DODAJ

Wrocław: Dawny szpital przy Bujwida idzie na sprzedaż!

Wrocław
Wrocław: Dawny szpital przy
Tomasz Matejuk
2018-04-25 13:42:52
Uniwersytet Medyczny zdecydował już o sprzedaży kompleksu przy ulicy Bujwida, gdzie mieściła się m.in. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej czy Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

Przypomnijmy, rok temu – jako pierwsi – informowaliśmy o wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektów na terenie kompleksu dawnego szpitala przy ulicy Bujwida.

Jak tłumaczyli wówczas przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego, do którego należy kompleks, był to element przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Aby uzyskać jak najlepszą cenę od potencjalnego inwestora, uczelnia postanowiła przygotować komplet dokumentów - tak, by było wiadomo, jakie możliwości będzie miał nowy inwestor i co będzie mógł na tym terenie zrobić.

Przedstawiciele uniwersytetu zastrzegali wtedy, że ostateczne decyzje w sprawie sprzedaży jeszcze nie zapadły. Teraz sytuacja uległa zmianie. 

Zapadła decyzja o sprzedaży nieruchomości przy ulicy Bujwida, jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej – informuje nas Monika Maziak, rzecznik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jak dodaje Monika Maziak, na razie nie jest jeszcze znana cena wywoławcza.

investphoto.pl

Konserwator mówi "nie" rozbiórce dawnego szpitala– Każdy projekt budowlany, dotyczący tego zabytku, obejmujący wydanie pozwolenia na budowę, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych, musi zostać uzgodniony z właściwym organem konserwatorskim. W obecnej sytuacji prawnej należy zatem uznać, że zespół budowlany przy ulicy Bujwida 42-44 oraz wchodzące w jego skład elementy, co do zasady, podlegają ochronie konserwatorskiej, zaś ich rozbiórka będzie sprzeczna z zasadami ochrony zabytków – pisała Agata Chmielowska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Jak czytamy w piśmie, z punktu widzenia konserwatorskiegomożliwymi działania w obrębie tego kompleksu są jedynie takie, które zmierzają do zachowania jego wartości zabytkowych w maksymalnym zakresie i będą polegać na jego adaptacji do nowych funkcji.

UM Wrocławia


Będzie nowy plan miejscowy

W czwartek 26 kwietnia radni podczas sesji rady miejskiej będą głosować nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gdańskiej, Odona Bujwida i Czerwonego Krzyża we Wrocławiu.

 Celem planu jest uporządkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dawnego Szpitala Klinicznego przy ul. Bujwida 44, znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykreowanie powiązań pieszych i rowerowych z sąsiednimi obszarami – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak zaznaczają autorzy projektu uchwały, w obszarze przystąpienia zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych, polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą oraz budowie budynku zamieszkiwania zbiorowego (hotel lub akademik) z usługami w parterze i garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną. 

– Ze względu na prawdopodobieństwo zakłócenia układu kompozycyjnego, należy szczegółowo odnieść się do możliwości realizacji nowych inwestycji w przedmiotowym obszarze – podkreślają.

Dodają, że ustalenia planu pozwolą na integrację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w obszarze przystąpienia oraz określą kierunki przekształceń przestrzennych obszaru objętego planem, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium.