Małopolska - Śląskie: silni partnerzy w Europie

Małopolska - Śląskie: silni partnerzy w Europie

śląskie
graviteo
REKLAMA

O wizji rozwoju makroregionu Polska Południowa rozmawiali w Oświęcimiu parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy ze Śląska i Małopolski. Gościem specjalnym spotkania był prezydent RP Bronisław Komorowski.

Konferencja odbyła się pod hasłem: ,,MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej". Jednym z głównych celów spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi obu regionów.


,,Świat współczesny jest tak zbudowany, że konkuruje się w wielu różnych dziedzinach. Sztuka polega na tym, żeby konkurując umieć współpracować. Stoimy obecnie w obliczu wielkiego wyzwania - współpracy międzyregionalnej. Szukamy szans na optymalne wydawanie pieniędzy, zwłaszcza w obliczu ogromnej kwoty - 300 mld zł, które Polska otrzyma w przyszłej perspektywie. Kiedyś programy makroregionalne zamieniały się w sojusze słabości, bo były podyktowane troską o najsłabszych. W tym przypadku mówimy o sumowaniu atutów i wydobywaniu wszelkich możliwości, które drzemią w obu regionach. Śląsk i Małopolska to 1/5 polskiego PKB, to jest gigantyczna siła!" - mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Uczestnicy konferencji starali się m.in. odpowiedzieć na pytania, jaka jest wizja rozwoju Polski Południowej w perspektywie 2020 roku, rozwój jakich specjalizacji zapewni makroregionowi status lidera innowacyjności nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, co Polska Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom.

,,Decyzja o podjęciu i zacieśnieniu współpracy na rzecz rozwoju dojrzewała w obu regionach już od wielu lat. Co naturalne - przemawiała za tym bliskość geograficzna obu województw, ale także wspólne potencjały, które wyróżniają ten makroregion, nazwany Polską Południową, spośród innych. Z perspektywy dalszego rozwoju naszych województw kluczowe jest podejmowanie działań na rzecz łączenia oraz wzajemnego uzupełniania pozostających w naszej dyspozycji potencjałów. Tylko w ten sposób możemy z powodzeniem rywalizować nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Dlatego też za cel nadrzędny Strategii obraliśmy uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu Europy" - powiedział marszałek Mirosław Sekuła.

Punktem odniesienia do dyskusji były zapisy Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Dokument ten określa możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy. Konsekwencją wspólnych działań podejmowanych przez oba województwa będzie kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie.

,,Na fotografii Europy wykonanej nocą z kosmosu, wśród najjaśniejszych punktów dostrzeżemy obszar Krakowa oraz Metropolii Górnośląskiej. Światła te zlewają się, tworząc jedną jasną plamę łączącą województwa małopolskie i śląskie. Łączy nas nie tylko smuga światła, ale wspólne wartości, wspólne potencjały i wspólne cele. Uważamy, że przedstawione cele, projekty, które zamierzamy zrealizować i efekty, jakie chcemy wspólnie osiągnąć są ambitne, ale w pełni realne - przy założeniu współpracy obu stron" - podsumował spotkanie marszałek Marek Sowa.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze obu województw ma służyć możliwie największej grupie podmiotów regionalnych, odzwierciedlając ich oczekiwania i aspiracje oraz kreując nowe przestrzenie działania, w szczególności możliwości współpracy międzyregionalnej. W przyjętym dokumencie za cel nadrzędny obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie.

Tekst przyjętej Strategii był opracowywany w okresie od jesieni 2010 do wiosny 2013. W trakcie prac na nią w obu województwach przeprowadzono warsztaty oraz konsultacje z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz szerokiego grona ekspertów. Cały proces był objęty patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa jest wyrazem woli władz samorządowych Małopolski i Śląskiego, a jej celem jest podjęcie działań zmierzających do rozwoju współpracy w zakresie zwiększenia konkurencyjności i spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym obu regionów. Za kluczową uznano współpracę w następujących dziedzinach: kapitał ludzki, gospodarka, turystyka i kultura, infrastruktura, transport, współpraca transgraniczna, rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz ochrona środowiska.

,,Projekty makroregionalne to forma współpracy międzyregionalnej, na które Komisja Europejska i rząd zwracają obecnie dużo większą uwagę, zwłaszcza w obliczu nowego okresu programowania" - mówiła minister Elżbieta Bieńkowska. Podkreśliła, że strategia Małopolski i Śląska  to dokument bardzo dobrze przygotowany i przemyślany. ,,Te dwa regiony dostaną łącznie ok. 6 mld euro w ramach programów regionalnych, jesteśmy w momencie kiedy strona rządowa i samorządowa przygotowują się do negocjacji kontraktów terytorialnych i należy podkreślić, że zgoda buduje, ale też, że współpraca się opłaca."

O współpracy pomiędzy regionami uczestnicy konferencji dyskutowali podczas dwóch głównych paneli. Ich moderatorami byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. 

Pierwsza wspólna sesja połączonych Sejmików Województw Śląskiego i Małopolskiego odbyła się 1 października 2010 roku w Koszęcinie, gdzie radni podjęli deklarację dotyczącą rozwoju współpracy pomiędzy regionami. 

23 maja 2011 r. samorządy obu Województw zawarły ,,Porozumienie w sprawie podjęcia prac nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego". Celem współpracy międzyregionalnej jest dynamizacja rozwoju regionów i pełne wykorzystanie ich potencjałów oraz osiągnięcie przez nie wysokiej pozycji w Polsce i Unii Europejskiej.

W sierpniu 2012 r. Zarządy Województw Małopolskiego i Śląskiego przyjęły projekt Strategii, w którym za cel nadrzędny obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie.

6 marca 2013 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się ostatnie przed podpisaniem deklaracji spotkanie samorządowców obu regionów, podczas którego przedstawiono projekt ,,Strategii" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem sugestii pozyskanych w toku prowadzonych konsultacji społecznych. W trakcie spotkania można było zgłaszać ostatnie uwagi i poprawki do projektu.

5 kwietnia 2013 r. na Zamku Królewskim na Wawelu odbyła się wspólna sesja sejmików województw małopolskiego i śląskiego, z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, podczas której radni przyjęli uchwałę w sprawie ,,Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze Województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020".

REKLAMA


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA