DODAJ

Setki milionów euro na rozwój aglomeracji

śląskie
Setki milionów euro na
graviteo
2015-03-20 11:30:37

Podpisano porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Centralnego.


 


793 mln euro to pieniądze unijne, które będą przeznaczone na rozwój subregionu centralnego. Obejmuje on zurbanizowany obszar aglomeracji górnośląskiej wraz z sąsiadującymi gminami i jest zamieszkiwany przez ok. 3 mln osób.


 


To wsparcie zostanie skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Mechanizm ich funkcjonowania zakłada partnerstwa miast i gmin oraz władz regionu. Ustalają one wspólne cele i wskazują inwestycje niezbędne dla ich realizacji. Środki pochodzą z RPO WSL 2014-2020. Formuła ta umożliwia wspólną realizację projektów, które mają się przyczynić do rozwoju całego subregionu.


 


Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Subregionem Centralnym podpisali marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Gabriela Lenartowicz oraz Marcin Krupa i Paweł Silbert, członkowie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Kilka dni wcześniej, w piątek 13 marca podpisano podobne porozumienia dotyczące Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami Południowym (centrum: Bielsko-Biała), Zachodnim (Rybnik) oraz Północnym (Częstochowa). Każdy z tych trzech subregionów objętych porozumieniem ma otrzymać średnio ok. 105 mln euro.


 


Łącznie na rozwój wszystkich czterech subregionów przeznaczono ok. 1,1 mld euro.


 


Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne stanowić będą blisko 32 procent środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To największa pula pieniędzy przeznaczona na ZIT/RIT w całym kraju. Za te pieniądze samorządy lokalne będą realizowały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują m.in. inwestycje z zakresu rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej czy też transportu publicznego.


 


Województwo Śląskie dysponuje w ramach RPO WSL 2014-2020 kwotą 3,5 mld euro. W podziale tych środków uczestniczy kilka instytucji w regionie. Poza Zarządem Województwa i partnerstwami ZIT/RIT, powierzone zadania będą realizowały dwie instytucje: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wojewódzki Urząd Pracy. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości otrzyma 352,7 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty z obszaru badań, rozwoju i innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy na wsparcie rynku pracy i wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionalnych kadr otrzyma 375,5 mln euro.


 


Źródło: UMWŚ