Uchwalono budżet województwa śląskiego na rok 2012

Uchwalono budżet województwa śląskiego na rok 2012

śląskie
graviteo
REKLAMA

W budżecie województwa śląskiego na rok 2012 całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 1,321 mld zł.

W przyjętym wczoraj budżecie całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 1,321 mld- stanowi to spadek o 4,3% w stosunku do planu dochodów tegorocznych i spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (43 mln) i zmniejszeniem o prawie 31 mln zł części wyrównawczej subwencji ogólnej.


Na tle innych regionów dochody budżetu województwa śląskiego nie ulegają zasadniczym zmianom. Największe dochody planuje województwo mazowieckie - 3,84 mld zł i są one o ponad 17% większe w stosunku do 2011 roku. Dziewięć województw planuje spadek dochodów - średnio o 10% - co jest związane ze zmniejszeniem się wpływów z podatków dochodowych oraz dotacji z budżetu państwa.


Województwo Śląskie zajmuje trzecią lokatę, po województwie dolnośląskim z dochodami w wysokości 1,321 mld zł, a na ostatnim miejscu jest województwo lubuskie wraz z województwem podlaskim z dochodami na poziomie 428 mln zł.


Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 1,631 mld  zł, czyli mniej o 10% niż przyjęte zadania do wykonania w 2011 roku.


Dla zachowania ustawowej zasady równowagi budżetowej w przypadku braku dochodów można będzie sięgnąć do tzw. przychodów, którymi mogą być nadwyżki z lat poprzednich, ale również kredyty, pożyczki czy emisja obligacji komunalnych.


Zaplanowany deficyt jest zrównoważony przychodami (w kwocie 353,4 mln zł), które składają się:


 • ze spłaty pożyczek zakładów opieki zdrowotnej (8,430 mln zł),

 • z wolnych środków za rok 2011 (42,214 mln zł),

 • oraz kredytu w wysokości 302,751 mln zł.

Projekt budżetu zawiera również rozchody, czyli spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie ponad 44 mln zł.


W 2012 roku większe wydatki od dochodów planuje piętnaście województw. Największy deficyt przewiduje województwo mazowieckie - 357 mln zł, potem śląskie - 309 mln zł i wielkopolskie - 190 mln zł. Najmniejszy deficyt planuje województwo lubuskie, bo ok. 11 mln zł. Natomiast województwo opolskie planuje prawie 5 mln nadwyżki budżetowej.


Do zadań priorytetowych w nowym budżecie należy kontynuacja modernizacji Stadionu Śląskiego, budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego, rozbudowa Filharmonii Śląskiej i inne inwestycje w sferze kultury, rozwój przewozów regionalnych, a także przygotowanie do przekształceń w zakładach opieki zdrowotnej
- powiedział marszałek województwa Adam Matusiewicz, prezentując plan finansowy regionu.


Wzrost wydatków w 2012 roku obserwuje się w tych samych 9 województwach, które zaplanowały wzrost dochodów. Pozostałe województwa zaplanowały dużo mniejsze środki na wydatki. Największy spadek wydatków ujęło Województwo Lubuskie, bo aż o 22%.


Od lat widoczna jest dominacja wydatków w zakresie transportu i komunikacji. Wydatki na drogi wojewódzkie, więc bez DTŚ, stanowią ok. 41% wydatków całego działu i jest to więcej o 5% w stosunku do 2011 roku. Pozostałe wydatki w tym dziale to przewozy regionalne i zakup nowoczesnych pociągów.


Od 2006 roku wydatki na drogi wojewódzkie wzrastają systematycznie. Załamanie nastąpiło w 2010 roku, ale już w roku obecnym i na rok przyszły następuje poprawa. Ze 182 mln zł w 2010 roku na rok 2012 planuje się wydatki w kwocie 204,5 mln zł.


Zmienia się również struktura wydatków na drogi. W 2006 roku aż 87,2% środków przeznaczono na remonty, a w 2012 roku planuje się tylko 33%, ale za to wzrastają wydatki inwestycyjne, które stanowią 67% wydatków ogółem na drogi. Od lat dynamika wydatków bieżących, czyli remontowych wykazuje bardzo małe wahania w przeciwieństwie do wydatków majątkowych. Inwestycje drogowe na przyszły rok są 7,5 razy większe od tych w 2006 roku i tylko o 0,74 razy mniejsze od rekordowego 2009 roku.


Na początku grudnia 2011 podpisano umowę na budowę I etapu Północnej Obwodnicy Pszczyny - węzeł z drogą krajową nr 1. Ten projekt w całości to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę drogową Samorządu Województwa. Jej łączna wartość to ok. 140 mln zł. Kontynuowana będzie też przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Suszec za ok. 10 mln złotych. Prowadzone będą również prace projektowo-przygotowawcze dla budowy obwodnic: Pawłowic, Sośnicowic, Woźnik i wewnątrz miejskiej Żywca. W 2012 roku na realizację budowy Drogi Głównej Południowej łączącej Jastrzębie-Zdrój z węzłem A1 w Mszanie zaplanowano ok. 14 mln zł.


W budżecie zapisano także 129,5 mln złotych na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice. Projekt stworzenia połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap - Katowice z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach pochłonie ponad 2,5 mln zł.


Remonty na drogach wojewódzkich to prawie 22,5 mln zł, a sama wypłata odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich prawie drugie tyle.


W 2012 roku planuje się zakup kolejnych pojazdów szynowych za kwotę 24 mln zł, którą zabezpieczono w budżecie. Wspieranie rozwoju sieci lotnisk lokalnych to kolejny milion zł.


Na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zaplanowano 132,2 mln zł, a na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, tzw. planu transportowego - półtora miliona. 33,5 mln zł przeznaczone jest na dopłaty do autobusowych biletów ulgowych .


Nie mniej ważnym priorytetem w strukturze wydatków są wydatki majątkowe.


Od 2001 roku na szeroko rozumiane inwestycje (budowa, modernizacje, zakupy) przeznaczało się średnio około 50% środków finansowych. W 2007 roku wskaźnik ten wynosił tylko 36%; w 2012 roku będzie stanowił 41% wydatków ogółem. Jest to spowodowane wzrostem kosztów obsługi długu, który zaciągany jest na zadania inwestycyjne.

REKLAMA


Drugie miejsce w roku 2012 po raz pierwszy zajmują wydatki na kulturę. Trzecie to edukacja - następuje tu wyraźny wzrost.


Dział 921 budżetu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota 204,5 mln zł, z tego dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i
statutową działalnością instytucji kultury pochłonie 132,9 mln zł.


Dotacje przeznaczone zostaną m.in. dla:


 • Teatru Rozrywki w Chorzowie - 13,8 mln zł

 • Teatru Śląskiego w Katowicach - 8,3 mln zł

 • Opery Śląskiej w Bytomiu - 16,7 mln zł

 • Instytucji Filmowej Silesia - Film w Katowicach 8,2 mln zł

 • Muzeum Śląskiego w Katowicach - 6,4 mln zł

 • Muzeum Zamkowego w Pszczynie - 4 mln zł

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - 3,1 mln zł

 • Muzeum w Bielsku-Białej - 6,9 mln zł

 • Biblioteki Śląskiej w Katowicach - 16,8 mln zł

 • Filharmonii Śląskiej w Katowicach - 11,9 mln zł

 • Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach - 3,3 mln zł

 • Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie - 17,7 mln  zł

 • Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego ,,Guido" w Zabrzu -1,7 mln zł

 • Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu - 4,3 mln zł.

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury pochłoną 400 tys. zł, nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury - 197 tys. zł. Na promocję kultury zarezerwowano 1 mln zł.


Koszty funkcjonowania nowej jednostki - Śląskiego Centrum Solidarności i Wolności - to w 2012 roku 400 tys. zł. Biblioteka Śląska w Katowicach na ,,Śląską Internetową Bibliotekę Zbiorów Zabytkowych" otrzyma 600 tys. zł. ,,Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej" - siedziba Zespołu ,,Śląsk" otrzyma 6,7 mln zł. ,,Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" ponad 47 mln zł.

Ponad 43,5 mln zł przeznaczone zostanie na ,,Budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach".


Utrzymanie placówek oświatowych Województwa pochłonie prawie 94 mln zł. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu otrzyma wsparcie w wysokości 2,2 mln zł.


Szkolnictwo wyższe otrzyma 8,3 mln zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą uczelni publicznych (Uniwersytet Śląski na ,,Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych" - 6,8 mln zł, Uniwersytet Śląsk i Ekonomiczny w Katowicach na ,,Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką" łącznie 1 mln zł, natomiast Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej na przekształcenie w uniwersytet - pół miliona zł).


Na organizację regionalnej kampanii promocyjnej - Industriada 2012 - III Święto Szlaku Zabytków Techniki zaplanowano 1,8 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł pochłoną różne działania związane z promocją Województwa Śląskiego (m.in. promocja Dni Województwa Śląskiego ponad 400 tys.). Na promocję gospodarczą zaplanowano ponad pół miliona, a 265 tys. zł na promocję produktów regionalnych i tradycyjnych.


Zapewnienie bezpieczeństwa w górach i nad wodami przez jednostki ratownictwa pochłonie milion złotych, a pomoc dla gmin w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 2 mln zł.


Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja cieków i urządzeń melioracji pochłonie prawie 3 mln zł. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Krzanowicach - 2,2 mln zł.


Prawie 77 mln zł pochłoną inwestycje w ochronę zdrowia, m.in.:


 • Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich - 7 mln zł,

 • Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodniczego Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych - 1,7 mln zł,

 • Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach-Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej - 3,6 mln zł.

Ponad 2 mln zł otrzyma Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu na przebudowę budynku ,,Zamek" po pożarze.


Budowa zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie to 147 mln zł, a realizacja Programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" 6,6 mln zł.


Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku otrzyma 2 mln zł. Funkcjonowanie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie pochłonie 16 mln zł, a Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu ,,Stadion Śląski" w Chorzowie - 6,4 mln zł.


Obsługa wcześniej zaciągniętych kredytów to ponad 32 mln zł. Na nieprzewidziane wydatki zarezerwowano ponad 4,5 mln zł, a na sytuacje kryzysowe kolejne 3,4 mln zł.

Prowadzone będą także działania przekształcenia w spółki prawa handlowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


,,Zarząd dokonał wnikliwej analizy opinii i sugestii w sprawie projektu budżetu województwa na rok 2012. Spełnienie wszystkich postulatów jest wręcz niemożliwe, gdyż wymagałoby znalezienia ponad 321 mln zł" - dodał marszałek Matusiewicz.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA