GDDKiA złożyła wniosek o DŚU dla drugiego odcinka S11 w województwie śląskimgov.pl

GDDKiA złożyła wniosek o DŚU dla drugiego odcinka S11 w województwie śląskim

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Ponad 35-kilometrowy odcinek, stanowiący obwodnicę Tarnowskich Gór, jest drugim na jaki do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). W efekcie, w toku jest już procedura dla całej 65-kilometrowej S11 w województwie śląskim. W czerwcu złożyliśmy wniosek dla odcinka od granicy województw opolskiego i śląskiego do rzeki Mała Panew.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

W kwietniu 2018 roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ok. 65 km drogi S11 w woj. śląskim. W październiku 2018 roku zawarta została z biurem projektowym Complex Projekt z Katowic umowa na wykonanie tej dokumentacji. Opracowanie to podzielono na dwa odcinki: 

- od granicy województw opolskiego i śląskiego do rzeki Mała Panew (granica powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego) o długości prawie 30 km

- od Małej Panwi do węzła z autostradą A1 w Piekarach Śląskich, ponad 35 km.

Dla obu odcinków opracowane zostały po cztery warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. Na końcowym fragmencie wszystkie warianty drogi ekspresowej zlokalizowane zostały na terenie Piekar Śląskich i biegną w tym samym śladzie - wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (na odcinku od projektowanego węzła Radzionków do ul. Pod Lipami) oraz w śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 911 (na odcinku od ul. Pod Lipami do połączenia z autostradą A1).

Ponadto dla samego węzła Piekary Śląskie zaprojektowano trzy warianty skomunikowania nowej drogi S11 z istniejącą autostradą A1 oraz układem dróg lokalnych.

Rozstrzygnięcia o węźle Piekary Śląskie w późniejszym etapie

Warto podkreślić, że na etapie procedowania decyzji DŚU dla odcinka drugiego nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg. Analiza szczegółowych rozwiązań projektowych tego węzła przeprowadzana będzie na kolejnym etapie przygotowania inwestycji, tj. na etapie opracowania Koncepcji programowej. Będzie ona uwzględniała analizy ruchowe i przepustowości lokalnego układu dróg. Dlatego też we wniosku o DŚU wskazaliśmy wariant węzła o największej zajętości terenu oraz o największym zakresie oddziaływania inwestycji. Dzięki temu nie wstrzymamy procedowania DŚU, a jednocześnie zachowamy możliwość wprowadzenia rozwiązań projektowych węzła po wykonaniu szczegółowych analiz na kolejnym etapie realizowania prac projektowych. Przesunięcie wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie wynika z analiz ruchowych, które realizowane były w ramach odrębnego opracowania – modelu symulacyjnego – mikrosymulacji - ruchu pojazdów dla węzła Piekary Śląskie. Wykonane analizy wykazały, iż obecnie zaprojektowane geometrie tego węzła nie spełniają oczekiwań co do funkcjonalności węzła. W szczególności optymalnej przepustowości na części relacji. Stąd decyzja, że w kolejnym etapie prac przygotowawczych – opracowywania Koncepcji programowej – będzie uwzględniona szczegółowa analiza geometryczna oraz analiza przepustowości węzła w co najmniej trzech wariantach.

REKLAMA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o wydanie DŚU kończy początkowy etap przygotowania inwestycji. W ramach tego postępowania zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji. Przed wydaniem decyzji DŚU zostanie ponownie zapewniony udział społeczeństwa. Umożliwione zostanie także zapoznanie się z dokumentacją i składanie uwag i wniosków. Udział społeczeństwa, w tym władz samorządowych stanowi elementarną cześć procesu przygotowania inwestycji drogowej.

Co dalej

Równolegle do procedowanej decyzji DŚU opracowywana będzie Koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki:

- od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911 oraz

- od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

Należy przy tym pamiętać, że ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie nie wyklucza się konieczności uzyskania dodatkowej lub nowej decyzji DŚU z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ.

Budowa S11 została przyjęta do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA