Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji na dolnośląskich drogach GDDKiA

Aktualny stan przygotowań do realizacji inwestycji na dolnośląskich drogach

Orzech
Orzech
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi rozbudowę dolnośląskich dróg, podnosząc ich standard i bezpieczeństwo podróżnych. Przygotowanie do realizacji każdej nowej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Obecnie GDDKiA intensywnie pracuje nad przygotowaniem dokumentacji do realizacji ponad 300 km dróg ekspresowych S5 i S8, autostrady A4 oraz obwodnic.

Droga ekspresowa S8 z Wrocławia do Kłodzka 

Zakończyły się prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla trzech odcinków S8 od Wrocławia do Barda. Obecnie prowadzone są prace nad Koncepcją programową. Opracowano analizę i prognozy ruchu. 

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na trzy odcinki: 

- Kłodzko - Ząbkowice Śląskie (w jego skład wchodzą pododcinki Kłodzko - Bardo i Bardo - Ząbkowice Śląskie), 14 października 2021 r. GDDKiA otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka od Barda do Ząbkowic Śląskich; 

- Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, 16 listopada 2021 r. GDDKiA otrzymała DŚU; 

- Łagiewniki - Wrocław (Magnice), 30 sierpnia 2021 r. GDDKiA otrzymała DŚU. 

Kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Kłodzko - Bardo będzie możliwa po analizie połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46. 

Autostrada A4 od Krzyżowej do Wrocławia i droga ekspresowa S5 od Sobótki do Bolkowa 

21 czerwca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km. Od stycznia do końca lutego br. GDDKiA prowadzilło I turę spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad STEŚ, wykonywana jest również inwentaryzacja przyrodnicza. W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie II tury spotkań informacyjnych dla mieszkańców, podczas których przedstawimy efekty społecznych głosów zebranych w pierwszej części spotkań.

Umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy GDDKiA podpisała 28 czerwca 2021 r.  Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. W marcu br. odbyły się spotkania informacyjne ze społeczeństwem w sześciu gminach, przez które przebiegają projektowane warianty tras. Obecnie opracowywany jest STEŚ, jednocześnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie.  

Autostrada A18 

Umowa na prace projektowe dla odcinka Krzyżowa - Golnice została podpisana 9 października 2019 r. To ostatni, niespełna czterokilometrowy fragment A18, pomiędzy Olszyną i Krzyżową, który tak jak pozostałe zostanie dostosowany do obowiązujących obecnie parametrów technicznych, a co za tym idzie poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po obu stronach autostrady zostaną wybudowane pasy awaryjne o szerokości 3 m. Wykonawca opracowuje projekt techniczny oraz projekty wykonawcze, a także przygotowuje dokumentacje przetargową. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Obecnie trwa budowa całej A18 na odcinku Olszyna - Golnice.

Obwodnice miejscowości

W województwie dolnośląskim prowadzone są prace przygotowawcze dla siedmiu obwodnic, które ujęte są w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na najbardziej zaawansowanym etapie jest obwodnica Głogowa w ciągu DK12. Dla tej obwodnicy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu 14 kwietnia br. wszczęła procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe inwestycje, tj. obwodnice Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku, są na etapie opracowywania STEŚ.

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie STEŚ.  

Etap prac:

17 czerwca 2021 r. do RDOŚ we Wrocławiu GDDKiA złożyło wniosek o wydanie DŚU dla inwestycji. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. We wniosku o uzyskanie DŚU jako preferowany do dalszej realizacji wskazaliśmy wariant PN4, natomiast alternatywnie wariant PN5. W maju i lipcu br. każda osoba zainteresowana inwestycją mogła zapoznać się z dokumentacją sprawy i zgłaszać uwagi oraz wnioski do postępowania. We wrześniu br. Dolnośląski Urząd Marszałkowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt dokumentacji geologiczno-hydrologicznej. W IV kw. br. planowane jest uzyskanie DŚU.

Cele realizacji inwestycji:

inwestycji Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obwodnica Głogowa pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i warunków ruchu. Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu, wykonawca - Databout (dawniej WYG International) - opracowuje STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzupełnieniem materiałów projektowych będzie projekt wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa. 

Etap prac:

Od 30 listopada do 11 grudnia 2020 r. zostały przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Od 24 sierpnia do 6 września br. odbyły się spotkania uzupełniające, które były wynikiem opracowania nowego wariantu przebiegu obwodnicy. Nowy wariant powstał jako odpowiedź na uwagi, które były przekazywane w I turze spotkań. Obecnie trwają prace nad STEŚ. W listopadzie br. planowane jest posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), a w I kwartale 2023 r. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W II kwartale 2023 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie DŚU.

Cele realizacji inwestycji:

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego - aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem na S3 w Bolkowie.

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja jest realizowana przy współpracy z Miastem Legnica, z uwagi na przebieg obwodnicy zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. 3 grudnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Aktualnie w ramach STEŚ analizowane są trzy warianty inwestycji. W1 i W3 o długości ok. 6,6 km (przy czym długość odcinka pozamiejskiego to ok. 2,8 km) oraz W2 o długości ok. 8,8 km (długość odcinka pozamiejskiego to ok. 5,1 km).

Etap prac:

Zostały już przeprowadzone pomiary ruchu i opracowano prognozę ruchu. 12 i 13 października 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy. 25 lipca br. przeprowadzono posiedzenie ZOPI. Obecnie trwają przygotowania do posiedzenia KOPI, po którym możliwe będzie złożenie wniosku o DŚU.

Cele realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina). Usprawni też połączenie tego kierunku z autostradą A4.

REKLAMA

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

7 czerwca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Multiconsult Polska na prace przygotowawcze dla budowy obwodnicy Międzyborza. Trasa powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi.  

Etap prac:

7 października 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostały wstępne korytarze przebiegu i planowane rozwiązania projektowe obwodnicy. Kontynuowane są obecnie prace dokumentacyjne. Zakończyła się już inwentaryzacja przyrodnicza. W czerwcu br. odbyła się II tura spotkań informacyjnych ze społeczeństwem.

Cele realizacji inwestycji:

Obwodnica Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła wybudowana zostanie w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli ona na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Wpłynie to na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

19 lutego 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie STEŚ-R dla obwodnicy Milcza. Wartość umowy to ponad 2,7 mln zł, a wykonawcą dokumentacji została firma IVIA z Katowic.

Etap prac:

W maju 2021 r. rozpoczęły się prace związane z wykonywaniem pomiarów ruchu. 21 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono proponowane przebiegi planowanej obwodnicy oraz przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. Drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców odbyło się 12 kwietnia br. Obecnie kontynuowane są prace projektowe. Inwentaryzacja przyrodnicza została już zakończona. 4 października br. odbyło się posiedzenie ZOPI.

Cele realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem (w ciągu DK11) a Trzebnicą (w ciągu DK5). Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

14 września 2021 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą SWECO ENGINEERING na stworzenie dokumentacji STEŚ-R dla obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Etap prac:

Przeprowadzone zostały już pomiary, na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. We wrześniu 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których zaprezentowane zostały korytarze przebiegów obwodnicy Oławy. Obecnie kontynuowane są prace projektowe i inwentaryzacja przyrodnicza. 

Cele realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Nowa inwestycja wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. W sytuacji występowania utrudnień na A4 duży ruch koncentruje się w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy poprawi dostęp do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

28 lipca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę z Biurem Projektowym BBKS Projekt na stworzenie dokumentacji dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. Trwa opracowanie dokumentacji STEŚ.

Etap prac:

  Na przełomie 2021 i 2022 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin Złoty Stok, Bardo, Paczków i Kamieniec Ząbkowicki. Podczas spotkań zaprezentowane zostały proponowane przez wykonawcę wstępne korytarze przebiegu obwodnicy. Obecnie kontynuowane są prace projektowe i inwentaryzacja przyrodnicza. We wrześniu br. odbyła się II tura spotkań informacyjnych.

Cele realizacji inwestycji: 

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia granicznego w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

Mała obwodnica Trzebnicy w ciągu DK15 

30 marca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie STEŚ-R. W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. We wrześniu 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Trzebnicy, na którym przedstawiono możliwe warianty przebiegu obwodnicy. Obecnie kontynuowane są prace projektowe nad STEŚ. Wykonano badania terenowe i opracowano Studium geologiczno-inżynierskie. 

Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8 

Umowę na dokumentację GDDKiA podpisała 1 lutego 2022 r. Na etapie STEŚ zostaną wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej potencjalne przebiegi obwodnicy Szalejowa Górnego jako drogi klasy GP o długości ok. 3 km. Trwają prace projektowe nad STEŚ oraz inwentaryzacja przyrodnicza. 15 września 2022 r. odbyło się w Szalejowie Górnym spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym zaprezentowano opracowane trzy warianty przebiegu obwodnicy.

Obwodnica Szalejowa Górnego jest częścią większego zadania polegającego na rozbudowie DK8 od granicy państwa w Kudowie Zdrój do Dusznik oraz od Szczytnej do Kłodzka o łącznej długości ok. 29 km. Obecnie trwa uzgadnianie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz projektu robót geologicznych.

Przebudowa DK94 i DK36 od Wrocławia do Lubina

5 września br. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław - Lubin.

Dokumentacja STEŚ-R zostanie opracowana w dwóch wariantach. Zakładać będzie rozbudowę drogi po śladzie istniejącym lub częściowo po nowym śladzie na fragmentach omijających obszary zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W zależności od wybranego wariantu, który zostanie wyznaczony na etapie STEŚ-R, droga zostanie rozbudowana do przekroju 2x2 o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przekrój dróg zostanie zweryfikowany na podstawie analiz i prognoz ruchu opracowanych na etapie STEŚ-R.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (2)

Napisz komentarz
busiarz(gość)
@Eko tu chodzi o tranzyt przeciez. zeby nie rozjezdzac drog w miastach tylko puszczac bokiem. a o obwodnicy w Kątach Wr. nic?
Eko(gość)
Nie ma za co, nie ma po co.  Unia likwiduje prywatne samochody. Za 10 lat ruch spadnie o polowe. Za 20 lat o 90%. Nikogo nie będzie stać na samochody za 300000.
REKLAMA