Jak przebiegają prace nad obwodnicami siedmiu dolnośląskich miast źródło: GDDKiA

Jak przebiegają prace nad obwodnicami siedmiu dolnośląskich miast

Orzech
Orzech
REKLAMA
Siedem obwodnic dolnośląskich miast ujętych zostało w ogłoszonym przed rokiem rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu powstaną obwodnice Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Legnicy w ciągu DK94, Międzyborza w ciągu DK25, Milicza w ciągu DK15, Oławy w ciągu DK94 oraz Złotego Stoku w ciągu DK46. Cztery zadania są już na etapie prac projektowych, a trzy w fazie postępowania przetargowego.

Obwodnice na etapie prac projektowych:

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii na temat tego przedsięwzięcia.

W sierpniu 2020 r. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki inwestycji Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco skróci czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca opracuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wykonawca zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie trwają prace projektowe nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza oraz spotkania informacyjne. Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gminy Legnickie Pole. Dlatego inwestycja musi być realizowana jednocześnie przez gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dla odcinka o długości około 2,8 km, zlokalizowanego poza granicami miasta Legnicy, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy - gmina Legnica. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa brakującego odcinka obwodnicy Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską. 3 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania DŚU oraz Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.      

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

30 kwietnia 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Oławy. 14 września 2020 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W ramach budowy obwodnicy powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 11 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania utrudnień na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule Projektuj i buduj w latach 2026-2029.


Obwodnice na etapie postępowania przetargowego na prace projektowe:


Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

30 października 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie STEŚ-R z materiałami do uzyskania DŚU dla budowy obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25. 8 stycznia br. otworzyliśmy oferty i w tej chwili trwa ich weryfikacja. Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości: Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25. Budowa obwodnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach Ose, Górzyca i Oska Piła. Dzięki temu inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

1 września 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Milicza, a 2 lutego br. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę złożoną w przetargu. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to jeszcze w tym kwartale planowane jest podpisanie umowy. Obwodnica Milicza, której realizację przewidziano na lata 2025-2029, powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP o długości ok. 12 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Usunięte będą kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.   Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 15, stanowiąca jeden z ważnych korytarzy łączących Poznań z Wrocławiem, przebiega bowiem obecnie przez centrum miasta. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem (w ciągu drogi krajowej nr 11) a Trzebnicą (w ciągu drogi krajowej nr 5). Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej.    

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

W grudniu 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do DŚU dla obwodnicy Złotego Stoku. Na etapie STEŚ-R wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. W ramach zadania zostanie przeanalizowanych kilka wariantów. Jednym z nich będzie ten z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S8 pomiędzy m. Bardo i Kłodzko. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP. Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego województwa dolnośląskiego.  

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA