.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje. III.2) ZALICZKI ·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia ·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    Wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania min. 1 roboty budowlanej o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    Wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, min. 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego oraz wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej dwuletnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o    Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: o    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 2. Osób będących przedstawicielami zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3. Innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron, 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy nie mogły przewidzieć, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/modernizacjacit.zip 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 10. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie -dla rozwoju Dolnego Śląska. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   Źródło: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/  

Opinie o [Wałbrzych] Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu

Napisz komentarz
Orzech
Cztery gwiazdki dla Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:
http://bielawa.naszemiasto.pl/artykul/6 ... ,id,t.html
0
Zaloguj aby dodać komentarz

Wałbrzych: Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 9 w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 177943 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.
·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.um.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 9 w Wałbrzychu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej w budynku zlokalizowanym przy Rynek 6 w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych w następującym zakresie: 1.Usunięcie starych malatur, 2.wykonanie nowego tynku szpachlowego na suficie i ścianach, 3.wykonanie nowej gładzi tynkarskiej na ścianach i suficie, 4.malowanie ścian i sufitu farbami silikonowymi, 5.wykonanie bruzd w posadzce na kable zasilające dla stanowisk komputerowych, 6.uzupełnienie bruzd ( po ułożeniu kabli) okładziną kamienną, 7.ułożenie wykładziny dywanowej w miejscach stanowisk komputerowych, 8.wymiana istniejących drzwi wejściowych zewnętrznych na nowe drzwi z odtworzeniem kształtu, szklone szkłem 02 w układzie dwuszybowym, 9.wymiana istniejącego okna na nowe z odtworzeniem kształtu, szklone szkłem 02 w układzie dwuszybowym, 10.linia kablowa do zasilania tablicy TE-CIT, 11.zabudowa tablicy elektrycznej TE-CIT, 12.instalacja oświetlenia, 13.instalacja gniazd wtykowych, 14.instalacja sieci logicznej, 15.zabudowa szafy dystrybucji IDF, 16.wymiana wizualizacji zewnętrznej. Pełny zakres robót budowlanych zawarty jest w: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarze robót Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w umowie dołączonej do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokonać wizji lokalnej terenu obiektu Biblioteki Pod Atlantami przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 08.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenia postępowania min. 1 roboty budowlanej o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, min. 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami Prawa budowlanego oraz wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej dwuletnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, 2. Osób będących przedstawicielami zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3. Innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron, 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy nie mogły przewidzieć, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/modernizacjacit.zip 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie -dla rozwoju Dolnego Śląska.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Źródło: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/
 
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA