DODAJ

Stadion Śląski nie powstanie? Mostostal Zabrze nie dokończy budowy

Sport i rekreacja / Chorzów
Stadion Śląski nie powstanie?
graviteo
2013-06-21 15:42:50

Mostostal Zabrze odstępuje od kontraktu na dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego.

Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego od kontraktu na ,,Zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną Stadionu Śląskiego w Chorzowie"W związku z zaistniałym po stronie Zamawiającego (marszałka Województwa Śląskiego) opóźnieniem, jak również istotnym niedopełnieniem przez Zamawiającego zobowiązań kontraktowych, Konsorcjanci konsorcjum w składzie: Hochtief Polska (Lider konsorcjum), Hochtief Solutions AG, Mostostal Zabrze Holding S.A. i Thermoserr Sp. z o.o. (zwanej dalej Wykonawcą) podjęli decyzję o skorzystaniu z ustawowego i umownego prawa do odstąpienia od Kontraktu. W dniu 20 czerwca 2013 roku, Konsorcjanci złożyli w Urzędzie Marszałkowskim oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny związany z realizacją w/w kontraktu należy stwierdzić, że Zamawiający pozostawał w rażącej zwłoce z:

1. przekazaniem prawidłowej i kompletnej dokumentacji projektowej tj.: w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej zadaszenia oraz w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej tzw. infrastruktury technicznej,


2. weryfikacją i uzgadnianiem wniosków finansowych (ofert) wynikających z wprowadzanych przez Zamawiającego zmian.


3. odbiorem robót, urządzeń i materiałów.

W ostatnim czasie Wykonawca wielokrotnie zwracał uwagę Zamawiającemu, iż w przypadku nie podjęcia przez niego konstruktywnych działań, będzie zmuszony podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji w/w kontraktu.

Konsorcjum już 28 marca 2013 roku wyznaczyło Zamawiającemu kolejny, dodatkowy termin na usunięcie wszelkich naruszeń pod rygorem odstąpienia od Kontraktu. Zakreślony przez Wykonawcę termin upłynął bezskutecznie. Co więcej, Zamawiający w ogóle nie ustosunkował się do zarzutów zawartych w ww. piśmie. W takim stanie rzeczy Wykonawca został zmuszony do odstąpienia od Kontraktu.

W obecnej sytuacji Wykonawca nie ma możliwości wykonywania jakichkolwiek robót dotyczących budowy zadaszenia trybun Stadionu Śląskiego, jak i robót bezpośrednio z nimi związanych z uwagi na wydaną w dniu 14 marca 2013 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie (PINB) decyzję nakazującą Inwestorowi zaniechanie dalszych robót budowlanych dotyczących budowy w/w zadaszenia wykonywanych wg obecnego projektu budowlanego.

Złą jakość dokumentacji projektowej dachu (co jest zagadnieniem, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający) potwierdzają jednoznacznie orzeczenia PINB z dnia 16 stycznia 2013 roku i 14 marca 2013 roku, utrzymane następnie w mocy orzeczeniami Śląskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego z dnia 27 maja 2013 roku w przedmiocie wstrzymania prac na Stadionie Śląskim w zakresie budowy zadaszenia. W kontekście opracowanych ekspertyz oraz powołanych wyżej orzeczeń organów nadzoru budowlanego oczywistym jest, że to wadliwość projektu stanowiła źródło awarii z dnia 15 lipca 2011 roku. Pomimo zagwarantowania Zamawiającemu dodatkowego terminu umożliwiającego mu usunięcie stwierdzonych przez PINB błędów projektowych i opracowanie nowych rozwiązań w zakresie zadaszenia Stadionu, Zamawiający nie dokonał żadnych czynności w tym kierunku. Tym samym do dnia dzisiejszego brak jest nie tylko projektu wykonawczego, ale również projektu budowlanego, na podstawie którego realizowana miałaby być podstawowa część przedmiotu Kontraktu.Należy raz jeszcze podkreślić, że niemożność wykonania kontraktowego zakresu prac wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż Wykonawca wielokrotnie wykazał dobrą wolę do kontynuowania realizacji Inwestycji, czego dowodem były podpisywane kolejne aneksy techniczne. W praktyce oznacza to, iż oczekuje już dwa lata na poprawny projekt zadaszenia Stadionu. Od samego początku dochowywał najwyższych standardów staranności, rzetelności i profesjonalizmu w swoich działaniach. Konsorcjum przez cały okres realizacji Inwestycji wykonywało powierzone mu zadania zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca prawidłowo wykonywał wszelkie spoczywające na nim obowiązki zarówno przed awarią z dnia 15 lipca 2011 roku, jak i po tej dacie. W tym miejscu należy przytoczyć ocenę prac prowadzonych przez Wykonawcę wyrażoną przez PINB w uzasadnieniu decyzji z dnia 14 marca 2013 roku zgodnie, z którą roboty budowlane były wykonywane w sposób zgodny z otrzymanym pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzonym projektem. Równocześnie wskazał, że w przypadku woli kontynuowania przez Inwestora robót związanych z zadaszeniem koniecznym jest opracowanie nowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną projektu budowlanego i przedłożenie go do zatwierdzenia właściwym organom.Konsorcjum potwierdza, że w okresie trwającego postępowania przed PINB oraz opracowywania wskazanych powyżej ekspertyz, Wykonawca wykonał wszelkie prace budowlane (niezwiązane bezpośrednio z zadaszeniem Stadionu), co do których posiadał pełną i niewadliwą dokumentację projektową.

W konsekwencji po stronie Zamawiającego nie powstają żadne roszczenia z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Konsorcjum.Równocześnie pragniemy podkreślić, iż stawiane przez Zamawiającego w oparciu o ekspertyzę ITB zarzuty dotyczące wadliwego wykonawstwa odlewów lub błędów w montażu zostały w toku postępowania wyjaśniającego całkowicie obalone.Pomimo wielokrotnych deklaracji Inwestora dotyczących przekazania Wykonawcy zmienionego projektu (początkowo samego łącznika wewnętrznego pierścienia linowego, a później generalnej zmiany projektu wynikającej z kolejnych analiz), w żadnym z deklarowanych terminów, projekt ten nie został przekazany. 

Awaria nastąpiła w dniu 15 lipca 2011 r., dobiega zatem końca dwuletni okres przestoju na budowie, a nadal nie jest znany nie tylko termin jej zakończenia, ale nawet termin przekazania zmienionego projektu, w tym projektu budowlanego wymaganego decyzją PINB. Poza konsekwencjami wynikającymi z przestoju na budowie, w tym upływu okresu gwarancyjnego na zakupione materiały i urządzenia, nadal nie są Wykonawcy znane rozwiązania projektowe, które pozwolą na bezpieczny montaż i użytkowanie konstrukcji zadaszenia. 

Co więcej Zamawiający nie jest w stanie podać wiarygodnego terminu, w którym rozwiązania te w postaci projektu budowlanego i wykonawczego mogłyby zostać przekazane Wykonawcy do realizacji i doprowadzić budowę zadaszenia trybun Stadionu Śląskiego do zakończenia. 

Trwający od początku roku okres zupełnej stagnacji w rozmowach z Zamawiającym na temat kluczowych problemów budowy nie pozwala Wykonawcy w racjonalny sposób nie tylko prowadzić bieżących robót, ale i odpowiedzialnie je zaplanować.

Wykonawca wielokrotnie podkreślał, że realizując Inwestycję z przyczyn od siebie niezależnych ponosi nieprzewidziane koszty w związku z wydłużeniem czasu realizacji robót, w tym z tytułu przestojów spowodowanych brakiem możliwości realizowania robót z uwagi na brak kompletnej, pozbawionej błędów i braków dokumentacji. Równocześnie Wykonawca przypomniał, że Inżynier Kontraktu wielokrotnie deklarował kolejne terminy przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, które nie zostały dotrzymane.

Wykonawca pragnie podkreślić, iż nie ma ostatecznie pewności, czy Zamawiający miał wolę ukończenia w/w inwestycji z udziałem Wykonawcy. Zamawiający bowiem wielokrotnie deklarował taki zamiar na piśmie, ale równocześnie kierował zapytania ofertowe do innych firm budowlanych dotyczące oszacowania kosztu zakończenia w/w inwestycji.źródło: Mostostal Zabrze - Holding S.A.