Jeden z największych polskich deweloperów kupił w Toruniu działkę pod inwestycję mieszkaniową wielorodzinnątorun.direct

Jeden z największych polskich deweloperów kupił w Toruniu działkę pod inwestycję mieszkaniową wielorodzinną

Orzech
Orzech
REKLAMA

Spółka Murapol Real Estate, należąca do jednego z największych polskich deweloperów Grupy Murapol S.A., kupiła w Toruniu od miasta dużą, nieuzbrojoną działkę na osiedlu Jar, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zakupiony teren znajduje się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Nieruchomość położona jest w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 (dz. nr 119 o pow. 1,8516 ha, obręb 30, KW nr TO1T/0031768/7, użytek gruntowy: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy; LsV – Lasy), na osiedlu Jar, w pobliżu granicy miasta Toruń i gminy Łysomice.

Miasto Toruń ustaliło cenę wywoławczą w przetargu ustnym nieograniczonym na kwotę 17 mln zł brutto. Murapol Real Estate zaoferował kwotę 21 mln zł i został nowym właścicielem tej nieruchomości.

Nieruchomość ma powierzchnię 1,85 ha. Działka jest położona w północnej części osiedla Jar, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, posiada kształt zbliżony do prostokąta o płaskiej topografii.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Heweliusza, Edmunda Halleya i Jana Keplera, aktualnie nieurządzonych. Nie jest też uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do realizacji inwestycji. Trwają już jednak procedury przygotowawcze związane z budową sieci wod-kan., elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej. Toruńskie Wodociągi wybudowały już w ulicach Jana Heweliusza i Jana Keplera sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

torun.direct
torun.direct
torun.direct
REKLAMA
torun.direct
torun.direct

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w północnej części tzw. osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej i leśnej. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta, o topografii płaskiej, Teren zadrzewiony i piaszczysty, fragmentarycznie porośnięty roślinnością stepową. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Heweliusza, Edmunda Halleya i Jana Keplera, aktualnie nieurządzonych. Nieruchomość jest położona na obszarze projektowanego terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Wrzosy III, która dotychczas nie została ustanowiona.

Nieruchomość nie jest uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (układ drogowy i sieci infrastruktury) niezbędne do realizacji inwestycji, jednak w tym zakresie uruchomiono już procesy inwestycyjne znajdujące się na etapie uzyskiwania stosownych zezwoleń w zakresie budowy sieci wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej, przy czym w ulicach Jana Heweliusza, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wybudowały sieci wodociągową i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja inwestycji sieciowych i drogowych w ulicy Heweliusza następować będzie w oparciu o decyzję ZRID z dnia 23 lipca 2018 r. dla inwestycji pn. "Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Hal­leya, J. Rybińskiego, J Keplera w Toruniu".

Nieruchomości znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń, wynikających z faktu stacjonowania jednostki wojskowej, związanych z możliwością pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem, na koszt nabywcy, nadzoru saperskiego. Ze względu na użytkowanie terenu przez wojska Federacji Rosyjskiej, a także późniejsze wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu obowiązujący na podstawie uchwały nr 761/21 Rady Miasta Torunia z 16 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 6941) w obrębie jednostki planistycznej 159.03.-MW1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: "teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" i przeznaczenie dopuszczalne: "usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej".

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA