Sejm przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Co dalej z Wroclavią?fot. investphoto.pl

Sejm przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Co dalej z Wroclavią?

Wrocław
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Od 1 marca 2018 roku zakupy zrobimy w dwie niedziele miesiąca, od 2019 r. w jedną, a od 2020 r. tylko w szczególnych wypadkach. Ten zakaz nie obejmie m.in. obiektów handlowych na dworcach autobusowych, takich jak Wroclavia. Ustawa jednak nie precyzuje, jakiego typu lokale będą mogły być otwarte w tego typu galeriach.
Posłowie przyjęli dziś po wniesionych poprawkach ustawę ograniczającą handel w niedziele. Jeżeli senatorowie nie zgłoszą swoich uwag, trafi ona pod podpis prezydenta.
Nowe prawo wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Do grudnia sklepy będą otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Przez cały kolejny rok tylko w ostatnią. W 2020 roku zakupy zrobimy jedynie w kolejne dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Chyba że, co dotyczy całego okresu, w dany dzień wypadnie święto.
fot. investphoto.pl

We Wroclavi zrobimy zakupy w każdą niedzielę?

Ustawa przewiduje ponad dwadzieścia placówek, w których handel będzie dozwolony. Wśród nich są te znajdujące się na dworcach autobusowych. Zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, i przyjęta w sejmie, poprawka określa, w rozumieniu której ustawy mówimy o dworcu, oraz zawiera zdanie: "W zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych". Co to właściwie oznacza?
Próbowano doprecyzować, czym jest dworzec, ale powołano się na przepisy ustawy o transporcie zbiorowym i dodano zapis, który tylko ma stwarzać pozory zakazu. Próba rozszyfrowania, co on oznacza, dowodzi, że nic nie zmienia. Podróżny może mieć potrzebę zakupu produktów spożywczych, środków higienicznych, czy nawet rękawiczek w razie nieoczekiwanych mrozów. Poproszony o wyjaśnienia legislator odpowiedział, że te przepisy są "elastyczne, by można je było swobodnie interpretować przez Państwową Inspekcję Pracy", czyli właściwie według własnego uznania. Od decyzji PIP można się odwołać do Sądu Pracy – wyjaśnia Joanna Augustynowska, poseł Platformy Obywatelskiej.
Ustawa nie precyzuje więc, jakie sklepy we Wroclavii i obiektach tego typu w innych miastach będą mogły być otwarte w każdą niedzielę, kto o tym zdecyduje i na jakiej podstawie. 
Kara za nieprzestrzeganie zakazu ma wynosić od 1 do 100 tys. zł.
fot. investphoto.pl

Złamiemy prawo UE?

Jacek Czaputowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wydał opinię o zgodności ustawy z prawem Unii Europejskiej. Odniósł się do rozszerzenia placówek nie objętych zakazem o kolejne cztery kategorie (numery 25-28 w zamieszczonej poniżej liście).
Projektowane przepisy mogą stanowić środek o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego w swobodnym przepływie towarów – ocenia Czaputowicz.
Joanna Augustynowska tłumaczy, że zakaz musi dotyczyć w równym stopniu towarów z Polski i innych krajów UE.
W przeciwnym wypadku będzie niezgodny z prawem europejskim. Jak PiS chce to sprawdzić? Wyśle członków partii, aby liczyli towary na sklepowych półkach? To absurdalny zapis, który otwiera drogę do odszkodowań i procesów za łamanie zasady o swobodnym przepływie towarów i usług.
Pełna lista placówek nieobjętych zakazem:
1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;
2) w kwiaciarniach;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek lub dewocjonaliów;
6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych;
REKLAMA
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

13a) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
14) w strefach wolnocłowych;
15) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
16) na terenie jednostek penitencjarnych;
17) na terenie garnizonów;
18) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
19) w przypadku sprzedaży towarów z automatów;
20) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
21) w hurtowniach farmaceutycznych;
22) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
23) w przypadku sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach;
24) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście i we własnym imieniu;
25) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
26) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
27) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 27, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
28) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
fot. investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA