Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. zerwał umowę na budowę aquaparku w Koszalinie

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. zerwał umowę na budowę aquaparku w Koszalinie

zachodniopomorskie
REKLAMA
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. odstąpił dzisiaj od umowy na budowę pod klucz z pierwszym wyposażeniem kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie, w rejonie ulic Gdańska, Rolna i Kopernika, zawartej z firmą Kornas Development 20 lipca 2012 r. ZOS sp. z o.o. podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który przerwał realizację robót.

 

ZOS sp. z o.o. skorzystał z przysługującego mu prawa na mocy par. 22, ustęp 3, punkt 3 ww. umowy. Punkt ten mówi o tym, że zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 20 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Dodatkową przyczyną odstąpienia od umowy jest wykonywanie robót przez Kornas Develoment w sposób wadliwy (podstawa prawna to art.636 § 1 kc w zw. z art.656 § 1 kc i w zw. z § 22 ust.6 umowy nr 7/ZP/11 z dnia 20 .07.2012). Wadliwe wykonywanie robót polega na:

 

1. Pomimo wielokrotnych ustnych i pisemnych wezwań firma Kornas Development nie zabezpieczyła przed rozluźnianiem podłoża wykopu pod budynek aquaparku.

 

REKLAMA

2. Podczas instalacji sieci zewnętrznych firma Kornas Development zniszczyła istniejące podłoże zaprojektowanego parkingu, w wyniku czego konieczna będzie wymiana gruntu na głębokości ok. 1 m.

 

3. Chudy beton wylany pod płytę fundamentową uległ przemarzaniu, ponieważ firma Kornas Development nie zabezpieczyła go w odpowiedni sposób.

 

4. Pomimo wielokrotnych wezwań Kornas Development nie odtworzył terenów zielonych wokół budowy, w sąsiedztwie ul. Rolnej.

 

W związku z odstąpieniem od umowy dalsze rozliczenia stron będą prowadzone na zasadach określonych w par. 23 umowy z Kornas Development, który mówi m.in. o tym, że wszelkie dodatkowe koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA