DODAJ

Budowa spalarni przerwana

Przemysł / Szczecin
Budowa spalarni przerwana
Damian Daraż
2016-06-18 21:19:05
Mostostal Warszawa S.A. oświadczył we wtorek 14 czerwca, że
odstępuje od kontraktu „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Podane w pisemnym
uzasadnieniu przyczyny odstąpienia Zakład Unieszkodliwiania odrzuca
jako niezasadne i wzywa Mostostal Warszawa do zaprzestania naruszania
kontraktu i wznowienia budowy.


Pierwszy z podanych przez Mostostal Warszawa powodów odstąpienia od
kontraktu dotyczy gwarancji zapłaty wynagrodzenia – zdaniem Mostostalu
ma ona fikcyjny charakter. Tymczasem ZUO informuje, że zgodnie z
żądaniem Mostostalu, dostarczyło w terminie wymaganą gwarancję, która w
opinii spółki jest zgodna z przepisami i właściwie zabezpiecza
wynagrodzenie wykonawcy kontraktu.

Powód drugi dotyczy rzekomego braku współdziałania ZUO z wykonawcą,
szczególnie w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. ZUO podkreśla, że
współpraca z wykonawcą była i nadal jest możliwa – lecz w granicach
prawa. Inżynier Kontraktu (w imieniu ZUO rolę tę pełni firma Sweco)
odmówił zatwierdzenia przygotowanej przez Mostostal dokumentacji zrzutu
ścieków, ponieważ jest ona sprzeczna z tzw. decyzją środowiskową, a tym
samym z obowiązującym prawem.

– W ocenie zarządu ZUO oświadczenie Mostostalu Warszawa SA o odstąpieniu
od umowy nie ma mocy prawnej. W związku z tym ZUO wezwał Mostostal
Warszawa do zaprzestania naruszania kontraktu i wznowienia robót – tłumaczy Wojciech Jachim. – Na dziś stan zaawansowania prac na budowie
szczecińskiej spalarni wynosi ok. 80 proc. Niezależnie do dalszych
działań Mostostalu Warszawa władze Szczecina i zarząd ZUO zdeterminowane
są, aby doprowadzić budowę spalarni do końca.

Jako, że odstąpienie od Kontraktu nastąpiło z wyłącznej winy Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., wszelkie negatywne konsekwencje z
tym związane obciążają Zamawiającego. Mostostal Warszawa zastrzegł sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody (w tym utracone
korzyści) poniesionej przez Wykonawcę wskutek odstąpienia od Kontraktu.

Wraz z doręczeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od
Kontraktu, Spółka wezwała Inwestora, czyli Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o. do zinwentaryzowania robót i dostaw wykonanych lub
rozpoczętych przez Generalnego Wykonawcę na dzień doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu, a także do zabezpieczenia placu budowy
inwestycji na koszt i ryzyko Zamawiającego do dnia rozpoczęcia
inwentaryzacji, przez co należy rozumieć zarówno zabezpieczenie robót i
dostaw wykonanych lub rozpoczętych, jak również zabezpieczenia
materiałów, maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie Inwestycji.
Wykonawca wezwał także do zwrotu gwarancji zabezpieczenia wykonania kontraktu.


Budowa szczecińskiego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
przerwana. Wykonawca inwestycji – Mostostal Warszawa – zdecydował o
zerwaniu kontraktu.

– Powodem było nie dostarczenie w terminie przez zamawiającego gwarancji
zapłaty, która zabezpieczyłaby uzyskanie przez naszą firmę
przysługującego wynagrodzenia. Zaprezentowany przez zamawiającego
dokument pozornej gwarancji nie stanowił dla nas żadnego zabezpieczenia
interesów naszej spółki. Brakowało też wymaganego i koniecznego
współdziałania zamawiającego w realizacji kontraktu – tłumaczy Agata
Falęcka, rzecznik prasowy spółki.

– Mostostal postanowił zejść z placu budowy. Zajmiemy w tej sprawie
stanowisko jeszcze we wtorek. Prezes zbiera wszystkie informacje, by
takie stanowisko opublikować – twierdzi Wojciech Jachim, rzecznik
prasowy ZUO.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów budowany jest na szczecińskiej wyspie
Ostrów Grabowski. Inwestycja warta około 700 mln złotych opóźniona jest o
rok. Planowano, że zostanie otwarta w grudniu.